Anmälda brott under 2019 och 2020

 Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad. Samtliga anmälda brott från januari 2019 till och med december 2020. Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i december

Det totala antalet anmälda brott i december 2020 var 1 procent högre än i december 2019. Ökningar märktes framför allt för skadegörelse­brotten och för samlingskategorin övriga brott. Samtidigt fortsatte dock antalet anmälda brott att minska för brottstyperna misshandel av obekant, stöldbrott, personrån samt rattfylleribrott, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin.

De övergripande brottskategorierna

Det totala antalet anmälda brott i december 2020 var 1 procent högre än i december 2019. Det var främst fler anmälda skadegörelsebrott och övriga brott som bidrog till ökningen. Utvecklingen i de sju övergripande kategorierna varierar något. Antalet anmälda brott mot person var oförändrat, medan kategorierna stöld respektive bedrägeribrott samt brott mot trafikbrottslagen fortsatte att minska. Anmälda skadegörelsebrott, narkotikabrott och samlingskategorin övriga brott fortsatte att öka.

Samtliga brott

Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan december 2019 och december 2020. Preliminär månadsstatistik.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec.

Samtliga brott

8 %

-4 %

2 %

0 %

1 %

Brott mot person

4 %

-4 %

7 %

1 %

0 %

Stöldbrott m.m.

14 %

-12 %

-4 %

-3 %

-4 %

Bedrägeribrott m.m.

-8 %

-15 %

-19 %

-4 %

-1 %

Skadegörelsebrott

20 %

5 %

41 %

2 %

11 %

Trafikbrott

0 %

-1 %

-1 %

-3 %

-5 %

Narkotikabrott

15 %

14 %

3 %

9 %

1 %

Övriga brott

20 %

4 %

3 %

4 %

9 %

 

Några brottstyper där pandemin bedöms ha haft inverkan

Misshandel mot obekant

I december 2020 minskade det totala antalet anmälda misshandelsbrott (-16 %) jämfört med i december 2019. Minskningen syntes för misshandelsbrott mot både flickor/kvinnor och pojkar/män, men det var en större minskning för misshandel mot pojkar/män (-20 %) än mot flickor/kvinnor (-9 %).

Misshandel mot obekant, som är den vanligaste typen av anmäld misshandel mot vuxna män, minskade förhållandevis kraftigt, med 37 procent, i december 2020, jämfört med i december 2019. Nivån var signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för december, och detsamma gällde i november samt under vårmånaderna (mars–maj). Att minskningen inträdde just vid pandemins början under våren, samt blev starkare i november och december, parallellt med de då skärpta restriktionerna, talar för att utvecklingen kan ha varit ett utslag av pandemin, som ju medfört ett minskat offentligt socialt liv.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec

Misshandel av bekant

8 %

1 %

8 %

3 %

-6 %

Mot kvinna

11 %

1 %

9 %

5 %

-7 %

Mot man

4 %

2 %

8 %

0 %

-4 %

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-37 %

Mot kvinna

7 %

-21 %

-5 %

-13 %

-36 %

Mot man

12 %

-13 %

-6 %

-12 %

-38 %

 

Stöldbrott

De anmälda stöldbrotten fortsatte att minska även i december 2020, med 4 procent färre brott än i december 2019. De anmälda stöldbrotten har minskat under flera år, men under våren och fram till och med juli 2020 var nivåerna signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för perioden. Sammantaget är detta en tydlig indikation på att vårens minskning av stöldbrott totalt sett delvis var en konsekvens av pandemin. Den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder, har minskat under såväl våren och sommaren som hösten, och nivån i december 2020 var 14 procent lägre än i december 2019. Under perioden mars till augusti samt i november var nivån signifikant lägre än prognosen, vilket tyder på att minskningarna under våren och sommaren delvis kan bero på pandemin bland annat som en följd av ökat distansarbete i hemmen och införda reserestriktioner. Under december var nivån inte signifikant lägre, men det förefaller ändå som att den tilltagande smittspridningen under hösten, med skärpta allmänna råd som följd, kan ha haft konsekvenser för antalet anmälda brott av typen övrig stöld även i december.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period. Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

14%

-12 %

-4 %

-3 %

-4 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

17 %

2 %

9 %

3 %

12 %

Tillgrepp av cykel

43 %

-1 %

10 %

11 %

26 %

Inbrottsstöld totalt

14 %

4 %

7 %

7 %

9 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

23 %

-6 %

1 %

-5 %

-13 %

därav i fritidshus

9 %

-10 %

4 %

-2 %

28 %

Övrig stöld

11 %

-21 %

-15 %

-10 %

-14 %

 

Personrån

Rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner (den vanligaste typen av rån) och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, minskade med 16 procent i december 2020 jämfört med i december 2019. Anmälda personrån fortsatte att minska i december, jämfört med december 2019, med 17 procent färre anmälda brott. Minskningen märktes för anmälda rån mot både vuxna och minderåriga personer. Antalet anmälda personrån började minska vid pandemins början under våren, och minskningen fortsatte under sommaren, om än svagare, för att återigen bli starkare under hösten och i december, jämfört med motsvarande perioder 2019. Antalet personrån har varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under merparten av månaderna under pandemiperioden, inklusive i december. Det är möjligt att pandemin bidragit till minskningarna av antalet personrån, framför allt under våren och hösten och nu i december.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period. Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

23 %

-9 %

0 %

-6 %

-16 %

Rån mot privatperson¹

25 %

-13 %

-1 %

-7 %

-17 %

mot privatperson under 18 år²

18%

-29 %

1%

-15 %

-14 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

26 %

-11 %

-11 %

-12 %

-28 %

¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt ².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott var 37 procent lägre i december 2020 än i december 2019. Nivån har minskat under hela 2020 jämfört med året innan, men minskningen tilltog under våren. Enligt uppgifter från polisen har myndigheten sedan i mars kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester, vilket delvis förklarar minskningen under perioden. Sedan i mars gör polisen i huvudsak kontroller i de fall där det finns en misstanke om att föraren kört berusad. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren och framåt tycks alltså hänga samman med pandemin.

Däremot har arbetssättet vid rattfylleribrott under påverkan av narkotika inte förändrats i och med pandemin, och den nivån har heller inte minskat, utan fortsatte att öka något under hela 2020 jämfört med föregående år. Ökningen kan inte knytas till pandemin.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period. Preliminär månadsstatistik.

Rattfylleri

Jan.–feb.

Mar.–maj

Jun.–aug.

Sep.–nov.

Dec

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

0%

-29 %

-33 %

-30 %

-37 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

12 %

21 %

14 %

11 %

10 %

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se