Anmälda brott i början av 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–april 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Fortsatt minskning av anmälda brott


Antalet anmälda brott i april 2020 har minskat med 5 procent, jämfört med i april förra året. Det är en minskning för andra månaden i rad, men utvecklingen är inte entydig utan skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Därför gjorde Brå i april en första översiktlig genomgång av om konsekvenser av pandemin också syntes i den preliminära statistiken över mars månads anmälda brott.

Pandemin har fortsatt att prägla samhället även i april, och nu under hela månaden, till skillnad från i mars. Om man utgår från att den sociala distanseringen inneburit att aktivitetsnivån i samhället minskat, skulle också brottsligheten generellt sett kunna minska. Men delar av brottsligheten skulle också kunna öka, exempelvis vad gäller brott mellan närstående i hemmen eller vissa typer av bedrägerier.

Antalet anmälda brott minskade i april

De anmälda brotten minskade med 5 procent under april 2020 jämfört med april 2019, samt med 4 procent under mars 2020 jämfört med mars 2019. I april 2019 var nivån 127 111 anmälda brott, och i april 2020 hade den minskat till 120 906 anmälda brott, vilket är en minskning med 7 856 anmälda brott. Sådana minskningar jämfört med motsvarande månader föregående år är inte unika. Men att minskningen 2020 inleds just i mars och fortsätter i april indikerar att pandemisituationen kan ha haft en minskande inverkan på antalet anmälda brott. Samtidigt är minskningen trots allt liten, uppföljningen översiktlig och uppföljningsperioden kort.

Pandemin har inledningsvis drabbat Stockholm mer än övriga landet, och särskilt stockholmarna har uppmanats att om möjligt arbeta hemifrån. Minskningen av samtliga anmälda brott är också något större i region Stockholm än för landet som helhet. I landet som helhet var minskningarna jämfört med 2019 alltså 4 procent i mars och 5 procent i april. I Stockholm var motsvarande minskningar 7 procent i både mars och april.

Anmälda brott i början av 2020 jämfört med 2019 – Stockholm

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–april 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Tecken på men inte bekräftat att minskningarna beror på pandemisituationen

Här ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken för april antyder i relation till pandemin. Redovisningen är endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemisituationen. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats. Det bör också påpekas att denna genomgång baseras på preliminär statistik. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020 publiceras i slutet av mars 2021.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i maj kommer Brå att publicera den 11 juni. Här hittar du statistiken över anmälda brott

Utvecklingen för olika brottskategorier

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i januari, februari och mars 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, totalt samt indelat efter övergripande brottskategorier. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

Samtliga brott

7 %

10 %

-4 %

-5 %

Brott mot person

1 %

8 %

-5 %

-4 %

Stöldbrott m.m.

13 %

15 %

-4 %

-17 %

Bedrägeribrott m.m.

-7 %

-10 %

-14 %

-11 %

Skadegörelsebrott

17 %

22 %

-1 %

4 %

Trafikbrott

-2 %

2 %

-9 %

4 %

Narkotikabrott

9 %

22 %

2 %

15 %

Övriga brott

20 %

21 %

6 %

0 %


Anmälda brott i april 2020 jämfört med april 2019 – brottskategorier

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott april 2020 jämfört med april 2019. Preliminär månadsstatistik.

Brott mot person

Kategorin Brott mot person innehåller exempelvis misshandel, hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott. Denna kategori fortsatte att minska i april och nivån var 4 procent lägre i april 2020 jämfört med i april 2019.

Misshandel

Antalet anmälda misshandelsbrott var 8 procent mindre i april 2020 än i april 2019. I mars 2020 var nivån 10 procent lägre än i mars 2019. Det framgår vidare att minskningen inleddes i just mars, och inte kan noteras för januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader föregående år. Det indikerar att den lägre nivån anmälda misshandelsbrott skulle kunna vara en följd av pandemisituationen. Minskningarna är dock främst koncentrerade till pojkar och män, där antalet var 14 procent mindre i mars och 13 procent mindre i april än motsvarande månader 2019. För flickor och kvinnor var nivån 4 procent lägre i mars och 2 procent lägre i april.

Sexualbrott

En annan brottstyp där antalet anmälningar var mindre under mars och april 2020 än motsvarande månader 2019 är sexualbrott. Antalet anmälda sexualbrott var 9 procent mindre i april 2020 än i april 2019. I mars 2020 var nivån 3 procent lägre än i mars 2019. Det framgår vidare att minskningen inleddes i mars, efter ökningar i januari och februari 2020 jämfört med motsvarande månader föregående år. Det indikerar att minskningen i mars och april kan hänga samman med pandemisituationen, men osäkerhet råder i och med den korta uppföljningstiden och att det inte är sällsynt med tillfälliga upp- och nedgångar från månad till månad. Uppdelat på de två största sexualbrottstyperna våldtäkt respektive sexuellt ofredande framgår att minskningarna i mars och april var kraftigare för sexuellt ofredande än för våldtäkt.

Anmälda brott i april 2020 jämfört med april 2019 – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott april 2020 jämfört med april 2019. Preliminär månadsstatistik.

Stöld och rån

Inbrottsstölderna minskade i april, som omfattar inbrott och stöld i butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt även i bostäder och fritidshus. Nivån anmälda inbrottsstölder var 2 procent lägre april 2020 än i april 2019. Bostadsinbrotten förblev relativt oförändrade i mars, men minskade med 22 procent i april 2020 jämfört med i april 2019. Det skulle kunna vara en konsekvens av pandemisituationen, men det är ännu för tidigt att dra någon säker slutsats.

Antalet anmälda rån var 1 procent mindre i april 2020 än i april 2019. I mars 2020 var nivån 8 procent lägre än i mars 2019. Det framgår vidare att minskningen i mars föregicks av en ökning i februari 2020 jämfört med i februari 2019. Det rör sig dock om små tal, så det är svårt att dra några långtgående slutsatser om huruvida pandemin påverkat utvecklingen. Samma mönster gäller för personrånen.

Bedrägeri

Bedrägeribrotten har minskat sedan tidigare, och det totala antalet bedrägerier tycks inte ha påverkats av pandemin. Kortbedrägerierna minskade påtagligt, med 29 procent, i april jämfört med i april 2019, och de minskade också i mars 2020 jämfört med i mars 2019. Kortbedrägerierna minskade dock även redan i februari 2020 jämfört med året innan, så det finns ingen påtaglig indikation på inverkan från pandemin.

Narkotika

Narkotikabrott är en kategori som fortsatte att ligga på en högre nivå i april 2020, men som ökade redan före pandemin och sedan ökade svagt i mars. Ökningen var dock kraftigare i april 2020, då nivån var 15 procent högre än i april 2019. Utvecklingen visar att polisen och tullen upprätthållit och i april även ökat nivån anmälda narkotikabrott under pandemisituationen.

Skadegörelse

För skadegörelsebrotten noterades i den förra genomgången en lägre nivå under mars 2020 än året innan, men i april 2020 syns istället en ökning med 4 procent jämfört med i april 2019. Kategorin uppvisar dock stora svängningar över tid, vilket bland annat hänger samman med att det förekommer att stora mängder brott som skett vid olika tillfällen anmäls tillsammans.

Trafikbrott

Inom den övergripande brottskategorin trafikbrott, som minskade i mars men ökade i april jämfört med motsvarande månader föregående år, ingår bland annat rattfylleri och rattfylleri under påverkan av narkotika. Nivån på anmälda rattfylleribrott var 31 procent lägre i april 2020 än i april 2019, och i mars 2020 var nivån 30 procent lägre än i mars 2019. Det var en viss minskning redan i februari 2020, men minskningarna i mars och april 2020 är mer markanta. Sammantaget finns det därmed vissa tecken på att pandemisituationen kan ha bidragit till den mer markerade minskningen i mars och april.

Övriga brott

Avslutningsvis kan nämnas att kategorin övriga brott gick från att ha ökat i mars 2020 till att vara oförändrad i april 2020 jämfört med i april 2019. Det handlar om en disparat restkategori med många olika typer av brott, vilket gör utvecklingen svårtolkad.

Kommande statistik

Preliminär statistik över anmälda brott i maj publiceras den 11 juni.

Fördjupning

Fortsatta tecken på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över polisanmälda brott i april 2020 Pdf, 1 MB.

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se

Läs mer