Möjliggörare för kriminella nätverk

Om möjliggörare i kommunal, statlig och privat sektor

Möjliggörare är personer som genom sin anställning eller sitt uppdrag i det legala samhället hjälper kriminella nätverk. Rapporten visar att möjliggörare används av kriminella nätverk för att underlätta, effektivisera och diversifiera den kriminella affärsverksamheten, delvis som ett svar på ökat och stärkt arbete mot organiserad brottslighet.


Pressmeddelande

Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade för kriminella nätverk

Personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. De nätverkskriminella utnyttjar släkt och vänner, men även personer som inte själva är medvetna om sin roll som möjliggörare. Det visar en rapport som Brå publicerar idag.

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den information som en möjliggörare bidrar med behöver inte vara hemlig, utan det är den sammantagna informationen och kunskapen från insidan som är användbar för nätverken.

– Att ha tillgång till en möjliggörare innebär hög status för personer i de kriminella nätverken. Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden, men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå.

Många i nätverken letar i sin egen bekantskapskrets och familj för att hitta personer som kan fungera som möjliggörare, men vissa upparbetar nya kontakter och skapar gynnsamma tillfällen när möjliggöraren är extra sårbar för övertalning. En del möjliggörare är väl medvetna om sin inblandning i kriminalitet, medan andra har manipulerats och är omedvetna om sin roll som möjliggörare.

Studien visar att det är svårt för arbetsgivarna att upptäcka och utreda möjliggörare. Misstankar är ofta svåra att bevisa, och det är sällan som de blir tillräckligt utredda.

– Det är sällan möjliggöraren själv som berättar om sin situation och sina handlingar för arbetsgivaren. Det är vanligare att kollegor eller närmaste chef reagerar och för informationen vidare internt, säger Karolina Hurve, utredare på Brå.

Fler arbetsgivare behöver se över risken för möjliggörare för kriminella nätverk, och se över rutiner för exempelvis rekrytering, bakgrundskontroller och anställdas tillgång till system och lokaler.

– Men det är viktigt att arbetsgivarnas insatser för att begränsa och motverka möjliggörare inte bidrar till misstro på arbetsplatsen. Det är lika viktigt att ha ett starkt ledarskap och ett arbetsklimat som präglas av trygghet och tillit, för att kunna fånga upp signaler i tid, säger Johanna Skinnari.

Kontakt

Om studien

Brå har fått i uppdrag av regeringen att studera vad möjliggörare har för roll och funktion för brottslighet som begås av kriminella nätverk. Det övergripande syftet med studien är att ge en samlad och sektorsövergripande bild av hur möjliggörare används av kriminella nätverk.

Rapporten tar bland annat upp:

  • På vilka olika sätt används möjliggörare?
  • Hur gör kriminella nätverk för att identifiera, rekrytera och behålla möjliggörare?
  • Vilka följder får möjliggörare för arbetsplatsers verksamhet och arbetsmiljö?
  • Hur kan arbetsgivare förebygga, upptäcka och hantera att anställda eller uppdragstagare i deras verksamheter bistår kriminella nätverk?

Om begreppet möjliggörare

Möjliggörare är ett begrepp som ibland kan inkludera alla som inte direkt ingår i kriminella nätverk, men hjälper dem.

I den här studien avgränsas begreppet möjliggörare till en individ som använder sitt yrke eller sin arbets- eller uppdragsgivares lokaler, fordon eller mandat för att hjälpa personer i kriminella nätverk. Detta omfattar både anställda och uppdragstagare, det kan till exempel handla om förtroendevalda eller konsulter.

I studien ingår även egenföretagare i branscher där det finns en tydlig branschetisk kod som en möjliggörare per definition bryter mot, och yrkesspecifika samfund med disciplinnämnder som kan agera mot personen. Två exempel är vissa revisorer och mäklare.

Sammanfattning

Vilka uppgifter utför möjliggörare?

Undersökningen talar för att många personer i kriminella nätverk tycks ha ett stort intresse av att ha möjliggörare. Tillgången till dem är begränsad, men det förekommer fall i samtliga undersökta sektorer. Dessa är främst rättsväsendet, flera förvaltningar inom kommuner, bank- och finansbranschen, fastighetsförmedlingar, bolagsbildningar, bokförings- och redovisningstjänster, juridiska tjänster, säkerhets- och bevakningsbranschen, och transportsektorn. De identifierade fallen har sammantaget ägt rum i de flesta av Sveriges regioner. Det är således inte enbart ett storstadsfenomen. Aktiviteten hos de påträffade möjliggörarna varierar stort, från att bistå vid ett fåtal tillfällen under en tämligen begränsad tid, till att långsiktigt och frekvent hjälpa flera personer från olika kriminella nätverk.

Materialet som helhet visar att det finns vissa områden där möjliggörare oftare bistår kriminella nätverk. Det handlar om yrkesroller där kontakterna är täta med kriminella aktörer, där utsattheten för hot och andra påtryckningar är relativt hög eller där lönen tydligt påverkas av antalet kunder som man har. Möjliggörarna förmedlar framför allt information till personen i kriminella nätverk, vilket är i linje med vad tidigare studier visar. Informationen kan vara av vitt skilda slag – känsliga personuppgifter, uppgifter om vad myndigheter eller kommuner vet om det kriminella nätverket eller mer strategisk information om möjliga brottsupplägg. Informationen kan också gälla varningar och instruktioner till personer i det kriminella nätverket från häktade eller frihetsberövade medlemmar. Sådan information gör att de i förhör kan anpassa sina förklaringar och försvåra utredningar. En viktig observation är att den mest efterfrågade informationen från möjliggöraren inte behöver vara hemlig, utan det är den sammantagna informationen och kunskapen från insidan som gör informationen känslig och användbar för personer i kriminella nätverk.

Övriga uppgifter som möjliggörarna utför är exempelvis att underlätta logistik genom smuggling, transport eller förvaring av illegala varor. Det förekommer även att de skapar legitima fasader genom att ta fram trovärdiga underlag, intyg eller tillhandahåller bolag som används som brottsverktyg, samt identifierar brottsupplägg där verksamheten framstår som legal. I vissa fall är möjliggörare också en förutsättning för hantering av brottsvinster, ett område som har försvårats för de kriminella nätverken i takt med samhällets åtgärder mot penningtvätt. Slutligen fattar vissa möjliggörare även gynnsamma beslut – där de gör avsteg från rutiner vid upphandling eller andra centrala beslut, underlåter att rapportera personer i kriminella nätverk samt underlättar felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och den privata sektorn.

Vår undersökning visar på en stor variation i komplexiteten på det möjliggörare ombeds att göra. Det handlar om allt ifrån logistikuppgifter som det kriminella nätverket hade kunnat utföra på egen hand eller lära sig, till komplexa uppdrag som inte hade gått att utföra utan en möjliggörare – framför allt att påverka utfallet i vissa beslut och få tillgång till känslig information.

Hur gör kriminella nätverk för att identifiera, rekrytera och behålla möjliggörare?

Personer i kriminella nätverk har olika god förmåga att identifiera, rekrytera och behålla möjliggörare. De flesta personer är begränsade till de kontakter de råkar ha och de tillfällen som uppkommer, men vissa kan upparbeta nya kontakter och skapa gynnsamma tillfällen när möjliggöraren är extra sårbar för övertalning. Oavsett förmåga tycks alla börja i sitt eget och närståendes nätverk och leta efter kontakter med intressanta anställningar eller uppdrag i det legala samhället. Många av de upptäckta fallen rör möjliggörare som är familj eller släkt med personer i kriminella nätverk, men även barndomsvänner och kunder till personer i kriminella nätverk är vanliga trots att de är mer svårupptäckta. I några fall har parterna mötts genom möjliggörarens sidouppdrag, exempelvis genom bisysslor eller i ideell sektor.

Undersökningen visar att det ger status i kriminella nätverk att ha möjliggörare. Även om informationen som möjliggöraren delar med sig av delas vidare, eller besluten den fattar gynnar flera personer i nätverket, värnar man om sin kontakt. Det innebär att möjliggöraren ofta hålls anonym för de andra i nätverket. Att få det att framstå som en exklusiv relation är också ett sätt att rekrytera möjliggörare på. De mest förslagna bygger relationen över tid, gör roliga saker tillsammans med möjliggöraren eller visar upp en lyxbetonad livsstil. Det kriminella tonas ner eller bagatelliseras, i syfte att ge möjliggöraren en felaktig bild av vilka risker och skador som uppstår om man hjälper till. I vissa fall förekommer smicker eller att man vänder möjliggöraren mot sin arbetsgivare genom att lyfta fram att den inte får ett tillräckligt erkännande på arbetsplatsen i relation till dennas förmågor och kompetens.

Både kvinnor och män kan vara möjliggörare. Motiven och skälen till att man blir möjliggörare kan variera. I undersökningen identifieras fyra olika typer av möjliggörare: manipulerade, upparbetade, affärsmässiga och placerade. De manipulerade möjliggörarna är inte ens alltid medvetna om att de hjälper personer i kriminella nätverk. De försöker ofta göra gott, men luras till att bistå. Dessa arbetar ofta i klientnära yrken som i Kriminalvården eller socialtjänsten. De upparbetade möjliggörarna är den största kategorin i materialet. De har fått sitt arbete utan några planer på att bli möjliggörare, men kontaktas som en följd av var de arbetar.

De affärsmässiga möjliggörarna tar mutor eller arvoden för att hjälpa till och är ytterst medvetna om vad de gör. Här är det vanligast med flera olika uppdragsgivare, ibland hos flera olika kriminella nätverk. Även om mycket talar för att man vill ha en exklusiv relation med sin möjliggörare tolereras att den även hjälper andra, särskilt om möjliggöraren har ovanlig kunskap som kan utvidga nätverkets kriminella affärsverksamhet eller påverka påföljder eller andra sanktioner. Slutligen har de placerade möjliggörarna, som i vissa tidigare studier kallas infiltratörer, förmåtts eller i ovanliga fall erbjudit sig att söka ett arbete eller uppdrag för att bli möjliggörare. De är sällan direkta medlemmar i nätverken, utan återfinns i dess utkant eller bland nära kontakter till personer i nätverken (familj, nära släkt, barndomsvänner).

I synnerhet manipulerade och upparbetade möjliggörare har ojämlika relationer med personen i det kriminella nätverket. Den senare bestämmer och styr, även om det åtminstone till en början ofta framstår som en trevlig, vänskaplig relation. För att upprätthålla relationen förekommer det att personen i ett kriminellt nätverk lägger ut regelbundna uppdrag och har tät kontakt med möjliggöraren.

Undersökningen ger en bild av att det är svårt för möjliggörare att sluta – i synnerhet för sådana som inte hade en nära relation med personen i det kriminella nätverket sedan innan. Hot och andra påtryckningar förekommer, i synnerhet om att avslöja möjliggöraren för arbetsgivaren. Det kriminella nätverkets skrämselkapital gör det också svårt att säga nej när man väl blivit möjliggörare.

Vilka följder får möjliggörare för arbetsplatsers verksamheter och arbetsmiljö?

Möjliggörares handlingar kan underlätta, effektivisera och diversifiera den kriminella affärsverksamheten, vilket gör att fler personer riskerar att drabbas av brott. De kan också bidra till att upptäcktsrisken minskar, vilket innebär att brottsligheten kan pågå under längre tid. Därutöver kan agerandet få allvarliga följder för verksamheter där möjliggörarna arbetar. I undersökningen ingår fall där felaktiga beslut tagits och hemliga personuppgifter lämnats ut, vilket påverkat flera verksamheters förutsättningar att utföra sina uppdrag. De allvarligaste skadorna ser vi inom rättsväsendet och socialtjänsten, där brottsoffer och utsatta människor drabbats, och rättssäkerhet och det så kallade samhällskontraktet ytterst hotats.

Även om de upptäckta fallen är få kan de sprida en osäkerhet om det går att lita på den aktuella verksamheten, och skadorna på verksamhetens förtroende kan därmed bli större än de omedelbara ekonomiska skadorna. I synnerhet offentlig verksamhet bygger på att medborgarna har förtroende för verksamheten. Det gäller även att samverkande aktörer i offentlig och privat sektor har förtroende för varandra. Annars finns det risk för att enstaka upptäckta fall med allvarliga konsekvenser minskar viljan att dela information. Slutligen påverkas även arbetsmiljön negativt. Intervjuerna illustrerar hur misstro och oro bland kollegor och chefer kan bli en följd av en möjliggörares handlingar.

Hur gör arbetsgivare för att förebygga, upptäcka och hantera möjliggörare?

Studien visar att det är svårt för arbetsgivare att upptäcka och utreda möjliggörare. Arbetsgivarnas erfarenhet och mandat att utreda varierar, från arbetsgivare inom rättsväsendet som har stora möjligheter, till mindre kommuner som sällan har utsedda funktioner för sådant. I privat sektor varierar möjligheterna att utreda mycket, beroende på verksamhetens karaktär, storleken på företaget etc.

Vissa intervjupersoner önskar utökade befogenheter för att göra bakgrundskontroller vid rekrytering och under en anställning. Andra tvivlar på kontrollernas träffsäkerhet. Däremot är många intervjupersoner eniga om vikten av att följa rutinerna vid rekrytering, med särskilt fokus på att ställa rätt frågor vid intervjuer, noggrann referenstagning och cv-granskning. Syftet är att kartlägga sårbarheter, men dessa förändras även under anställningens gång. Resultaten tyder dessutom på att många möjliggörare kontaktas med förfrågningar från kriminella nätverk efter att de har anställts.

Det är sällan möjliggöraren själv som berättar om sin situation och sina handlingar för arbetsgivaren. Vanligare tycks det vara att kollegor eller närmaste chef reagerar, och för informationen vidare internt. Arbetsgivare är dessutom olika mottagliga för signaler om fel, och i vissa fall beskriver intervjupersoner att de själva fått driva på och vara jobbiga, för att få gehör för att signalerna bör utredas vidare. Större och mer erfarna arbetsgivare kan ha högre beredskap och etablerade system för att upptäcka nya fall av oegentligheter, däribland möjliggörare. Det handlar ofta om att övervaka eller göra sökningar i transaktionsflöden, dataloggar eller gå igenom flaggningar av olika typer av onormalt handlande i verksamhetssystemen. Dessa arbetsgivare kan även ha tydligare kanaler för tips, både internt och externt. Även rättsväsendet kan tipsa om ärenden eller anställdas misstänkta kontakter med kriminella nätverk som de upptäckt i sitt arbete.

Med vissa undantag från rättsväsendet, storbanker och andra aktörer med etablerade internutredningsfunktioner och god datatillgång, har arbetsgivare över lag svårt att utreda tips och signaler om möjliggörare. Utredningsmandaten finns i stället hos brottsutredande myndigheter, men en anmälan dit görs inte alltid. Därutöver är det inte säkert att en förundersökning inleds, utan ärendet tycks ofta prioriteras bort till förmån för grövre brott. Förutsättningarna för att en brottsutredning inleds tycks vara bättre om man tagit en informell förhandskontakt med polisen och diskuterat ärendet. I frånvaron av brottsutredning hanteras ärenden med möjliggörare ofta arbetsrättsligt genom att säga upp eller köpa ut personen. För vissa yrkesgrupper finns samfund, licenseringstjänster och disciplinnämnder som kan vidta kraftfulla åtgärder, särskilt när yrkesverksamma brutit mot gällande förhållningssätt och regelverk. Över lag har de små utredningsfunktioner och är beroende av tips inifrån sin bransch eller från rättsväsendet. De kan kräva rättelser, eller stänga ute personer från yrket.

Brås bedömning

Studien visar att det är få fall som utreds närmare av rättsväsendet. Arbetsgivarnas utredningar är ofta mer avgränsade än brottsutredningar, vilket medför att det många gånger saknas information om vad som hänt och vilka som varit involverade. Brå bedömer att det är särskilt allvarligt eftersom de krypterade chattmeddelandena talar för att möjliggörarna spelar en viktig roll för de kriminella nätverk som de bistår. Det handlar dels om en bättre förmåga att anpassa sig till myndigheters och kommuners utvidgade kontroll- och utredningsmöjligheter och stärkta samverkan, dels om att kunna utveckla och diversifiera sin kriminella affärsverksamhet. Chattmeddelandena indikerar också att inslaget av mutor och betalning till möjliggörarna är större än vad man tidigare trott.

Brå bedömer att det är viktigt att arbetsgivarnas motåtgärder inte bidrar till illojalitet, genom ineffektiva åtgärder eller kontroller som slår snett och skapar misstro. Det eftersom personerna i de kriminella nätverken försöker skapa illojalitet hos de anställda och de uppdragstagare som de försöker rekrytera som möjliggörare. Det är också viktigt att arbetsgivaren kommunicerar och förklarar de förebyggande och motverkande strategier som vidtas.

Beslutsfattare behöver tydliggöra reglerna och utvidga arbetsgivares utredningsmöjligheter

Det råder i dag viss osäkerhet om hur arbetsgivare får utreda interna oegentligheter inklusive möjliggörare. Det gäller även om, när och i vilken utsträckning bakgrundskontroller får användas mot hela personalgrupper eller befintligt anställda. En del av otydligheten hänger samman med att arbetsgivarna inte gjort tydliga riskanalyser för sin verksamhet, som tar upp risker för möjliggörare och möjliga skador för verksamheten. Kontrollerna behöver även vägas mot andra verksamhetsaspekter, som kostnad och effektivitet. Resultaten av undersökningen illustrerar att det är svårt att veta hur personlig integritet ska värderas mot samhällsintresset i dessa frågor. Dessa bedömningar styr både användningsområdet och omfattningen av bakgrundskontroller. Resultaten talar också för att det kan behövas utvidgade möjligheter för arbetsgivare att säkra bevis. Det handlar exempelvis om att analysera loggar eller göra analyser av innehåll på arbetsgivarens egna verktyg – datorer och telefoner – som disponerats av personer som misstänks vara möjliggörare.

Undersökningen visar att arbetsgivarna har förhållandevis goda möjligheter att utreda och agera mot möjliggörare som är placerade i säkerhetsklass. Det är väsentligt svårare mot arbetstagare som inte är det. Många av möjliggörarna i vår undersökning har inte haft säkerhetsklassade befattningar, men ändå hanterat stora mängder känslig information eller varit rapporteringspliktiga verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen – det vill säga ålagts ett kontrollansvar, som används inte minst i bekämpningen av organiserad brottslighet. Brå bedömer att det kan finnas ett behov av bakgrundskontroller och uppföljning av vissa yrkesroller där det i dag inte tycks vara tillåtet. Det gäller framför allt vissa personer med särskilt skyddsvärda uppdrag i offentlig sektor, även om de inte nödvändigtvis behöver lika utförligt skydd som de med säkerhetsklassade befattningar.

Av undersökningen framgår det även att vissa arbetsgivares intresse och benägenhet att polisanmäla misstänkta brott är låg. För vissa brott som möjliggörare ofta gör sig skyldiga till finns för statlig sektor en anmälningsskyldighet enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning. Kommunal sektor omfattas dock inte, men utifrån våra resultat borde möjliggörare inom den här sektorn i lika stor utsträckning anmälas och utredas.

Arbetsgivare måste angripa möjliggörarfrågan med ett verksamhetsperspektiv

För arbetsgivare är det viktigt att ha beaktat kriminella nätverks (och andra aktörers) intresse av möjliggörare i sin risk- eller säkerhetsskyddsanalys. De risker som identifieras behöver kopplas till typer av befattningar, och omsättas i kravprofiler för nya tjänster och uppdragsbeskrivningar. Riskbedömningen bör styra vilka behörigheter som funktionerna ges, både i fysiska lokaler och i informationssystem. Genom att reducera onödig tillgång till känslig eller strategisk information genom åtkomstbegränsning minskar tillfällena att bli möjliggörare.
Det är också viktigt att chefer inom verksamheten, HR- och säkerhetsfunktionerna samarbetar. Inom verksamheten finns ofta bäst kunskap om riskfyllda moment i arbetet och om de aktuella arbets- och uppdragstagarna. Inom säkerhetsfunktionen finns i stället ofta ett kunskapsövertag när det gäller kriminella nätverk, hur man analyserar säkerhetsrisker och kontakter för att stämma av frågor med polisen. HR-funktionen har å sin sida interna experter när det gäller rekrytering, arbetsrätt och hur personalfrågor ska hanteras av arbetsgivaren.

För att identifiera relevanta förebyggande åtgärder och hantera upptäckta möjliggörare behöver den samlade kompetensen som finns inom HR och säkerhetsfunktionerna användas för att utforma relevanta frågor vid anställningsintervjuer, medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. Ibland har de olika syn på risker, och för att få en gemensam förståelse och nå resultat behöver de diskutera konkreta åtgärder och lämpligen utgå från konkreta (eventuellt hypotetiska) fall. Här är det viktigt att ha ett utbyte med andra verksamheter av liknande slag. Om det upplevs vara känsligt att dela egna fall kan man till exempel utgå från ärenden som uppmärksammats i media och översätta dessa till den egna verksamheten. Syftet ska vara att identifiera risker i verksamheten och vidta förebyggande åtgärder, samt vässa sin förmåga att upptäcka och utreda möjliggörare utifrån de verktyg den aktuella verksamheten har.

Att utreda fler möjliggörare är viktigt således inte enbart för att deras handlingar ska mötas av konsekvenser från arbetsgivarna, rättsväsendet eller yrkesspecifika samfund och deras disciplinnämnder. Det är också ett sätt att få större kunskap om den totala verktygslådan – om arbetsgivaren inte bedöms kunna fortsätta utredningen kanske rättsväsendet kan det eller omvänt. Om en utredning avslöjar brister som kanske inte är brottsliga kan de ändå medföra att personen förlorar sin auktorisation eller licens, bara informationen lämnas vidare till rätt aktör. För arbetsplatsen handlar det också om att identifiera risker som kan åtgärdas på både kort och lång sikt.

Trots noggranna rutiner vid rekrytering och andra förebyggande åtgärder finns en risk att vissa anställda blir sårbara för kriminella nätverk under sin anställning. Här är kollegor och närmaste chef oumbärliga i att upptäcka sårbarheter eller uppmärksamma otillbörliga kontakter med kriminella nätverk. Att arbeta för ett nära ledarskap och en arbetsplats präglad av psykologisk trygghet är viktiga åtgärder för att fånga upp signaler innan möjliggöraren gjort sig skyldig till brott eller överträdelser som leder till arbetsrättsliga åtgärder. Vilka tänkbara förebyggande och motverkande åtgärder som kan vidtas beskrivs i större detalj i rapportens sista kapitel, Förebyggande och motverkande åtgärder.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Skinnari, Karolina Hurve och Andrea Monti

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1159

Rapport 2024:2

Tips på andra rapporter