Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–juli 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Fortsatt ökning av anmälda brott trots pandemin


Antalet anmälda brott i juli 2020 har ökat med 6 procent, jämfört med i juli förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni 2020 till en ökning, som fortsatte även i juli.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har fortsatt att prägla samhället även in i juli, även om vissa restriktioner, om exempelvis resande inom landet, mildrades från och med i mitten av juni.

Antalet anmälda brott ökade under sommaren

De anmälda brotten ökade med 6 procent under juli 2020 jämfört med juli 2019.I juli 2020 anmäldes 124 692 anmälda brott, vilket var en ökning med 7 267 anmälda brott jämfört med juli 2019.

Ökningarna av antalet anmälda brott i juni och juli hänger samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm, vars orsaker inte är klarlagda. Men för brottstyper som misshandel mellan obekanta, rån och övrig stöld finns det ett fortsatt tryck nedåt.

Pandemins konsekvenser på den preliminära statistiken över anmälda brott

Här ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken för mars–juli antyder i relation till pandemin. Redovisningen är endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemisituationen. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats. Det bör också påpekas att denna genomgång baseras på preliminär statistik. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020 publiceras i slutet av mars 2021.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i augusti publiceras den 10 september.

Här hittar du statistiken över anmälda brott

Pandemin har hittills drabbat Stockholm mer än övriga landet, och särskilt stockholmarna har uppmanats att om möjligt arbeta hemifrån. I region Stockholm var minskningen dock något större än i landet som helhet, under pandemins två första månader. När man nu tittar på juli månad var ökningen jämfört med juli 2019 betydligt större i Stockholm (26 procent) än i landet som helhet (6 procent). Så gott som hela juli månads ökning i Stockholm gäller antalet anmälda skadegörelsebrott, för vilka nivån var hela 156 procent högre i juli 2020 än i juli 2019. Ökningen i Stockholm är så stor att den skulle kunna ligga bakom merparten av ökningen av samtliga anmälda brott i hela landet.

Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–juli 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Övergripande utveckling i regionerna

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i de sju polisregionerna i januari–juli 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Polisregion

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

maj 2019–
maj 2020

juni 2019–
juni 2020

juli 2019–
juli 2020

Nord

11 %

8 %

2 %

-5 %

-7 %

3 %

5 %

Mitt

11 %

7 %

-4 %

-10 %

-15 %

-2 %

1 %

Stockholm

8 %

14 %

-7 %

-7 %

-2 %

9 %

26 %

Öst

8 %

13 %

-4 %

-7 %

2 %

7 %

-6 %

Väst

5 %

10 %

-4 %

-1 %

0 %

2 %

-1 %

Syd

-1 %

7 %

-4 %

-4 %

1 %

0 %

-3 %

Bergslagen

16 %

8 %

1 %

-3 %

-9 %

-7 %

1 %

I januari och februari 2020 ökade antalet anmälda brott i alla regioner jämfört med motsvarande månader 2019, utom i region Syd i januari (- 1 %). I mars 2020 upphörde de generella ökningarna, och i stället framträdde minskningar i fem av sju regioner, jämfört med mars 2019.

Ser man till de två senaste månaderna juni och juli har nivåerna av samtliga anmälda brott i fem av de sju regionerna skiftat från ökande till minskande eller från minskande till ökande, men inom relativt begränsade spann. Det gäller för regionerna Mitt, Öst, Väst, Syd och Bergslagen. För region Nord handlar det i stället om ökningar både under juni och juli jämfört med motsvarande månader föregående år.

Den stora skillnaden som inträtt under de två senaste månaderna är dock att nivån i region Stockholm ökade påtagligt i juni och framför allt i juli 2020. Som framgått tidigare gäller ökningen framför allt skadegörelsebrotten, som ökade med hela 156 procent i Stockholm i juli 2020 jämfört med i juni 2019. Ökningen är så stor både relativt sett och i absoluta tal att det påverkar de samlade resultaten för hela landet. Samtidigt behöver man hålla i minnet att det inte är ovanligt med tillfälliga nivåförändringar på regionnivå. Det kan dock ändå konstateras att de inledande minskningarna av samtliga anmälda brott i början av pandemin drevs på av minskningarna i Stockholm, samt att den nationella ökningen i juli drivs på av de påtagliga ökningarna i Stockholm av anmälda skadegörelsebrott.

Utvecklingen för olika brottskategorier

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott under 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, totalt samt indelat efter övergripande brottskategorier. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

maj 2019–
maj 2020

juni 2019–
juni 2020

juli 2019–
juli 2020

Samtliga brott

7 %

10 %

-4 %

-5 %

-3 %

3 %

6 %

Brott mot person

1 %

8 %

-5 %

-4 %

-2 %

9 %

8 %

Stöldbrott m.m.

13 %

15 %

-4 %

-17 %

-15 %

-6 %

-7 %

Bedrägeribrott m.m.

-7 %

-10 %

-14 %

-11 %

-19 %

-18 %

-13 %

Skadegörelsebrott

17 %

22 %

-1 %

4 %

12 %

40 %

86 %

Trafikbrott

-2 %

2 %

-9 %

4 %

4 %

-3 %

1 %

Narkotikabrott

9 %

22 %

2 %

15 %

28 %

3 %

6 %

Övriga brott

20 %

21 %

6 %

-2 %

5 %

12 %

3 %


Anmälda brott – brottskategorier

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott juli 2020 jämfört med juli 2019. Preliminär månadsstatistik.

Brott mot person

Kategorin Brott mot person innehåller exempelvis misshandel, hot, fridskränknings­brott och sexualbrott. Denna kategori är en av de kategorier där det i juni månad skedde ett skifte i utvecklingen, från minskning till ökning, och ungefär den nivån kvarstår under juli. Det är i juli fråga om en ökning med 8 procent jämfört med juli 2019. Även om utvecklingen för kategorin totalt sett under pandemimånaderna befinner sig inom den statistiska prognosens konfidensintervall, handlade det trots allt om ett skifte från ökningar till minskningar i mars–maj 2020. Det indikerar att pandemisituationen under dessa månader kan ha inverkat på nivåerna av de anmälda brotten mot person.

Anmälda brott – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott juli 2020 jämfört med juli 2019. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Antalet anmälda misshandelsbrott minskade under de tre första pandemimånaderna för att sedan öka med 3 procent i juni och med 5 procent i juli 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Att minskningen inleddes i just mars, och inte kan noteras för januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, indikerar att den lägre nivån anmälda misshandelsbrott under mars–maj skulle kunna vara en följd av pandemisituationen, men att denna generella inverkan i så fall inte finns kvar under juni och juli.

Det framgår vidare att minskningarna under tre första pandemimånaderna främst var koncentrerade till misshandelsbrott mot pojkar och män, som var 14 procent lägre i mars, 13 procent lägre i april och 7 procent lägre i maj 2020 än motsvarande månader 2019. I juni ökade dock antalet misshandelsbrott mot män med 3 procent och i juli med 1 procent jämfört med motsvarande månader 2019. För misshandelsbrott mot flickor och kvinnor var nivån 4 procent lägre i mars, 2 procent lägre i april och 5 procent lägre i maj 2020 än motsvarande månader 2019. Utvecklingen av misshandelsbrott mot kvinnor har skiftat till en ökning från och med juni. I juli var nivån 10 procent högre än i juli 2019.

Sexualbrott

Antalet anmälda sexualbrott ökade med 6 procent i maj 2020, 15 procent i juni 2020 och 9 procent i juli, jämfört med motsvarande månader 2019. I mars och april 2020 var nivåerna däremot 3 respektive 9 procent lägre än motsvarande månader 2019. Minskningen inleddes i mars, efter ökningar i januari och februari 2020, jämfört med motsvarande månader året innan. Skiftet indikerar att minskningarna i mars och april kan hänga samman med pandemisituationen, men man bör vara försiktig med att dra slutsatser, eftersom det inte är sällsynt att statistiken över sexualbrott präglas av tillfälliga upp- och nedgångar från månad till månad. I tolkningen av utvecklingen bör man även vara uppmärksam på att antalet anmälda sexualbrott, och i synnerhet anmälda våldtäkter, kan omfatta enstaka anmälningar med ett stort antal brott, vilket ger upphov till stora variationer i statistiken. 

Stöldbrott

Den övergripande brottskategorin stöldbrott har totalt sett minskat under mars–juli 2020. Trots att stölderna har minskat under flera år var nivåerna i april och maj signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för perioden. Det framgår också att det skedde ett skifte från ökning till minskning från och med mars 2020. Sammantaget är detta en tydlig indikation på att stöldbrotten totalt sett har påverkats av pandemisituationen. Inom kategorin finns det dock många olika typer av stöld- och tillgreppsbrott, med olika utvecklingstendenser.

Anmälda brott – stöld m.m.

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott juli 2020 jämfört med juli 2019. Preliminär månadsstatistik.

*) Här ingår stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder.

Övrig stöld

Utvecklingen för kategorin stöld påverkas till stor del av minskningar i brottstypen Övrig stöld, som varit framträdande under pandemimånaderna mars–juli, med minskningar på mellan 12 och 28 procent jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen inom brottstypen övrig stöld fortsatte alltså även i juli 2020, med 18 procent färre brott än i juli 2019. Minskningar kunde konstateras redan i januari, men däremot inte i februari. Minskningarna i mars var större än i januari, och även under april–juli var nivåerna signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen, vilket ytterligare gör det troligt att utvecklingen har påverkats av pandemisituationen.

Bostadsinbrott

Utvecklingen för de anmälda bostadsinbrotten har fluktuerat under 2020 och under de första fem pandemimånaderna. I juli 2020 var nivån 3 procent lägre än i juli 2019. Störst minskning var det i april, med 22 procent färre anmälda bostadsinbrott än i april 2019. Samtidigt noterades ökningar i både mars och maj. Minskningarna har visserligen varit något mer framträdande än ökningarna, men i nuläget går det inte utifrån dessa data att säga att pandemisituationen haft en generellt sett minskande inverkan på antalet anmälda bostadsinbrott. Lite annorlunda är utvecklingen av anmälda inbrott i fritidshus, som började minska från och med mars månad och till och med juni. För juli konstateras i stället en markant ökning med 25 procent jämfört med i juli 2019, vilket gör det svårt att dra slutsatser om pandemins inverkan på de anmälda inbrotten i fritidshus under hela pandemitiden.

Cykelstöld

Cykelstölder är en brottstyp som ökade i mars 2020 men minskade i april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen vändes i juni till en ökning som fortsatte i juli, då nivån var 6 procent högre än i juli 2019. Ökningen i mars hade också påbörjats tidigare, och noteras för både januari och februari. Ökningarna kan till viss del hänga samman med de allt vanligare och stöldbegärliga elcyklarna. Förekomsten av dessa elcyklar, och därmed också stölderna av dem, har ökat påtagligt under senare år. Sammantaget går det ännu inte utifrån dessa data att dra slutsatsen att de senaste månadernas ökningar och minskningar skulle vara kopplade till pandemisituationen.

Rån

Inom den övergripande brottskategorin stöld m.m. ingår även rån. Totalt sett inrymmer brottstypen både rån mot privatpersoner, vilket är den vanligaste typen av rån, och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter. Antalet anmälda rån i juli 2020 var 5 procent lägre än i juli 2019. Nivån har varit minskande under fyra av de fem pandemimånaderna, där undantaget var juni. Minskningen i mars föregicks i januari och februari 2020 av ökningar jämfört med januari och februari 2019. Ett liknande mönster gäller för så kallade personrån, som varit signifikant färre under alla fem pandemimånaderna än enligt de förväntade nivåerna. Minskningarna gällde inledningsvis framför allt personrånen mot unga under 18 år, men i juni och juli var det i stället personrånen mot vuxna som stod för minskningen. Det är möjligt att pandemin har påverkat utvecklingen av anmälda personrån, vilket också stöds av att nivåerna under mars–juli är signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen.

Andra brottskategorier

Bedrägeri

Bedrägeribrott har minskat under de sju första månaderna 2020. Minskningarna är något starkare under pandemimånaderna mars–juli, men nivåerna ligger inom konfidensintervallet för prognosen för perioden och det finns därmed ingen tydlig indikation på att det totala antalet bedrägerier har påverkats av pandemin, även om en sådan inverkan inte kan uteslutas.

Skadegörelse

När det gäller kategorin Skadegörelse ses ökningar från april, som accentuerades under juni och än mer i juli. Ökningar ses även för januari och februari, men nivåerna i april–juli är signifikant högre än förväntat. Framför allt är det en kraftig ökning i Stockholm i juni och juli, och den ökningen kan ligga bakom ökningen av samtliga anmälda brott i hela landet. Det är ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser om vad som ligger bakom ökningen, men det är inte uteslutet att ökningen i framför allt Stockholm hänger samman med förändringar i sätten att anmäla klotterbrott.

Trafikbrott

Trafikbrott är ett så kallat ingripandebrott där polisens insatser är avgörande för utvecklingen. Nivån anmälda rattfylleribrott var 32 procent lägre i juli 2020 än i juli 2019. Inom kategorin noteras stora olikheter, med exempelvis minskningar av anmälda rattfyllerier, men ökningar av rattfyllerier under påverkan av narkotika.

Narkotika

Beträffande narkotikabrott, som också är ett ingripandebrott, konstateras att polisen under pandemin har upprätthållit nivån av anmälda narkotikabrott, som även ökat under alla månader första halvåret. Nivåerna var enligt prognosen för de första sju månaderna 2020 avvikande höga både i februari och i maj. En del av ökningen kan kopplas till polisens särskilda insats mot kriminella miljöer inom ramen för operation Rimfrost, som avslutades den 14 juni.

Kommande statistik

Preliminär statistik över anmälda brott i juli publiceras den 13 augusti.

Fördjupning

Fortsatta konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i juli 2020 Pdf, 1 MB.

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se