Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–maj 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Svagare minskning av anmälda brott under maj månad


Antalet anmälda brott i maj 2020 har minskat med 3 procent, jämfört med i maj förra året. Det är en minskning för tredje månaden i rad, men en svagare minskning jämfört med de första två pandemi­månaderna mars och april.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har fortsatt att prägla samhället även i maj, även om en viss ökad rörlighet har rapporterats för månaden, främst i Stockholmsregionen.

Antalet anmälda brott minskade i maj

De anmälda brotten minskade med 3 procent under maj 2020 jämfört med maj 2019. I maj 2019 var nivån 133 149 anmälda brott, och i maj 2020 hade den minskat till 129 333 anmälda brott, vilket är en minskning med 3 816 anmälda brott. Sådana minskningar jämfört med motsvarande månader föregående år är inte unika. Men att minskningen 2020 inleds just i mars och sedan fortsätter i april och maj indikerar att pandemisituationen generellt sett kan ha haft en minskande inverkan på antalet anmälda brott. Samtidigt finns det en svag antydan till att effekten kan ha avmattats under maj, jämfört med minskningarna i mars och april. 

Pandemins konsekvenser på den preliminära statistiken över anmälda brott

Här ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken för mars–maj antyder i relation till pandemin. Redovisningen är endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemisituationen. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats. Det bör också påpekas att denna genomgång baseras på preliminär statistik. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020 publiceras i slutet av mars 2021.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i juni publiceras den 9 juli.

Här hittar du statistiken över anmälda brott

Pandemin har hittills drabbat Stockholm mer än övriga landet, och särskilt stockholmarna har uppmanats att om möjligt arbeta hemifrån. Minskningen av samtliga anmälda brott är också något större i region Stockholm än i landet som helhet under pandemins tre första månader. I landet som helhet var minskningarna jämfört med 2019 alltså 4 procent i mars, 5 procent i april och 3 procent i maj. I Stockholm var motsvarande minskningar 7 procent i både mars och april, medan minskningen i maj var lägre, 2 procent. Liksom i landet som helhet var det även i Stockholm ett övergripande skifte i mars, från ökningar till minskningar, jämfört med motsvarande månader föregående år. Sammantaget är intrycket att pandemisituationen kan ha haft en viss minskande inverkan på antalet anmälda brott, både totalt sett och i Stockholm, framför allt under pandemins två första månader (mars och april).

Anmälda brott i början av 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–maj 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Utvecklingen för olika brottskategorier

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i januari, februari, mars och maj 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, totalt samt indelat efter övergripande brottskategorier. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

maj 2019–
maj 2020

Samtliga brott

7 %

10 %

-4 %

-5 %

-3%

Brott mot person

1 %

8 %

-5 %

-4 %

-2%

Stöldbrott m.m.

13 %

15 %

-4 %

-17 %

-15%

Bedrägeribrott m.m.

-7 %

-10 %

-14 %

-11 %

-19%

Skadegörelsebrott

17 %

22 %

-1 %

4 %

12%

Trafikbrott

-2 %

2 %

-9 %

4 %

4%

Narkotikabrott

9 %

22 %

2 %

15 %

28%

Övriga brott

20 %

21 %

6 %

-2 %

5%


Anmälda brott i maj 2020 jämfört med maj 2019 – brottskategorier

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott maj 2020 jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

Brott mot person

Kategorin Brott mot person innehåller exempelvis misshandel, hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott. Denna kategori fortsatte i maj 2020 att ligga på en lägre nivå än motsvarande månad 2019. Minskningen på 2 procent var dock något svagare än under de två föregående månaderna (då minskningen var 5 respektive 4 procent).

Anmälda brott i maj 2020 jämfört med maj 2019 – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott maj 2020 jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Antalet anmälda misshandelsbrott i mars och april 2020 var 10 respektive 8 procent lägre än motsvarande månader 2019, och minskningen fortsatte under maj 2020. Minskningen tycks dock ha mattats av något – nivån var 7 procent lägre i maj 2020 än i maj 2019. Det framgår vidare att minskningen inleddes i just mars, och inte kan noteras för januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Det indikerar att den lägre nivån anmälda misshandelsbrott skulle kunna vara en följd av pandemi­situationen. Minskningarna är dock främst koncentrerade till misshandelsbrott mot pojkar och män, som var 14 procent lägre i mars, 13 procent lägre i april och 7 procent lägre i maj än motsvarande månader 2019. För misshandelsbrott mot flickor och kvinnor var nivån 4 procent lägre i mars, 2 procent lägre i april och 5 procent lägre i maj än motsvarande månader 2019.

Sexualbrott

Antalet anmälda sexualbrott var 6 procent större i maj 2020 än i maj 2019. I mars och april 2020 var nivåerna 3 respektive 9 procent lägre än motsvarande månader 2019. Det framgår vidare att minskningen inleddes i mars, efter ökningar i januari och februari 2020, jämfört med motsvarande månader föregående år. Det indikerar att minskningarna i mars och april kan hänga samman med pandemisituationen, men osäkerhet råder, eftersom det inte är sällsynt att statistiken präglas av tillfälliga upp- och nedgångar från månad till månad.

Uppdelat på de två största sexualbrottstyperna våldtäkt respektive sexuellt ofredande märks minskningarna av antalet anmälda våldtäkter i mars och april 2020, medan maj visar på en ökning om 13 procent jämfört med motsvarande månader 2019. Ökningen avser våldtäkt mot barn, som ökar med 39 procent i maj 2020 jämfört med maj 2019, medan antalet anmälda våldtäkter mot vuxna fortsätter att minska och är 5 procent mindre i maj 2020 ön i maj 2019. Antalet anmälda fall av sexuellt ofredande, som minskade i mars och april 2020, fortsatte i maj att minska, med 9 procent jämfört med maj 2019.

Stölder och rån

Den övergripande brottskategorin stöldbrott totalt sett minskat i mars, april och maj 2020. Det framgår också att det skedde ett skifte från ökning till minskning från och med mars 2020, vilket indikerar att stöldbrotten sammantaget kan ha påverkats av pandemisituationen. Inom kategorin finns det dock många olika typer av stöld- och tillgreppsbrott, med olika utvecklingstendenser.

Anmälda brott i maj 2020 jämfört med maj 2019 – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott maj 2020 jämfört med maj 2019. Preliminär månadsstatistik.

*) Här ingår stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder.

Bostadsinbrotten förblev relativt oförändrade i mars 2020 jämfört med mars 2019, men minskade med 22 procent i april 2020 jämfört med april 2019. I maj 2020 syns ett skifte till en mindre ökning om 2 procent jämfört med maj 2019. Det var en påtaglig minskning i april, men i och med att minskningen inte inleddes under pandemimånaden mars och enbart omfattar april finns det inte heller för denna brottstyp någon tydlig indikation på inverkan från pandemin, även om det inte heller kan uteslutas.

Antalet anmälda rån var 16 procent lägre i maj 2020 än i maj 2019. Minskningen syns även i mars och april 2020 men är då svagare, 8 respektive 1 procent lägre än motsvarande månader 2019. Det framgår vidare att minskningen i mars föregicks av en ökning i februari 2020 jämfört med februari 2019. Samma mönster gäller för så kallade personrån, både mot personer under 18 år och mot personer i åldern 18 år och äldre, men minskningen är större för personrånen mot de yngre. Det är möjligt att pandemin har påverkat utvecklingen av anmälda personrån, men det rör sig om små tal, varför det är svårt att dra några långtgående slutsatser.

Andra brottskategorier

Bedrägeri

Även kategorin Bedrägeri m.m. fortsatte att ligga på en lägre nivå i maj 2020 än motsvarande månad året innan; den var 19 procent lägre än i maj 2019. Samtidigt skedde det minskningar redan i januari och februari 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Även om minskningarna var något kraftigare i mars–maj, finns det ingen tydlig indikation på att det totala antalet anmälda bedrägeribrott skulle ha påverkats av pandemisituationen, men däremot förändringar i olika typer av bedrägerier.

Skadegörelse

För skadegörelsebrotten noterades en lägre nivå i mars jämfört med mars året innan, men i april 2020 syntes istället en ökning med 4 procent jämfört med april 2019. Den högre nivån har hållit i sig även i maj 2020, då skadegörelsebrotten ökade med 12 procent jämfört med maj 2019. Kategorin uppvisar stora svängningar över tid, vilket bland annat beror på att det händer att stora mängder brott som skett vid olika tillfällen anmäls tillsammans, vilket gör de månadsvisa förändringarna särskilt svårtolkade. Att minskningen i mars vänder till en tydligt högre nivå i april och maj skulle kunna dock hänga samman med pandemin, och då eventuellt med att fler barn och ungdomar rört sig ute på egen hand, utan vuxna i närheten. För att studera sådana förhållanden krävs det dock djupare analyser än vad som låter sig göras i samband med publicering av statistik.

Trafikbrott

För antalet anmälda trafikbrott noterades en lägre nivå i mars 2020 än i mars föregående år. Utvecklingen vände dock till en ökning om 4 procent både i april 2020 och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019. Utvecklingen ser dock olika ut för olika typer av trafikbrott. Inom kategorin finns det utvecklingstendenser som kan hänga samman med pandemin, även om det mönstret inte syns för kategorin som helhet.

Narkotika

Narkotikabrott är en kategori som fortsatte att öka även i maj 2020, med 28 procent jämfört med maj 2019. Narkotikabrotten ökade dock redan före pandemin och sedan även svagt i mars, för att i april 2020 öka något kraftigare, då nivån var 15 procent högre än i april 2019. Utvecklingen visar att polisen upprätthållit och även ökat nivån anmälda narkotikabrott under pandemisituationen. En del av ökningarna kan kopplas samman med polisens insatser inom ramen för operation Rimfrost.

Övriga brott

Avslutningsvis kan nämnas att kategorin Övriga brott gick från att ha ökat i mars till att minska i april, för att återigen öka med 5 procent i maj 2020 jämfört med i maj 2019. Det handlar om en disparat samlingskategori som omfattar många olika typer av brott, vilket gör utvecklingen svårtolkad.

Kommande statistik

Preliminär statistik över anmälda brott i juni publiceras den 9 juli.

Fördjupning

Fortsatta men svagare indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i maj 2020

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se

Läs mer