Omslag: Den anmälda korruptionen i Sverige

Den anmälda korruptionen i Sverige

Struktur, riskfaktorer och motåtgärder

Vilka korrumperar, inom vilka sektorer i samhället kan vi hitta mutgivarna och vad vill de åstadkomma? Mot vilka riktar sig korruptionen, var finns de som får otillbörliga erbjudanden, vad är det som erbjuds och hur går mutförsöken till?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kort om rapporten

Hur korrupt är Sverige? Går det att köpa ett tillstånd av kommunen? Eller ett beslut av en statlig tjänsteman? Och inom vilka sektorer är korruptionen mest utbredd? I rapporten Den anmälda korruptionen i Sverige har Brå gått igenom närmare 700 korruptionsärenden som anmält till Riksenheten mot korruption. Syftet med rapporten är att öka kunskapen hos kommuner, statliga myndigheter och privata företag om var riskerna för korruption finns. Rapporten lämnar också förslag till förebyggande åtgärder.

I de anmälningar som kommit in till Riksenheten mot korruption är det framför allt personer i statlig och kommunal tjänst som är utsatta för mutor. Gemensam för muttagarna är oftast att det är tjänstemän i ledande befattning, eller som på annat sätt har inflytande. Personer med tillsyns- och kontrollfunktioner är särskilt utsatta, liksom tjänstemän som prövar utskänkningstillstånd, livsmedelstillstånd och bygglov. Även upphandlare är i riskzonen. Nära en tredjedel av alla mutgivare är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn, men mutor förekommer även inom parti- och detaljhandel och inom vård- och hemtjänst. De vanligaste mutorna är pengar, konferensresor, tekniska prylar, middagar och renoveringar.

Korruptionen finns i hela landet, men är mer förekommande i storstäderna; Stockholms län står för nära hälften av alla ärenden, följt av Skåne och Västra Götaland. I rapporten föreslås en rad förebyggande åtgärder mot korruption, som att förbättra kontrollsystemen, se över rutinerna, utbilda nyckelpersoner för att öka kunskap om och förändra attityden till korruption samt att utse kontaktpersoner för att underlätta för tipsare och visselblåsare.

Några resultat från studien

  • Personer i statlig och kommunal tjänst löper större risk att utsättas för korruption.
  • Medelålders män i tjänstemannapositioner dominerar i Riksenhetens ärenden. Personer med ansvar för tillsyns- och kontrollfunktioner är särskilt utsatta. Även upphandling är ett riskområde.
  • Nära en tredjedel av alla påstådda mutgivare är verksamma inom byggoch anläggningssektorn.
  • Korruption finns i hela landet, men Stockholms län står för nära hälften av alla ärenden, följt av Skåne och Västra Götaland.
  • En femtedel av alla ärenden som registrerats hos Riksenheten leder till fällande dom.

Fakta om publikationen

Författare: Linda Hols Salén, Lars Korsell
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 84

Rapport: 2013:15
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-12-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-514

Kundkorg

Summa: