Barn och unga i kriminella nätverk

Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

Barn och unga i kriminella nätverk Brå har fått i uppdrag att genomföra en studie som ska visa hur unga initialt kommer in i kriminella nätverk, vilka arbetsuppgifter de får, vilka ålderbaserade hierarkier och strukturer som finns i kriminella miljöer och vilka incitament äldre personer har när det gäller att utnyttja barn och unga. Brå ska också, i den mån det är möjligt, bedöma omfattningen av problemet och utvecklingen över tid. I uppdraget ingår att lyfta fram lovande internationella och nationella erfarenheter för att motverka att barn och unga involveras i kriminella nätverk samt att lämna förslag på andra åtgärder som kan vidtas för att förebygga att barn och unga rekryteras till och på andra sätt involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Riksdagen och regeringen, myndigheter inom rättsväsendet, myndig heter på socialpolitikens område, kommuner och andra organisationer (till 16exempel avhopparverksamheter) som verkar för att minska barns och ungas utsatthet och fortsatta brottslighet. Studien bör också kunna vara ett bidrag till forskningen om ungdomsbrottslighet och kriminella nätverks organisationsmönster.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.