Publicering och vidareutveckling av ny statistik över brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen

För att tillvarata den potential som digitaliseringen av rättsväsendet innebär för registerbaserad statistiks utformning och innehåll, bedriver Brå ett långsiktigt arbete med att ta fram nya löpande statistikprodukter som ska kunna användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter.

Arbetet bedrivs vid funktionen för utveckling av rättsstatistik (Fur) som under året kommer att publicera årliga resultat för tre nyutvecklade statistikprodukter: Handläggningsresultat i brott målsprocessen 2022, Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2021 och Målsägare vid brottsanmälan för vissa brott riktade mot person 2022. Samtliga produkter planeras att vidareutvecklas i takt med utvecklingen inom rättsväsen dets digitalisering och utgör av den anledningen ännu inte officiell statistik. I oktober 2022 införde Domstolsverket ett nytt verksamhetsstöd för digital rapportering av domstolsavgöranden (DiBa). Systemet levererar så kallade RIFanpassade data direkt till Brå, vilket skapar förutsättningar för att utöka statistikprodukterna som rör brottmålsprocessen till att omfatta den dömande delen av rättskedjan. Mot den bakgrunden har Brå initierat en förstudie med syftet att analysera och testa sådan vidareutveckling av produkterna som rör brottmålsprocessen. Förstudien kommer att pågå hela året och ska resultera i ett underlag för beslut om genomförande i den löpande produktionen. Även andra förstudier och analyser planeras inom funktionen

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Redovisningsår: Löpande