Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 42 träffar

 1. Brå ska på uppdrag av regeringen ta fram under­lag med statistik om antalet anmälda brott, som kan ligga till grund för över­väganden om införande av geo­grafiskt riktad lagring av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i syfte att bekämpa grov brotts­lighet.

 2. Brå ska ta fram ett kunskapsunderlag om hur brottsdeltagande fördelas över olika åldrar och mellan olika grupper av lagöverträdare.

 3. Brå ska på uppdrag av regeringen studera vad möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. 

 4. Brå ska producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden.

 5. Antalet anmälda bedrägerier har ökat under hela 2000-talet. Polismyndigheten menar även att bedrägeri är en av de mest vinstdrivande brottstyperna och att det ofta finns kopplingar till grov organiserad brottslighet.

 6. Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

 7. Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

 8. Förra året redovisade Brå Politikernas trygghetsundersökning (PTU), som då avsåg valåret 2022.

 9. Brå har fått i uppdrag av regeringen att, inom ramen för det brottsförebyggande arbetet, ta fram ett fördjupat stöd för hur den generella kartläggningen av brottsligheten i ett område kan kompletteras med en bild av hur våldet i nära relationer ser ut.

 10. Brå ska under året genomföra förberedande åtgärder avseende förslaget från utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommunerna ett ansvar för att arbeta brottsförebyggande (SOU 2021:49).

 11. Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet.

 12. Polismyndigheten har identifierat ett behov av att belysa frågan om hur polisen arbetar med och hanterar frågan om profilering ur flera perspektiv. Myndigheten har också sett ett behov av att en oberoende part studerar och värderar hur man i organisationen arbetar med likabehandling.

 13. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 14. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen.

 15. Brå ska genomföra en studie av den registrerade brottslig heten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karaktär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader mellan de brott som begås mot flickor kontra pojkar.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.