Anmälda brott första halvåret 2020

Preliminär statistik för första halvåret 2020

Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2020. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrotts­myndigheten. Anmälda brott inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott. För en mer detaljerad beskrivning, se avsnittet Statistikens innehåll i pdf-filen.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av omfattningen och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.

Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med kort produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisnings­perioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken, som tas fram med en längre produktionstid.

Fakta om publikationen

urn: nbn: se: BRA-914

© Brottsförebyggande rådet 2020
Enheten för rättsstatistik

Kundkorg

Summa: