Färre brott anmäldes under mars månad

Figur med staplar som visar att antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars 2019.

Samtliga anmälda brott perioden januari-mars 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Preliminär månadsstatistik.


Antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars förra året. I Stockholm var minskningen 7 procent. Det visar den preliminära statistiken för mars som publiceras idag. Minskningen motsvarar i huvudsak förväntningar om generella minskningar i statistiken som en följd av pandemin.

Den preliminära statistiken för mars månad visar att det skedde en minskning av anmälda brott med 4 procent under mars 2020 jämfört med mars 2019. I mars 2019 var nivån 126 016 anmälda brott, och i mars 2020 hade den minskat till 120 648 anmälda brott. Sådana minskningar från en marsmånad till en annan har inträffat tidigare, senast mellan mars 2017 och mars 2018. Men minskningen 2020 är koncentrerad till just mars, och noteras inte under januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader föregående år. Det kan indikera en inverkan av pandemisituationen.

Större minskning i Stockholm

Pandemin har inledningsvis drabbat Stockholm mer än övriga landet, och stockholmarna har uppmanats att om möjligt arbeta hemifrån. Minskningen av alla anmälda brott sammantaget är också något större i region Stockholm än för hela landet. I hela landet var minskningen i mars alltså 4 procent, men i Stockholm var minskningen 7 procent jämfört med mars föregående år. Liksom i landet som helhet syns inte heller i Stockholm några minskningar månaderna innan, jämfört med motsvarande månader föregående år. Tvärtom syntes ökningar i januari och februari 2020, jämfört med 2019. Sammantaget indikerar det en inverkan av pandemisituationen, men det är ännu för tidigt att dra säkra slutsatser.

Tecken på men inte bekräftat att minskningarna beror på pandemisituationen

I Sverige blev konsekvenserna av pandemin påtagliga en dryg vecka in i mars och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering som följdes av mindre rörelser och aktiviteter i samhället.

Antalet anmälda brott i mars 2020 har på ett övergripande plan utvecklats på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med förväntningar om generella minskningar i statistiken till följd av pandemin och dess konsekvenser på samhällslivet, brottsligheten och polisens verksamhet. Det måste dock betonas att det inte handlar om en stor minskning (4 procent) och att detta är en mycket tidig uppföljning, där pandemisituationen inte kan antas ha kunnat påverka statistiken under alla veckor i mars. Det bidrar till att det ännu inte går att fastslå vilken påverkan pandemisituationen haft på statistiken.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Statistiken över anmälda brott i april kommer Brå att publicera den 7 maj. Användarna kan själva ta del av den omfattande statistiken genom tabeller eller med hjälp av Brås databas över anmälda brott¹

Uppdelningar i kategorier av anmälningar stärker bilden av minskningar

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i januari, februari och mars 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, totalt samt indelat efter övergripande brottskategorier. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

Samtliga brott

7 %

10 %

-4 %

Brott mot person

1 %

8 %

-5 %

Stöldbrott m.m.

13 %

15 %

-4 %

Bedrägeribrott m.m.

-7 %

-10 %

-14 %

Skadegörelsebrott

17 %

22 %

-1 %

Trafikbrott

-2 %

2 %

-9 %

Narkotikabrott

9 %

22 %

2 %

Övriga brott

20 %

21 %

6 %

När de anmälda brotten redovisas uppdelade på sju övergripande brottskategorier framträder minskningar, i olika grad, i fem av kategorierna. I mars 2020 jämfört med i mars 2019 var nivån lägre för brott mot person med 5 procent, stöldbrott m.m. med 4 procent, bedrägeri m.m. med 14 procent, skadegörelsebrott med 1 procent och trafikbrott med 9 procent.

För fyra av de fem kategorierna (undantaget är bedrägeri m.m.) innebär det ett skifte från ökningar för februari till minskningar för mars. Därmed har de i huvudsak utvecklats på ett förväntat sätt givet pandemin och dess konsekvenser. Även kategorin bedrägeri minskade alltså i mars 2020, jämfört med mars 2019, men i den kategorin skedde minskningar redan i februari och januari, vilket gör att minskningen i mars svårligen kan ses som en konsekvens av pandemin.

Narkotikabrott är den enda övergripande kategori som inte minskat (förutom restkategorin Övriga brott, som ökade med 6 procent). Den har i stället ökat svagt sedan mars förra året. Men det är trots allt en avmattning jämfört med de större ökningarna i januari och februari (relativt motsvarande månader 2019).

Olika typer av brott inom kategorierna

Ser man mer till vilka slags brottskategorier det handlar om innehåller kategorin Brott mot person olika typer av brott som innebär interaktion mellan förövare och offer. Här återfinns bland annat olika slags misshandel, hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott. För många av brotten är mörkertalet stort, vilket inskränker möjligheterna att dra slutsatser om de faktiska nivåerna och deras utveckling. Syftet med statistiken är trots allt att redovisa inflödet av ärenden till framför allt polisen, i form av anmälningar om brott, inte primärt att visa brottsnivåer i samhället.

Kategorierna Stöld m.m., Bedrägeri m.m. och Skadegörelse­brott innehåller till stor del brott utan interaktion mellan förövare och offer. För några få av brottstyperna inom stöldbrotten är mörkertalet troligtvis begränsat, som för bostadsinbrott och biltillgrepp, medan det är stort för andra stöldbrott, såsom stöld i butik. Likaså tycks det finnas betydande mörkertal vad gäller bedrägerier och skadegörelsebrott. Skadegörelse anmäls främst av offentliga aktörer och i stora omgångar av operatörer av kollektivtrafik. Sammantaget innebär det att det är svårt att utifrån statistiken över anmälda brott dra slutsatser om de mer faktiska nivåerna och om utvecklingen.

När det gäller kategorierna Trafikbrott och Narkotikabrott innehåller de utpräglade ingripandebrott, där antalet anmälda brott är ett resultat av framför allt polisens insatser, och normalt sett inte är en indikator på själva brottsnivån i samhället.

Svårtolkade förändringar i statistiken över kvinnomisshandel i nära relationer

Stor uppmärksamhet riktas nu mot risker för brott i nära relationer. Det var en påfallande hög nivå anmälda brott i mars i den specifika brottstypen misshandel mot kvinna 18 år och äldre, där gärningspersonen och offret har eller har haft en parrelation. Men det är också tydligt att ökningen mot denna högre nivå redan pågick i februari, före pandemisituationen (se separat text om minskad nivå av anmäld misshandel i samband med pandemisituationen). Samtidigt har det istället skett minskningar i kvinnomisshandel i nära relationer genom familj eller släktskap. Dessutom är det relativt vanligt med kraftiga och tillfälliga förskjutningar i dessa delar av statistiken, och därför svårt att dra slutsatser särskilt i det korta perspektivet.

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott

För frågor om brott i nära relation