Sluta skjut: kommun och polis tog del av erfarenheter av GVI

Louisa Aviles från John Jay College of Criminal Justice gav en översiktlig bild av arbetet med GVI.


Brå bjöd under två dagar in till erfarenhetsseminarier av metoden Group Violence Intervention (GVI) som ligger till grund för pilotprojektet Sluta skjut i Malmö.

Under två seminariedagar, en i Stockholm och en i Malmö, fick deltagare från åtta svenska kommuner och ett flertal polisområden möta och lyssna till när representanter från National Network for Safe Communities och John Jay College of Criminal Justice, medarbetare från Sluta skjut i Malmö samt forskare från Malmö universitet talade om sina erfarenheter av arbetet med GVI i Malmö. En av de största lärdomarna hittills är att ökad samverkan och förändrade arbetssätt inom alla inblandade myndigheter lett till positiva effekter. Statistik visar också på färre skjutningar och sprängningar i Malmö sedan insatsen startade, det är dock för tidigt att dra några slutsatser om detta beror på arbetet i Sluta skjut.

Logotyp för EU:s fond för inre säkerhet (ISF)

 

Sluta skjut är ett samverkansprojekt mellan Polismyndigheten, Malmö stad, Kriminalvården och Brå. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen, Fonden för inre säkerhet

Brå ansvarar för att projektet följs upp och utvärderas. En processutvärdering som utförs av Malmö universitet är redan igång och en effektutvärdering kommer inom kort att utlysas. Tanken med utlysningen är forskare ska få komma in med förslag på hur en effektutvärdering skulle kunna genomföras. Resultaten av utvärderingarna kommer att presenteras under 2020. Om utvärderingsresultaten är goda finns det möjlighet för andra städer att ta till sig strategin. Under tiden som utvärderingarna färdigställs kan Brå, i samverkan med andra, ta fram en svensk version av metodhandboken för GVI. För att metoden ska kunna fungera i Sverige krävs också mer utbildning och ett utökat stöd vid implementering och genomförande vilket också måste finnas på plats innan metoden eventuellt kan spridas till andra städer i Sverige.