Resursfördelning och styrning av resursökningen inom Polismyndigheten. En uppföljning av satsningen på 10 000 fler polisanställda

Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen.

Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser, i syfte att successivt öka antalet anställda med 10 000 fram till och med år 2024. I jämförelse med ramanslaget år 2017 motsvarar tillskottet till och med år 2021 en ökning på 39 procent. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda. Denna delredovisning svarar mot uppdraget att kartlägga resursanvändningen inom Polismyndigheten och hur kapaciteten i termer av faktiskt tillgängliga resurser utvecklats inom ingripandeverksamheten, utredningsverksamheten och den brottsförebyggande verksamheten samt i olika regioner och geografiska delområden såsom socialt utsatta områden och glesbygd.

Redovisning: 16 februari 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och andra myndigheter inom rättsväsendet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och kommunerna.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.