Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–juni 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Ökning av anmälda brott i juni, trots pandemin


Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har fortsatt att prägla samhället även i juni, även om det lättats en del på reserestriktionerna, i och med att symptomfria personer fått resa inom Sverige från den 13 juni.

Pandemins konsekvenser på den preliminära statistiken över anmälda brott

Här ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken för mars–juni antyder i relation till pandemin. Redovisningen är endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemisituationen. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats. Det bör också påpekas att denna genomgång baseras på preliminär statistik. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020 publiceras i slutet av mars 2021.

Fokus för genomgången ligger på utvecklingen av de anmälda brotten, månad för månad, det första halvåret 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Det framgår också om utvecklingen för pandemimånaderna följer eller avviker från månaderna strax före pandemin (januari och februari 2020). Inför denna fjärde genomgång har Brå med hjälp av tidsserieanalyser även prognostiserat utvecklingen för anmälda brott de första sex månaderna under 2020, för att undersöka om utfallet för de anmälda brotten är signifikant avvikande från den statistiskt sett förväntade utvecklingen.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i juli publiceras den 13 augusti.

Här hittar du statistiken över anmälda brott

Fler anmälningar i juni – den fjärde pandemimånaden

De anmälda brotten ökade med 3 procent under juni 2020 jämfört med juni 2019. I juni 2019 var nivån 125 949 anmälda brott, och i juni 2020 hade den ökat till 130 229 anmälda brott, vilket är en ökning med 4 280 anmälda brott. Därmed har minskningarna under mars, april och maj 2020, vänts till en ökning. Minskningar och ökningar av den här storleksordningen är inte unika. Att minskningen 2020 inleddes just i mars, och sedan fortsatte i april och maj, indikerar dock att pandemisituationen kan ha haft en generellt minskande effekt på det totala antalet anmälda brott under mars– maj. Samtidigt finns det en antydan till att pandemins generella minskande inverkan mattades av under maj, för att inte göra sig gällande i och med ökningen i juni. 

Stockholm är den region som hittills drabbats allra hårdast av pandemin, och särskilt stockholmarna har också inledningsvis uppmanats att om möjligt arbeta hemifrån. I region Stockholm var minskningen av samtliga anmälda brott något större än i landet som helhet under pandemins två första månader. I maj 2020 var minskningen i Stockholm dock lägre än för hela landet; den låg då på 2 procent jämfört med 3 procent i landet som helhet. Även i juni är det en liknande utveckling i region Stockholm som i hela landet, med ett skifte från minskningar till en ökning av de anmälda brotten jämfört med föregående år. I region Stockholm var ökningen större än för hela landet, och uppgick till 9 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019. Motsvarande ökning i hela landet var 3 procent.

Anmälda brott i början av 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–juni 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Övergripande utveckling i regionerna

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i de sju polisregionerna i januari–juni 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Polisregion

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

maj 2019–
maj 2020

jun. 2019–
jun. 2020

Region Nord

11 %

8 %

2 %

-5 %

-7 %

3 %

Region Mitt

11 %

7 %

-4 %

-10 %

-15 %

-2 %

Region Stockholm

8 %

14 %

-7 %

-7 %

-2 %

9 %

Region Öst

8 %

13 %

-4 %

-7 %

2 %

7 %

Region Väst

5 %

10 %

-4 %

-1 %

0 %

2 %

Region Syd

-1 %

7 %

-4 %

-4 %

1 %

0 %

Region Bergslagen

16 %

8 %

1 %

-3 %

-9 %

-7 %


I juni skiftade minskningen av de anmälda brotten i region Stockholm till en ökning med 9 procent jämfört med juni 2019. Det samma gäller i region Nord som skiftat från en minskning med 7 procent i maj till en ökning om 3 procent i juni 2020, jämfört med motsvarande månader 2019. Region Öst har fortsatt öka i juni 2020, med 7 procent jämfört med juni 2019. I region Mitt och Bergslagen fortsatte istället minskningarna, om än svagare, med 2 respektive 7 procent jämfört med juni 2019. I region Väst ökade nivån i juni med 2 procent, medan nivån i region Syd förblev oförändrad. På regionnivå är det dock inte ovanligt med tillfälliga nivåförändringar. Dessutom hanterar vissa regioner anmälningar av vissa brottstyper från hela landet, vilket kan påverka utfallet i dessa regioner. Därför är det viktigt att inte dra slutsatser om utvecklingen i regionerna utan att belysa fler förhållanden.

Utvecklingen för olika brottskategorier

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i januari, februari, mars, maj och juni 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, totalt samt indelat efter övergripande brottskategorier. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

maj 2019–
maj 2020

jun. 2019–
jun. 2020

Samtliga brott

7 %

10 %

-4 %

-5 %

-3 %

3 %

Brott mot person

1 %

8 %

-5 %

-4 %

-2 %

9 %

Stöldbrott m.m.

13 %

15 %

-4 %

-17 %

-15 %

-6 %

Bedrägeribrott m.m.

-7 %

-10 %

-14 %

-11 %

-19 %

-18 %

Skadegörelsebrott

17 %

22 %

-1 %

4 %

12 %

40 %

Trafikbrott

-2 %

2 %

-9 %

4 %

4 %

-3 %

Narkotikabrott

9 %

22 %

2 %

15 %

28 %

3 %

Övriga brott

20 %

21 %

6 %

-2 %

5 %

12 %


Anmälda brott i juni 2020 jämfört med juni 2019 – brottskategorier

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott juni 2020 jämfört med juni 2019. Preliminär månadsstatistik.

Brott mot person

Kategorin Brott mot person innehåller exempelvis misshandel, hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott. Denna kategori är en av de kategorier där det i juni månad skedde ett skifte i utvecklingen. Minskningarna i mars, april och maj 2020, vändes till en ökning med 9 procent i juni, jämfört med juni 2019. Det är möjligt att vissa lättnader i restriktionerna kring resande i Sverige tillsammans med en generellt ökad aktivitetsnivå i samhället till följd av den varma väderleken kan ha bidragit till ökningen.

Anmälda brott i juni 2020 jämfört med juni 2019 – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott juni 2020 jämfört med juni 2019. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Antalet anmälda misshandelsbrott i mars, april och maj 2020 var 10, respektive 8, respektive 7 procent lägre än motsvarande månader 2019. I juni 2020 skiftade dock utvecklingen för antalet anmälda misshandelsbrott till en ökning på 3 procent jämfört med juni 2019. Att minskningen inleddes i just mars, och inte kan noteras för januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, indikerar att den lägre nivån anmälda misshandelsbrott under mars–maj skulle kunna vara en följd av pandemisituationen, men att denna generellt sett minskande inverkan inte finns kvar under juni månad. Minskningarna var främst koncentrerade till misshandelsbrott mot pojkar och män, som var 14 procent lägre i mars, 13 procent lägre i april och 7 procent lägre i maj 2020 än motsvarande månader 2019. I juni ökade dock antalet misshandelsbrott mot män med 3 procent jämfört med juni 2019. För misshandelsbrott mot flickor och kvinnor var nivån 4 procent lägre i mars, 2 procent lägre i april och 5 procent lägre i maj 2020 än motsvarande månader 2019. Även misshandelsbrott mot kvinnor har skiftat till en ökning i juni 2020, där nivån var 4 procent högre än i juni 2019.

Sexualbrott

En annan brottstyp, där antalet anmälningar under både mars och april 2020 var mindre än motsvarande månader 2019, är sexualbrott. Antalet var dock större både i maj och juni 2020, än i maj och juni 2019. Dessa ökningar utgörs till stor del av ett ökat antal anmälda våldtäkter mot barn, men för juni bidrar även en liten ökning av de anmälda våldtäkterna mot vuxna samt anmält sexuellt ofredande. I tolkningen av utvecklingen bör man vara uppmärksam på att antalet anmälda sexualbrott, och i synnerhet anmälda våldtäkter, kan omfatta enstaka anmälningar med ett stort antal brott, vilket ger upphov till stora variationer i statistiken. För maj och juni har ett par enstaka ärenden med flera anmälda brott om våldtäkt mot minderåriga kunnat identifierats, vilket delvis förklarar utvecklingen för perioden.

Uppdelat på de två största sexualbrottstyperna våldtäkt respektive sexuellt ofredande noterades minskningarna av antalet anmälda våldtäkter i både mars och april 2020, medan maj och juni visade på ökningar om 13 respektive 19 procent, jämfört med motsvarande månader 2019. Ökningarna avser som nämnts ovan främst våldtäkt mot barn, som ökat med 39 respektive 40 procent i maj och juni 2020 jämfört med maj och juni 2019, medan antalet anmälda våldtäkter mot vuxna fortsatte att minska fram till maj. Utvecklingen för våldtäkt mot vuxna vände dock till en ökning i juni 2020, då 4 procent fler våldtäkter anmäldes än i juni 2019. Antalet anmälda fall av sexuellt ofredande visar på en likande utveckling. De minskade under januari–maj 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, för att i juni 2020 skifta till en ökning om 2 procent jämfört med juni 2019.

Stöldbrott

Den övergripande brottskategorin stöldbrott har totalt sett minskat under mars–juni 2020. Trots att stölderna har minskat under flera år är nivåerna i maj–juni signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för perioden. Det framgår också att det skedde ett skifte från ökning till minskning från och med mars 2020. Sammantaget är detta en tydlig indikation på att stöldbrotten totalt sett har påverkats av pandemisituationen. Inom kategorin finns det dock många olika typer av stöld- och tillgreppsbrott, med olika utvecklingstendenser.

Anmälda brott i juni 2020 jämfört med juni 2019 – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott juni 2020 jämfört med juni 2019. Preliminär månadsstatistik.

*) Här ingår stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder.

Övrig stöld

Utvecklingen för kategorin stöld påverkas till stor del av minskningar i brottstypen Övrig stöld, som är särskilt framträdande under pandemimånaderna mars–juni. Kategorin rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder. Minskningarna kunde konstateras redan i januari men däremot inte i februari. Minskningarna i mars och därefter var också större än i januari. Nivåerna under april–juni var också signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen, vilket antyder att utvecklingen har påverkats av pandemisituationen

Bostadsinbrott

Bostadsinbrotten förblev relativt oförändrade i mars 2020 jämfört med mars 2019, medan inbrott i fritidshus minskade med 7 procent. I april 2020 minskade inbrotten både i bostad och i fritidshus, med 22 respektive 15 procent, jämfört med april 2019. För inbrott i bostad (lägenhet och villa) syns en mindre ökning om 2 procent i maj 2020, men en minskning om 6 procent i juni 2020, jämfört med motsvarande månader 2019. Inbrott i fritidshus fortsatte däremot att minska i både maj och juni om än något svagare, med 9 respektive 2 procent. För inbrott i bostad var det en påtaglig minskning i april, men i och med att minskningen inte inleddes under pandemimånaden mars och enbart omfattar april finns det inte heller för denna brottstyp någon tydlig indikation på inverkan från pandemin, även om det inte heller kan uteslutas.

Cykelstöld

Cykelstölder är en brottstyp som ökade i mars 2020 men minskade i april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen vändes till en ökning med 9 procent i juni 2020, jämfört med juni 2019. Ökningen i mars hade också påbörjats tidigare, och noteras för både januari och februari. Ökningarna kan till viss del hänga samman med de allt vanligare och stöldbegärliga elcyklarna. Förekomsten av dessa elcyklar, och därmed också stölderna av dem, har ökat påtagligt under senare år. Sammantaget går det ännu inte att dra slutsatser om att de senaste månadernas ökningar och minskningar skulle vara kopplade till pandemisituationen.

Rån

Anmälda rån i juni 2020 var 3 procent högre än i juni 2019. I mars, april och maj 2020 var nivåerna däremot 8, 1 respektive 16 procent lägre än motsvarande månader 2019. Minskningen i mars föregicks i januari och februari 2020 av ökningar jämfört med januari och februari 2019. Ett liknande mönster gäller för så kallade personrån, men bland annat med skillnaden att nivån i juni har minskat istället för ökat jämfört med juni 2019. Minskningen under marsmaj var också kraftigare för personrånen mot unga än för personrånen mot vuxna från 18 år och i juni 2020 skiftade utvecklingen för personrån mot unga till en ökning på 3 procent, medan rånen mot vuxna då fortsatte att minska, med 8 procent, jämfört med juni 2019. Det är möjligt att pandemin har påverkat utvecklingen av anmälda personrån, vilket också stöds av att nivåerna för rån mot privatpersoner under mars–juni är signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen.

Andra brottskategorier

Bedrägeri

Bedrägeribrott har minskat under hela det första halvåret 2020. Minskningarna är något starkare under pandemimånaderna marsjuni, men nivåerna ligger inom konfidensintervallet för prognosen för perioden och det finns därmed ingen tydlig indikation på att det totala antalet bedrägerier har påverkats av pandemin, även om en sådan inverkan inte kan uteslutas.

Skadegörelse

För kategorin Skadegörelse ses ökningar under april–juni, vilket skulle kunna indikera viss inverkan av pandemisituationen. Ökningar ses även för januari och februari, men nivåerna i april–juni är signifikant högre än förväntat. Det är dock ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser om vad som ligger bakom ökningarna.

Trafikbrott

Trafikbrott är ett så kallat ingripandebrott där Polisens insatser är avgörande för utvecklingen. Här noteras stora olikheter, med exempelvis minskningar av anmälda rattfyllerier men ökningar av rattfyllerier under påverkan av narkotika samt olovlig körning. Sammantaget har polisen dock i stort upprätthållit nivån för anmälda trafikbrott. 

Narkotika

Beträffande narkotikabrott, som också är ett ingripandebrott, konstateras att polisen under pandemin har upprätthållit nivån av anmälda narkotikabrott, som även ökat under alla månader första halvåret. Nivåerna har enligt prognosen för det första halvåret 2020 varit avvikande höga, både i februari och i maj. En del av ökningen kan kopplas till polisens särskilda insats mot kriminella miljöer inom ramen för operation Rimfrost, som avslutades den 14 juni.

Kommande statistik

Preliminär statistik över anmälda brott i juli publiceras den 13 augusti.

Fördjupning

Indikationer på minskade konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i juni 2020

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Linn Brandelius, tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se