Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–augusti 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Minskning av anmälda brott i augusti


Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 vändes i juni och juli 2020 till ökningar, vilket hängde samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har fortsatt att prägla samhället även i augusti, även om vissa restriktioner, om exempelvis resande inom landet, mildrades från och med i mitten av juni.

Antalet anmälda brott ökade under juni och juli

Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni och juli 2020 till ökningar. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året. Ökningarna av anmälda brott i juni och juli hänger samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm. Den markanta ökningen av skadegörelsebrotten återfinns inte i augusti, och därtill märks en kraftig minskning av bedrägeribrotten. De båda omständigheterna har bidragit till att antalet anmälda brott totalt har minskat i augusti 2020 jämfört med augusti 2019. För brottstyper som misshandel mellan obekanta, personrån och övrig stöld har trycket nedåt fortsatt även under augusti.

Pandemins konsekvenser på den preliminära statistiken över anmälda brott

Här ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken för mars–augusti antyder i relation till pandemin. Redovisningen är endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemin. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats. Det bör också påpekas att denna genomgång baseras på preliminär statistik. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020 publiceras i slutet av mars 2021.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i september publiceras den 15 oktober.

Här hittar du statistiken över anmälda brott

Pandemin har hittills drabbat Stockholm mer än övriga landet, och särskilt stockholmarna har inledningsvis uppmanats att om möjligt arbeta hemifrån. I region Stockholm var minskningen dock något större än i landet som helhet, under pandemins två första månader. I juni övergick minskningen till en ökning som fortsatte i juli, ökningen var då betydligt större i Stockholm (26 procent) än i landet som helhet (6 procent) jämfört med juli 2019. Så gott som hela juli månads ökning i Stockholm gäller antalet anmälda skadegörelsebrott, för vilka nivån var hela 156 procent högre i juli 2020 än i juli 2019. Ökningen i Stockholm är så stor att den skulle kunna ligga bakom merparten av ökningen av samtliga anmälda brott i hela landet.

I augusti har skadegörelsebrotten fortsatt att öka men i betydligt lägre grad. En trolig bidragande förklaring till att det under enstaka månader anmäls många skadegörelsebrott har att göra med hur dessa brott i vissa fall handläggs och registreras. Men det finns alltså tecken på att de inledande minskningarna av antalet anmälda brott i hela landet i början av pandemin drevs på av minskningar i Stockholm, och att den påtagliga ökningen i juli påverkats specifikt av ökningen av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm. När man nu tittar på augusti 2020 jämfört med augusti 2019 var minskningen i Stockholm något större (4 %) än i landet som helhet (3 %).

Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–augusti 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Övergripande utveckling i regionerna

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i de sju polisregionerna i januari–augusti 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Polisregion

jan. 2019 -
jan. 2020

feb. 2019 -
feb. 2020

mar. 2019 -
mar. 2020

apr. 2019 -
apr. 2020

maj 2019 -
maj 2020

juni 2019 -
juni 2020

juli 2019 -
juli 2020

aug.
2019 -
aug 2020

Nord

11 %

8 %

2 %

-5 %

-7 %

3 %

5 %

-2%

Mitt

11 %

7 %

-4 %

-10 %

-15 %

-2 %

1 %

1%

Stockholm

8 %

14 %

-7 %

-7 %

-2 %

9 %

26 %

-4%

Öst

8 %

13 %

-4 %

-7 %

2 %

7 %

-6 %

-2%

Väst

5 %

10 %

-4 %

-1 %

0 %

2 %

-1 %

-5%

Syd

-1 %

7 %

-4 %

-4 %

1 %

0 %

-3 %

-5%

Bergslagen

16 %

8 %

1 %

-3 %

-9 %

-7 %

1 %

2%

 

I januari och februari 2020 ökade antalet anmälda brott i alla regioner jämfört med motsvarande månader 2019, utom i region Syd i januari (-1 %). I mars 2020 upphörde de generella ökningarna, och i stället framträdde minskningar i fem av sju regioner, jämfört med i mars 2019. Minskningen var då störst för region Stockholm. I april noterades fortsatta minskningar i alla sju regioner, med starkast minskningar i region Mitt, Stockholm och Öst. I maj 2020 jämfört med maj 2019 kvarstod minskningarna i fyra regioner: Nord, Mitt, Stockholm och Bergslagen. För region Stockholm noteras att minskningen i maj var mindre än i mars och april, till skillnad från de tre andra regionerna som uppvisade en starkare minskning i maj än i föregående månader. I tre regioner – Öst, Väst och Syd – noterades en mindre ökning eller en oförändrad nivå i maj 2020 jämfört med maj 2019.

Att tänka på överlag är att vissa regioner hanterar anmälningar från hela landet när det gäller vissa brottstyper (dock inte skadegörelsebrotten), vilket kan påverka utfallet i dessa regioner. Samtidigt behöver man hålla i minnet att det inte är ovanligt med tillfälliga nivåförändringar på regionnivå.

Utvecklingen för olika brottskategorier

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott under 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, totalt samt indelat efter övergripande brottskategorier. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

maj 2019–
maj 2020

juni 2019–
juni 2020

juli 2019–
juli 2020

aug.
2019–
aug 2020

Samtliga brott

7 %

10 %

-4 %

-5 %

-3 %

3 %

6 %

-3%

Brott mot person

1 %

8 %

-5 %

-4 %

-2 %

9 %

8 %

3%

Stöldbrott m.m.

13 %

15 %

-4 %

-17 %

-15 %

-6 %

-7 %

0%

Bedrägeribrott m.m.

-7 %

-10 %

-14 %

-11 %

-19 %

-18 %

-13 %

-25%

Skadegörelsebrott

17 %

22 %

-1 %

4 %

12 %

40 %

86 %

9%

Trafikbrott

-2 %

2 %

-9 %

4 %

4 %

-3 %

1 %

-1%

Narkotikabrott

9 %

22 %

2 %

15 %

28 %

3 %

6 %

2%

Övriga brott

20 %

21 %

6 %

-2 %

5 %

12 %

3 %

-6%

 

Anmälda brott – brottskategorier

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott augusti 2020 jämfört med augusti 2019. Preliminär månadsstatistik.

Brott mot person

Kategorin Brott mot person innehåller exempelvis misshandel, hot, fridskränknings­brott och sexualbrott. Denna kategori är en av de kategorier där det i juni månad skedde ett skifte i utvecklingen, från minskning till ökning. Även i augusti 2020 ökade antalet anmälda brott jämfört med augusti 2019, men det var en något svagare ökning (3 %) än i juni och juli. Skiftet från ökningar till minskningar i mars–maj 2020 indikerar att pandemin under dessa månader kan ha inverkat på nivåerna av de anmälda brotten mot person.

Anmälda brott – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott augusti 2020 jämfört med augusti 2019. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Antalet anmälda misshandelsbrott minskade under de tre första pandemimånaderna för att sedan öka med 3 procent i juni och med 5 procent i juli 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Ökningen av misshandelsbrotten fortsatte även i augusti 2020, med 3 procent fler anmälda brott än i augusti 2019. Att minskningen inleddes i just mars, och inte kan noteras för januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, indikerar att den lägre nivån anmälda misshandelsbrott under mars–maj skulle kunna vara en följd av pandemin, men att denna generella inverkan i så fall inte finns kvar under sommarmånaderna (juni–augusti).

Det framgår vidare att minskningarna under tre första pandemimånaderna främst var koncentrerade till misshandelsbrott mot pojkar och män, som var 14 procent lägre i mars, 13 procent lägre i april och 7 procent lägre i maj 2020 än motsvarande månader 2019. I juni 2020 ökade de dock med 3 procent, i juli med 1 procent och även augusti med 1 procent jämfört med motsvarande månader 2019. För misshandelsbrott mot flickor och kvinnor var nivån 4 procent lägre i mars, 2 procent lägre i april och 5 procent lägre i maj 2020 än motsvarande månader 2019. Utvecklingen av dessa misshandelsbrott har skiftat till en ökning från och med juni. I juni och juli var nivåerna 4 respektive 10 procent högre än motsvarande månader 2019 och i augusti var nivån 7 procent högre än i augusti 2019.

Sexualbrott

För sexualbrotten var nivån anmälningar under både mars och april 2020 lägre än motsvarande månader 2019. Antalet anmälda sexualbrott ökade sedan i maj–juli och ökningen fortsatte i augusti, då 12 procent fler brott anmäldes jämfört med i augusti 2019. Dessa senare ökningar utgörs till stor del av ett ökat antal anmälda sexualbrott mot barn, men i juni och juli även av anmälda våldtäkter mot vuxna samt anmält sexuellt ofredande. I mars och april 2020 var nivåerna däremot lägre än motsvarande månader 2019. Det framgår vidare att minskningen inleddes i mars, efter ökningar i januari och februari 2020, jämfört med motsvarande månader året innan. Skiftet indikerar att minskningarna i mars och april kan hänga samman med pandemin. Men man bör vara försiktig med att dra slutsatser, eftersom det inte är sällsynt att statistiken över sexualbrott präglas av tillfälliga upp- och nedgångar från månad till månad. I tolkningen av utvecklingen bör man också vara uppmärksam på att antalet anmälda sexualbrott, och i synnerhet anmälda våldtäkter, kan omfatta enstaka anmälningar med ett stort antal brott, vilket ger upphov till stora variationer i statistiken.

Stöldbrott

Den övergripande brottskategorin stöldbrott har totalt sett minskat i mars, april och maj 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. För stöldbrotten fortsatte minskningen även i juni och juli 2020, om än något svagare än i april och maj; antalet anmälda stöldbrott var då 6 respektive 7 procent lägre än under motsvarande månader 2019. I augusti 2020 var antalet anmälda stöldbrott oförändrat jämfört med i augusti 2019. Till saken hör att de anmälda stöldbrotten generellt sett har minskat under många år, men trots den nedåtgående trenden var nivåerna från och med den första pandemimånaden mars och fram till och med juli 2020 signifikant lägre än förväntat. Detta, tillsammans med att antalet stöldbrott skiftat från ökningar till minskningar under samma period, mars–juli 2020, talar för att minskningarna av de anmälda stöldbrotten totalt sett hänger samman med pandemin.

Anmälda brott – stöld m.m.

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott augusti 2020 jämfört med augusti 2019. Preliminär månadsstatistik.

*) Här ingår stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder.

Övrig stöld

Utvecklingen för kategorin stöld totalt sett påverkas till stor del av minskningar i övrig stöld, som varit framträdande under pandemimånaderna mars–augusti, med minskningar på mellan 10 och 28 procent per månad jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen inom brottstypen övrig stöld fortsatte alltså även i augusti 2020, med 10 procent färre brott än i augusti 2019. Minskningar kunde konstateras redan i januari, men däremot inte i februari. Minskningarna under pandemimånaderna (mars–augusti) var dock större än i januari, och är även signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen, vilket ytterligare gör det troligt att utvecklingen har påverkats av pandemin.

Bostadsinbrott

Utvecklingen för de anmälda bostadsinbrotten har fluktuerat under 2020 och under de första sex pandemimånaderna. I augusti 2020 var nivån 12 procent högre än i augusti 2019. Störst minskning var det i april, med 22 procent färre anmälda bostadsinbrott än i april 2019. Samtidigt noterades ökningar i både mars och maj. I nuläget går det inte att utifrån statistiken utläsa om pandemin haft en generell inverkan på antalet anmälda bostadsinbrott. Något annorlunda är utvecklingen av anmälda inbrott i fritidshus, som började minska från och med mars månad och fram till och med juni. I juli vände dock utvecklingen till en markant ökning med 25 procent jämfört med i juli 2019, för att i augusti återigen minska med 10 procent jämfört med augusti 2019. Även om brottstypen minskade under mars–juni är det svårt sett till utvecklingen därefter att dra slutsatser om pandemins inverkan på de anmälda inbrotten i fritidshus under hela pandemitiden.

Cykelstöld

Cykelstölder är en brottstyp som ökade i mars 2020 men minskade i april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen vändes i juni till en ökning som fortsatte i juli samt även i augusti, då nivån var 14 procent högre än i augusti 2019. Ökningen i mars hade också påbörjats tidigare, och noteras för både januari och februari. Ökningarna kan till viss del hänga samman med de allt vanligare och stöldbegärliga elcyklarna. Förekomsten av elcyklar, och därmed också stölderna av dem, har ökat påtagligt under senare år. Sammantaget går det inte utifrån statistiken att dra slutsatsen att de senaste månadernas ökningar och minskningar skulle vara kopplade till pandemin.

Stöld av motorfordon

Antalet anmälda tillgrepp av motorfordon (bilar m.m.) ökade fram till april, jämfört med motsvarade månader föregående år. I maj 2020 minskade nivån med 6 procent jämfört med maj 2019, för att därefter visa på en successiv ökning under juni–augusti 2020. Nivån var 17 procent högre i augusti 2020 än i augusti 2019. Det finns inga tydliga indikationer på att pandemin skulle ha haft en inverkan på brottstypen.

Rån

Inom den övergripande brottskategorin stöld m.m. ingår även rån. Totalt sett inrymmer brottstypen både rån mot privatpersoner, vilket är den vanligaste typen av rån, och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter. Antalet anmälda rån i augusti 2020 var 2 procent högre än i augusti 2019. Under de tre första pandemimånaderna, samt även i juli, var nivån däremot lägre än motsvarande månader 2019. Minskningen i mars föregicks i januari och februari 2020 av ökningar jämfört med januari och februari 2019.

Ett liknande mönster gäller för så kallade personrån, med skillnaden att minskningarna fortsatte även i augusti 2020, med 3 procent färre anmälda brott än i augusti 2019. Personrånen har varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under alla pandemimånader, med undantag för juni. Minskningarna gällde inledningsvis framför allt personrånen mot unga under 18 år, men i juni, juli och augusti var det i stället personrånen mot vuxna som stod för minskningen. Det är möjligt att pandemin har haft en minskande inverkan på de anmälda personrånen, vilket också stöds av att nivåerna under mars–maj samt juli–augusti är signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen.

Andra brottskategorier

Bedrägeri

Bedrägeribrotten har minskat varje månad under 2020. Minskningarna är något starkare från och med den första pandemimånaden mars, och i augusti syns den starkaste minskningen hittills med 25 procent lägre nivå än augusti 2019. Det finns ingen tydlig indikation på att det totala antalet bedrägerier har påverkats av pandemin, även om en sådan inverkan inte kan uteslutas.

Den enskilt vanligaste typen av anmälda bedrägerier är kortbedrägerier. Dessa har minskat påtagligt; i augusti 2020 med 37 procent jämfört med i augusti 2019. Antalet anmälda kortbedrägerier minskade dock redan i januari och februari 2020 jämfört med året innan, och i och med detta finns det inte heller här någon tydlig indikation på att minskningarna beror på pandemin.

Skadegörelse

Skadegörelsebrotten låg totalt sett på en lägre nivå under den första pandemimånaden mars 2020 jämfört med mars månad året innan. Men nivån ökade i april och maj 2020 med 4 respektive 12 procent jämfört med motsvarande månader 2019. I juni och juli fortsatte de anmälda skadegörelsebrotten att öka, fast mer markant, med 40 respektive 86 procent högre nivå än i juni och juli 2019. Merparten av de ökningarna kunde härledas till region Stockholm. I region Stockholm gäller ökningen primärt klotter mot kollektivtrafiken samt skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), vilket slår igenom på statistiken för hela landet.

Även i augusti 2020 ökade antalet anmälda skadegörelsebrott jämfört med augusti 2019, dock betydligt svagare med 9 procent. Ökningar av skadegörelsebrotten totalt sett kunde ses redan både i januari och februari 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, men i jämförelse med prognosen är nivåerna under de senare pandemimånaderna april–juli avvikande stora.

Trafikbrott

De anmälda rattfylleribrotten var 29 procent lägre i augusti 2020 än i augusti 2019. Där framgår också att även nivåerna för mars–juli 2020 var påtagligt lägre än nivåerna för motsvarande månader 2019. Det var en viss minskning redan i januari och februari 2020, men minskningarna i mars och månaderna därefter var mer markanta. Enligt uppgifter från polisen har myndigheten sedan i mars kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstesten, vilket delvis förklarar minskningen under perioden.

Narkotika

Narkotikabrott är en kategori som fortsatte att öka även i augusti. Nivån var 2 procent högre i augusti 2020 än i augusti 2019. Narkotikabrotten ökade dock redan före pandemin, och ökningen har pågått alla månader hittills 2020 men varierat i styrka. Nivån var signifikant högre än förväntat i maj, men däremot signifikant lägre i juni, enligt prognosen för det första halvåret 2020 . Utvecklingen visar att polisen upprätthållit och tidvis ökat nivån anmälda narkotikabrott under de första pandemimånaderna.

Kommande statistik

Preliminär statistik över anmälda brott i september publiceras den 15 oktober.

Fördjupning

Fortsatta konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i augusti 2020

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se