Publicering och vidareutveckling av ny statistik över brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen

För att tillvarata den potential som digitaliseringen av rättsväsendet innebär för den registerbaserade statistikens utformning och innehåll, bedriver Brå ett långsiktigt arbete med att ta fram nya löpande statistikprodukter som ska kunna användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter.

Under året kommer Brå att publicera årliga resultat för tre statistikprodukter: Handläggningsresultat i brottmålsprocessen 2023, Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2022 och Målsägare vid brottsanmälan för vissa brott riktade mot person 2023. Samtliga produkter planeras att vidareutvecklas i takt med utvecklingen inom rättsväsendets digitalisering och utgör av den anledningen ännu inte officiell statistik.

I oktober 2022 införde Domstolsverket ett nytt verksamhetsstöd för digital rapportering av domstolsavgöranden (DiBa). Systemet levererar data direkt till Brå enligt det myndighetsgemensamma format som tagits fram inom Rättsväsendets digitalisering. Det skapar förutsättningar för att utöka statistikprodukterna som rör brottmålsprocessen till att även omfatta den dömande delen av rättskedjan. Mot den bakgrunden har Brå initierat en förstudie med syftet att analysera och testa sådan vidareutveckling av produkterna som rör brottmålsprocessen. Förstudien kommer pågå hela året och ska resultera i ett underlag för beslut om genomförande i den löpande produktionen. Även andra förstudier och analyser baserat på nya datautbyten planeras.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Redovisningsår: Löpande