Slutlig brottsstatistik 2014


I dag publiceras den slutliga statistiken för 2014 gällande anmälda brott och misstänkta personer. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott. Slutlig statistik för Handlagda brott 2014 publiceras den 22 april.

Anmälda brott

(de brott som hänvisas till nedan, avser anmälda brott)

 • Under 2014 anmäldes 1,44 miljoner brott, vilket är en ökning med 41 800 brott eller 3 procent jämfört med året innan.
 • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal var brott mot person och skadegörelsebrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2014 och 2013 var datorbedrägeri, skadegörelse, cykelstöld, klotter mot kollektivtrafik samt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre.
Förändring i antalet anmälda brott mellan 2013 och 2014Förstora bilden

Förändring i antalet anmälda brott mellan 2013 och 2014. I stapeln anges procentuell förändring. (Klicka på bilden för att förstora den).

Stöld- och tillgreppsbrott

 • Under 2014 anmäldes 540 000 stöldbrott och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år (+7 190 anmälda brott).
 • Bostadsinbrotten ökade sammantaget med 6 procent till 22 400 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 14 600 brott, vilket innebar en ökning med 7 procent. Lägenhetsinbrotten ökade med 386 anmälda brott (+5 %) jämfört med 2013.
 • Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) minskade med 1 procent till 66 800 anmälda brott under 2014.
 • Personrånen ökade med 1 procent till 6 040 anmälda brott. Antalet anmälda butiksrån minskade med 4 procent till 776 brott, även antalet anmälda bankrån minskade till 23 anmälda brott (–15 %).

Brott mot person

 • Under 2014 anmäldes 260 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 4 procent fler än 2013 (+10 500 anmälda brott).
 • Anmälda misshandelsbrott ökade med 4 procent (+2 950 anmälda brott). De största ökningarna kan noteras för misshandel mot kvinna 18 år eller äldre och misshandel mot barn 7-14 år. De ökade med 1 400 (+5 procent) respektive 1 090 (+12 procent) fler brott 2014 jämfört med föregående år.
 • Anmälda ofredanden ökade med 5 procent till 57 500 anmälda brott. Den största ökningen noteras för ofredande mot kvinna 18 år eller äldre där 1 790 fler brott, eller 6 procent, anmäldes jämfört med föregående år.
 • Även olaga hot ökade med 5 procent till 51 000 brott. De största ökningarna för anmälningar om olaga hot är mot man och kvinna i åldern 18 år eller äldre: 1 170 respektive 920 brott (6 resp. 5 procent).
 • De anmälda våldtäkterna ökade med 11 procent till 6 700 brott. Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning minskade till 2 000 anmälda brott (–7 procent), medan grov fridskränkning ökade till 1 770 anmälda brott (+2 procent).

Konstaterade fall av dödligt våld

 • År 2014 konstaterades 87 fall av dödligt våld i Sverige. Det är lika många fall som konstaterades 2013.
 • Den senaste tioårsperioden har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 68 och 111 fall årligen.
 • I ett längre perspektiv uppvisar det dödliga våldet en nedåtgående utveckling.
Antal manliga och kvinnliga offer uppdelat efter användning av skjutvapen, år 2013–2014Förstora bilden

Antal manliga och kvinnliga offer uppdelat efter användning av skjutvapen, år 2013–2014. (Klicka på bilden för att förstora den).

 • År 2014 var offret i 71 procent av fallen en man och i 29 procent av fallen en kvinna. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut allt sedan 90-talet.
 • I 32 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2014 användes skjutvapen, vilket är en något högre andel jämfört med 2013 (30 procent).


Definitioner/avgränsningar

 • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket.
 • Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.
 • Med konstaterade fall avses anmälda dödsfall där det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. I statistiken ingår fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till Polisen eller annan brottsutredande myndighet.