Möjliggörare för kriminella nätverk i legala strukturer

Brå ska på uppdrag av regeringen studera vad möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. 

Tid igare forskning och myndighetsrapporter har visat att aktörer inom kriminella nätverk använder möjliggörare eller insiders för att underlätta brottslighet, genomföra brott, undgå upptäckt, undgå eller reducera straffrättsliga påföljder eller andra sanktioner och omsätta brottsvinster i legala sektorer. Det kan exempelvis handla om statligt eller kommunalt anställda, mäklare, revisorer, banktjänstemän eller advokater, som missbrukar sina uppdrag. I dagsläget saknas en djupare och bredare analys av möjliggöraren och insiderns roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. Studien ska fördjupa och komplettera bilden av svensk organiserad brottslighet. I uppdraget ingår att identifiera och lämna förslag på förebyggande och motverkande åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Riksdagen och regeringen, brottsbekämpande myndigheter och samverkande myndigheter som arbetar mot organiserad brottslighet. Projektets resultat kommer också vara till nytta för exempelvis säkerhetsansvariga och internutredningsfunktioner i myndigheter, kommuner och delar av näringslivet.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2024

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.