Ta fram underlag för geografiskt riktad datalagring

Brå ska på uppdrag av regeringen ta fram under­lag med statistik om antalet anmälda brott, som kan ligga till grund för över­väganden om införande av geo­grafiskt riktad lagring av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i syfte att bekämpa grov brotts­lighet.

Syftet med uppdraget är att kom­plettera bered­nings­under­laget beträf­fande förslaget om geo­grafiskt riktad lagring i betänkandet Data­lagring och åtkomst till elektro­nisk information (SOU 2023:22). Uppdraget innebär inte något ställ­nings­tagande till utred­ningens förslag. I uppdraget ska Brå inhämta syn­punkter från berörda myndig­heter, såsom Eko­brotts­­myndig­­heten, Polis­myndig­heten, Post- och tele­styrelsen, Säkerhets­polisen, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten.

Uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 1 november 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Samarbetspartners: I uppdraget ska Brå inhämta syn­punkter från berörda myndig­heter, såsom Eko­brotts­­myndig­­heten, Polis­myndig­heten, Post- och tele­styrelsen, Säkerhets­polisen, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2023