Anmälda brott under 2019 och 2020

Samtliga anmälda brott från januari 2019 till och med november 2020. Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i november


Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019, och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad 2020 jämfört med 2019. Inom vissa brottstyper – såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott – fortsatte dock antalet anmälda brott att minska i november, jämfört med i november 2019, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna.

Pandemins konsekvenser på den preliminära statistiken över anmälda brott

Här ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken antyder i relation till pandemin. Redovisningen är endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemin. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats. Det bör också påpekas att denna genomgång baseras på preliminär statistik. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020 kommer att publiceras den 30 mars 2021.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i december publiceras den 21 januari.

Här hittar du statistiken över anmälda brott

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Från och med i mitten av juni lättade restriktionerna om resande inom landet, men på grund av tilltagande smittspridning under hösten har skärpta lokala allmänna råd successivt införts i samtliga regioner, från slutet av oktober till mitten av november. Därutöver gäller förändrade nationella föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskydds­åtgärder på serveringsställen, från och med november, vilket bland annat innebär att antalet besökare i samma sällskap får uppgå till högst åtta personer. Även en för­ordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter kl. 22:00 infördes cirka tre veckor in i november. Pandemin har således fortsatt att prägla samhället även i november. Med utgångspunkt i att pandemin inneburit att vissa aktiviteter i sam­hället minskat, skulle även brottslig­heten generellt sett kunna förväntas minska. Situationen kan dock också tänkas leda till ökningar inom vissa delar av brottslig­heten, exempelvis brott mellan närstående i hemmen. Pandemin kan också påverkat polisen och andra myndigheters resurser och arbetssätt, vilket kan få konsekvenser för antalet anmälda brott och särskilt för så kallade ingripandebrott som exempelvis narkotikabrott.

Sedan april genomför Brå översiktliga genomgångar av den preliminära månads­statistiken över anmälda brott, för att belysa om det går att se konsekvenser av pan­demin på den anmälda brottsligheten. Brå återkommer nu med en genomgång av pandemins eventuella påverkan på nivåerna av anmälda brott, för perioden fram till och med november månad. För att underlätta för läsarna sammanfattas utvecklingen under perioderna: månaderna före pandemin (jan–feb), vårmånaderna (mars–maj), sommar­månaderna (juni–augusti) och höstmånaderna (september–november), vid sidan om den nu senaste månaden november.

Oförändrad nivå av anmälda brott totalt sett i november och under hösten

Utvecklingen under de två första månaderna 2020 var en pågående ökning av antalet anmälda brott, jämfört med motsvarande månader 2019. I och med pandemin, med start från en bit in i mars 2020, blev det under vårmånaderna skiften från ökningar till minsk­ningar i flertalet av de sju övergripande brottskategorierna, och en samman­tagen minsk­ning på 4 procent, jämfört med vårmånaderna 2019. Brå har sedan tidigare dragit slut­satsen att det tycks ha varit en konsekvens av pandemin, som framför allt handlat om färre anmälda brott inom kategorierna brott mot person och stöldbrott samt färre an­mälda rattfyllerier.

Samtliga brott

Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period. Preliminär månadsstatistik.

Under sommarmånaderna 2020 vände utvecklingen sammantaget till en ökning, jämfört med motsvarande period 2019. Brå har tidigare påvisat att den sammantagna ökningen gick att spåra till en ökning av de anmälda skadegörelsebrotten specifikt i region Stock­holm under juni och juli, som i sin tur hängde samman med att det då upprättades anmäl­ningar av många skadegörelsebrott som hade skett under tidigare månader. I övrigt har det konstaterats fortsatt lägre nivåer under sommaren 2020, jämfört med samma tid förra året, beträffande vissa brott mot person, stöldbrott och rattfyllerier, vilket sedan tidigare satts i samband med pandemin.

När det gäller höstmånaderna 2020 vände den sammantagna utvecklingen åter nedåt en aning, och den tillfälliga nivåökningen av skadegörelsebrotten i Stockholm återfanns inte under hösten. Sammantaget kan det konstateras att minskningar fortsatte i ungefär samma brottskategorier som tidigare, men något svagare jämfört med vårmånaderna, vilket kan tas som intäkt för fortsatta konsekvenser av pandemin i dessa kategorier och därmed även sammantaget. Och därtill dras samma slutsats om den senaste månaden november som för hösten sammantaget, nämligen att pande­min fortsatt kan ha haft konsekvenser för åtminstone anmälda fall av misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfyllerier.

Brottskategorier

Brott mot person

Den övergripande kategorin brott mot person minskade under pandemins första fas, det vill säga vårmånaderna, jämfört med motsvarande period 2019. Brå har dragit slutsatsen att det mycket väl kan ha varit en konsekvens av pandemin, men samtidigt påmint om att bedömningen grundar sig på vad empirin tyder på och inte på belagda effekter. Under sommarmånaderna 2020 låg de anmälda brotten mot person återigen på en högre nivå än motsvarande period året innan, och på ett sätt som inte talar för en inverkan av pandemin på kategorinivån. Under hösten minskade dock öknings­takten påtagligt och i november handlade det istället om en minskning på 2 procent, jämfört med november 2019. Trots att det under hösten sammantaget rört sig om ökningar, om än små, skulle minskningen i november kunna vara en följd av pandemin genom de skärpta föreskrifter och allmänna råd som infördes under den senare delen av hösten.

Stöldbrott

I kategorin stöldbrott m.m. noterades minskningar redan i början av våren, på ett sätt som Brå tidigt satte i samband med pandemin. De anmälda stöldbrotten fort­satte att minska både under sommaren och under hösten 2020, jämfört med samma perioder året innan, om än svagare än under våren. Som för de tidigare perioderna handlar det även i november 2020 om en minskning, jämfört med året innan.

Bedrägeri

Kategorin bedrägeri m.m. kännetecknas av att en minskning hade inletts redan före pandemin, i januari och februari 2020, jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen fortsatte sedan under vårmånaderna, efter att pandemin konstaterats, men förstärktes inte på ett sätt som bedömdes bero på pandemin. Även under sommaren och hösten 2020 har nivån av anmälda brott inom denna kategori som helhet fortsatt att minska, jämfört med motsvarande perioder 2019. I november 2020 bröts dock denna utveckling, och nivån ökade i stället med 3 procent jämfört med i november 2019. Det var framförallt ökningar av anmälda fakturabedrägerier och grovt fordringsbedrägeri som bidrog till denna ökning av anmälda brott inom kategorin totalt sett. Bedömningen är alltjämt att minsk­ningen på den övergripande kategorinivån inte kan knytas till pandemin.

Skadegörelse

Utvecklingen för de anmälda skadegörelsebrotten har fluktuerat påtagligt mellan månaderna, vilket gör det svårt att dra slutsatser om våren, sommaren och hösten. Det därutöver mest noterbara under pandemiperioden var den ovan kommen­terade kraftiga ökningen i region Stockholm i juni och juli 2020, jämfört med juni och juli 2019, som drog upp nivån av samtliga anmälda brott i hela landet. Bak­grunden var dock att polisen i Stockholm till följd av tillfälliga resurs­om­lägg­ningar kunde registrera stora mängder anmälningar av skadegörelse som begåtts och anmälts under tidigare månader. En annan förändring är att det från och med slutet av maj är möjligt att anmäla skadegörelsebrott till polisen digitalt via inter­net, vilket kan bidra till att det blir både fler och snabbare upprättade anmälningar. Sammantaget är bilden sådan att Brå inte finner det möjligt att dra några generella slutsatser om pandemins inverkan på de anmälda skadegörelsebrotten totalt sett.

Trafikbrott

Antalet anmälda trafikbrott har inte förändrats så mycket under vår-, sommar- eller höstmånaderna 2020 jämfört med motsvarande perioder 2019. Höst­månaderna sammantaget uppvisade dock en något starkare minskning, en 3 procent lägre nivå än motsvarande period 2019. I november var nivån däremot oförändrad jämfört med november 2019. Utvecklingen ser dock olika ut för olika typer av trafikbrott, vilket framgår av framställningen längre fram. För vissa brottstyper inom kategorin finns det utvecklingstendenser som kan hänga samman med pandemin, även om det mönstret inte syns för kategorin som helhet.

Narkotikabrott

 Narkotikabrott är en kategori som fortsatte att öka även i november 2020, då nivån var 16 procent högre än i november 2019. De anmälda narkotikabrotten har också ökat under alla de tre pandemisäsongerna hittills – mest under våren och minst under sommaren. Denna brottskategori ökade dock redan före pandemin, och ökningen har pågått alla månader hittills under 2020, jämfört med mot­svarande månader 2019, men varierat i styrka. Enligt prognosen var nivån signi­fikant högre än förväntat i maj, men däremot signifikant lägre i juni och september. Utvecklingen visar dock att polisen generellt sett upprätthållit och tidvis ökat nivån anmälda narkotikabrott under de första pandemi­månaderna. Det skulle delvis kunna vara en följd av pandemin i och med ett minskat tryck på viss verk­samhet inom polisen, exempelvis inställda utbildningar eller kommen­deringar till fotbollsmatcher och andra evenemang, har frigjort resurser som styrts om till bland annat yttre tjänst för ökad synlighet på gator och torg.

Övriga brott

Kategorin övriga brott är en disparat samlingskategori som omfattar många olika typer av brott, vilket gör utvecklingen svårtolkad, och det är därför inte menings­fullt att sätta nivåerna i relation till pandemin. Trots detta kan det ändå noteras att nivån ökade under våren, sommaren och hösten 2020, men även dessförinnan, i januari och februari, jämfört med motsvarande månader 2019. Ökningen i november var 1 procent jämfört med november 2019

Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Minskning av anmälda misshandelsbrott mot obekant under november kan vara en konsekvens av pandemin

Det konstaterades ovan att den övergripande kategorin brott mot person jämfört med 2019 minskade under den första pandemitiden i våras, ökade under sommaren och fortsatte att öka svagt under början av hösten, för att minska i november. I denna över­gripande brottskategori ingår misshandel. Nivån anmälda misshandelsbrott började att minska under våren, men ökade under sommaren, för att under hösten återigen vända till en minskning, jämfört med motsvarande perioder 2019. I november 2020 var nivån av anmäld misshandel 7 procent lägre än i november 2019. Minskningen under våren har kopplats samman med pandemin. Ökningen under sommaren skulle kunna kopplas samman med den då den dämpade smittspridningen och vissa lättnader i regler och restriktioner. Den tilltagande smittspridningen under hösten, med de skärpta allmänna råden som infördes under den senare delen av hösten, återspeglas möjligen till viss del i ett minskat antal anmälda misshandelsbrott, framförallt under november. Utvecklingen har främst styrts av de anmälda misshandelsbrotten mot pojkar och män.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period.

Misshandel

jan.–feb.

mar.–maj

jun.–aug.

sep.–nov.

nov.

Misshandel inkl. grov (5, 6 §)

10 %

-8 %

4 %

-4 %

-7 %

Misshandel mot flicka/kvinna

11 %

-4 %

7 %

2 %

3 %

Misshandel mot pojke/man

9 %

-11 %

1 %

-8 %

-15 %

Misshandel av bekant

8 %

1 %

8 %

3 %

4 %

Mot kvinna

11 %

1 %

9 %

5 %

11 %

Mot man

4 %

2 %

8 %

0 %

-5 %

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-28 %

Mot kvinna

7 %

-21 %

-5 %

-13 %

-24 %

Mot man

12 %

-13 %

-6 %

-33 %

-29 %


Precis som för misshandel mot pojkar och män, minskade även anmälda misshandelsbrott mot flickor och kvinnor under våren 2020, men svagare än för misshandel mot pojkar och män. Därefter ökade nivån under sommaren, jämfört med sommaren 2019, och, till skillnad från misshandel mot pojkar och män, fortsatte misshandelsbrott mot flickor och kvinnor att öka även under hösten, om än något svagare. Nivån i november var 3 procent högre, medan nivån för misshandel mot pojkar och män var 15 procent lägre, än i novem­ber 2019. 

När man delar in misshandelsbrotten i sådana som begås av en bekant respektive obekant, så ser man att minskningarna av anmälda misshandelsbrott mot pojkar och män var starkast när det gäller brott som begåtts av en obekant gärnings­person. Misshandel av obekant, som är den vanligaste typen av anmäld misshandel mot vuxna män, minskade under våren, och även under sommaren, men då svagare. Under hösten märktes återigen förhållandevis kraftiga minskningar; nivån för misshandel mot obekant i november 2020 var 28 procent lägre än i november 2019. Nivåerna för de tre första pandemimånaderna mars–maj samt för den senaste höstmånaden november 2020 var också signifikant lägre än förväntat. Detta tillsammans med att minskningen inträdde just under våren för båda könen, samt blev starkare i november parallellt med införandet av skärpta restriktioner i samband med den tilltagande smittspridningen, talar för att utvecklingen under våren och hösten kan varit ett utslag av pandemin, som bland annat medfört ett minskat offentligt socialt liv, inklusive nöjesliv.

För misshandel av bekant gärningsperson, som är den dominerande typen vid anmälda misshandelsbrott mot kvinnor, ses en annan utveckling. Här noterades i stället fortsatta ökningar under sommaren och hösten, ökningar som blev starkare i november, med 11 procent fler anmälda brott mot kvinnor av bekant, medan motsvarande nivå mot män var 5 procent lägre, jämfört med november 2019.

Sammantaget tycks följderna av pandemin i form av minskat offentligt socialt liv ha in­verkat på de anmälda misshandelsbrotten av obekant mot både män och kvinnor, med minskningar under såväl våren som hösten, jämfört med året innan.

Sexualbrott

Fortsatt ökning av antalet anmälda sexualbrott i november. Osäkra tecken på pandemiinverkan under våren

En annan brottskategori, där antalet anmälda brott under våren var lägre än motsvarande månader 2019, är sexualbrott. Av tabellen nedan framgår att antalet anmälda sexualbrott sedan ökade under sommaren, och så även under hösten, men då svagare. Nivån var 15 procent högre i november 2020 än i november 2019. Både anmälda våldtäkter och sexuellt ofredande har ökat i november 2020, jämfört med november 2019. Utvecklingen av sexuellt ofredande har dock utvecklats ungefär som förväntat under hösten, enligt med prognosen.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period.

Sexualbrott

jan.–feb.

mar.–maj

jun.–aug.

sep.–nov.

nov.

Sexualbrott (BrB 6 kap.)

4 %

-2 %

12 %

7 %

15 %

Våldtäkt inkl. grov (1, 1a, 4 §)¹

16 %

1 %

13 %

9 %

12 %

därav mot barn under 18 år

20 %

16 %

28 %

14 %

27 %

därav mot vuxen 18 år och äldre

13 %

-10 %

6 %

7 %

6 %

Sexuellt ofredande (10 §)

-8 %

-14 %

3 %

-1 %

7 %


¹) Inklusive våldtäkt mot barn.

Brå har sedan tidigare framfört att det finns vissa tecken på inverkan av pandemin under våren, men att det är vanligt med fluktuationer i statistiken över sexualbrott och att det därför är svårt att dra säkra slutsatser. I och med återgången till ökningar under som­maren och hösten bedöms pandemins konsekvenser under dessa perioder vara begrän­sad (se tidigare genomgångar i serien).

Stöld

Färre anmälda stöldbrott under hösten och i november, men olika utvecklingslinjer inom kategorin och trolig inverkan av pandemin för vissa brottstyper

Som framgått ovan minskade den övergripande brottskategorin stöldbrott totalt sett under våren, sommaren och nu även under hösten 2020, jämfört med motsvarande perioder 2019. De anmälda stöldbrotten har minskat under flera år, men under våren och fram till och med juli var nivåerna signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för perioden. Sammantaget är detta en tydlig indikation på att vårens minskning av stöldbrott totalt sett delvis var en konsekvens av pandemin. Inom kategorin finns det dock många olika typer av stöld- och tillgreppsbrott, med olika utvecklingstendenser.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period.

Stöldbrott

jan.–feb.

mar.–maj

jun.–aug.

sep.–nov.

nov.

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap.)

14 %

-12 %

-4 %

-3 %

-4 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

17 %

2 %

9 %

3 %

11 %

Tillgrepp av cykel

43 %

-1 %

10 %

11 %

27 %

Inbrottsstöld totalt

14 %

4 %

7 %

7 %

6 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

23 %

-6 %

1 %

-5 %

-22 %

därav i fritidshus

9 %

-10 %

4 %

-2 %

8 %

Övrig stöld

11 %

-21 %

-15 %

-10 %

-14 %


I den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld ingår stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder. Kategorin har minskat under såväl våren, sommaren som hösten, och nivån i november 2020 var 14 procent lägre än i november 2019. Fram till och med augusti samt i november var nivån signifikant lägre än prognosen, vilket tyder på att minskningarna under våren och sommaren delvis kan bero på pandemin bland annat som en följd av ökat distansarbete i hemmen och införda reserestriktioner. Under höstmånaderna var nivån sammantaget inte signifikant låg, men det förefaller ändå som att den tilltagande smittspridningen under hösten, med skärpta allmänna råd som följd, kan ha haft konsekvenser för antalet anmälda brott av typen övrig stöld i november.

En brottstyp som inte visar på samma utveckling är inbrottsstöld, som omfattar inbrott och stöld i butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt även i bostäder och fritidshus. Antalet anmälda inbrottsstölder ökade något under våren, sommaren och hösten, samt även i november, då nivån ökade med 6 procent, jämfört med motsvarande perioder 2019. Det finns inte några indikationer på att det ökande antalet anmälda inbrottsstölder kan sättas i samband med pandemin.

Utvecklingen för anmäld inbrottsstöld i bostad har fluktuerat under våren, sommaren och hösten. I november var nivån 22 procent lägre än i november 2019. Det finns inte, i statistiken, något tecken på att pandemin skulle ha haft en generell inverkan på antalet anmälda bostadsinbrott under pandemiperioden. Även antalet anmälda inbrott i fritidshus har fluktuerat på ett sätt som inte går att sätta i samband med inverkan från pandemin.

Antalet anmälda cykelstölder gick ned på en lägre nivå under våren, jämfört med våren 2019. Därefter har nivån konstant varit något högre än 2019, och i november anmäldes 27 procent fler cykelstölder än i november 2019. Sammantaget finns det dock inte i statistiken några tydliga resultat eller mönster som antyder en inverkan från pandemin.

Avslutningsvis ökade antalet anmälda tillgrepp av motorfordon (bilar m.m.) under våren, sommaren och hösten, med starkast ökning under sommarmånaderna, jämfört med motsvarande perioder 2019. Det finns dock inga tydliga indikationer i statistiken på att pandemin skulle ha haft en inverkan på brottstypen.

Rån

Färre anmälda rån mot privatperson i november och under hösten – och möjlig inverkan under hela pandemiperioden

Inom den övergripande brottskategorin stöld m.m. ingår även rån. Totalt sett inrymmer brottstypen både rån mot privatpersoner, vilket är den vanligaste typen av rån, och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period.

Rån

jan.–feb.

mar.–maj

jun.–aug.

sep.–nov.

nov.

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

23 %

-9 %

0 %

-6 %

-8 %

Rån mot privatperson¹

25 %

-13 %

-1 %

-7 %

-13 %

mot privatperson under 18 år²

18 %

-29 %

1 %

-15 %

-8 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

26 %

-11 %

-11 %

-12 %

-24 %


¹) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt.

²) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt.

Antalet anmälda rån sammantaget började minska med pandemin under våren, jämfört med motsvarande period 2019. Under sommaren var nivåerna oförändrade, för att under hösten minska igen, och i november var nivån 8 procent lägre än i november 2019. De lägre nivåerna under våren kan ha påverkats av pandemin, och även de förhållandevis starkare minskningarna i november kan vara konsekvenser av de skärpta allmänna råd som började gälla under den senare delen av hösten.

De anmälda personrånen har utvecklats på ett liknande sätt, men den inledande minskningen var tydligare och fortsatte också delvis under sommaren och hösten. I november var nivån 13 procent lägre än i november 2019. Antalet personrån har också varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under merparten av månaderna under pandemiperioden, inklusive i november. Det är möjligt att pandemin bidragit till minskningarna av antalet personrån under våren och hösten samt eventuellt även under sommaren.

Bedrägeri

Fortsatt minskning av anmälda kortbedrägerier, men utan tydliga tecken på inverkan från pandemin

Som konstaterats ovan minskade antalet anmälda bedrägeribrott redan före pandemin, och de har sedan fortsatt att minska under våren, sommaren och hösten. I november ökade nivån dock, första gången under året, med 3 procent jämfört med november 2019. Det var framförallt ökningar av anmälda fakturabedrägerier och grova fordringsbedrägerier som bidrog till ökningen av kategorin totalt sett i november. Nivåerna för perioden ligger inom konfidensintervallet för prognosen för perioden. Bedömningen sedan tidigare kvarstår; att minskningen på den övergripande kategorinivån inte kan knytas till pandemin, även om en viss minskande inverkan inte kan uteslutas.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period.

Bedrägeribrott

jan.–feb.

mar.–maj

jun.–aug.

sep.–nov.

nov.

Bedrägeribrott m.m. (BrB 9 kap.)

- 8%

-15 %

-19 %

-4 %

3 %

Kortbedrägeri¹

-19 %

-31 %

-34 %

-17 %

-11 %


¹) Bank-, betal- och kreditkort.

Den enskilt vanligaste typen av anmälda bedrägerier är kortbedrägerier. Som visas i tabellen ovan har dessa minskat påtagligt, både före pandemin och sedan fortsatt under våren, sommaren och hösten. I november var minskningen 11 procent jämfört med i november 2019. Det faktum att minskningen under pandemiperioden är en fortsättning på en sedan tidigare påbörjad minskning gör att det inte finns några tydliga tecken på att nivån har påverkats av pandemin. Samtidigt har flera andra typer av bedrägeri ökat under flera pandemimånader – och i vissa fall under samtliga – jämfört med motsvarande månader 2019. Det gäller bland annat identitetsbedrägerier, annonsbedrägerier och bedrägeri genom social manipulation. För de flesta av dessa bedrägerityper började ökningarna dock redan före pandemin i mars. Därför dras i detta sammanhang inga slutsatser om att ökningarna kan sättas i samband med pandemin, även om sådana samband heller inte utesluts.

Skadegörelse

Sommarens ökningar av skadegörelsebrott hade andra orsaker än pandemin

De olika typerna av anmälda skadegörelsebrott tenderar att fluktuera relativt mycket, vilket också gör att den övergripande kategorin inte sällan förändras relativt kraftigt mellan olika månader och säsonger. Det mest anmärkningsvärda under pandemiperioden var en mycket kraftig ökning av antalet anmälda brott av typen klotter mot kollektivtrafiken i region Stockholm under sommaren, som senare har visat sig bero på att det då registrerades många anmälningar om skadegörelse­brott som skett under tidigare månader. Den ökningen var så kraftig att den kunde ligga bakom hela den sammanlagda ökningen av alla anmälda brott i hela landet under den tiden. Dessutom tillkom under slutet av maj möjligheten att anmäla skadegörelsebrott via internet, vilket kan ha bidragit till att fler brott anmäldes och registrerades snabbare än tidigare. De kraftiga ökningarna i anmälningar under sommaren torde därför inte främst vara förknippade med pandemin.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period.

Skadegörelsebrott

jan.–feb.

mar.–maj

jun.–aug.

sep.–nov.

nov.

Skadegörelse (BrB 12 kap.)

30 %

5 %

41 %

2 %

0 %

Klotter mot kollektivtrafik

-17 %

-2 %

165 %

57 %

59 %

Övrigt klotter

101 %

21 %

21 %

-24 %

-31 %

Mot stat, kommun, landsting (ej klotter)

135 %

233 %

168 %

153 %

210 %

Annan skadegörelse (ej klotter)

-20 %

-54 %

-15 %

-38 %

-45 %


Sett till de olika typerna av skadegörelse finns det vissa skillnader i utvecklingen. I tabellen kan man se att klotter mot kollektivtrafik, som är en av de antalsmässigt största brottstyperna i kategorin, utmärks av kraftiga variationer från period till period. Den kraftigaste ökningen under sommaren beror dock som nämnts tidigare på att polisen i Stockholm till följd av tillfälliga resurs­omlägg­ningar i och med pandemin kunde registrera stora mängder anmälningar av skadegörelse som begåtts och anmälts under tidigare månader. Brottstypen övrigt klotter utgör tillsammans med klotter mot kollektivtrafiken närmare hälften av de anmälda skadegörelsebrotten, och även den brottstypen uppvisar relativt stora variationer. Anmäld skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) kännetecknas av kraftiga ökningar under samtliga perioder, jämfört med 2019. Inte för någon av dessa brottstyper har utvecklingen under pandemiperioden varit av ett sådant slag att den går att sätta i samband med pandemin.

För brottstypen annan skadegörelse (ej klotter) ser utvecklingen annorlunda ut, och utmärks främst av minskningar under våren, sommaren och hösten. I november var minskningen 45 pro­cent jämfört med 2019. Men utvecklingen är inte entydig och nivån sjönk redan före pandemin, vilket gör att det inte finns grund att anta någon inverkan från pandemin.

Trafikbrott

Fortsatta minskningar av rattfylleribrott, men ökningar av rattfylleribrott under påverkan av narkotika

I den övergripande brottskategorin trafikbrott ingår både rattfylleri och rattfylleri under påverkan av narkotika. Kategorin som helhet har fluktuerat under pandemiperioden, och det syns inga tydliga tecken på inverkan från pandemin. I november 2020 var nivån oförändrad jämfört med november 2019.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period.

Trafikbrott

jan.–feb.

mar.–maj

jun.–aug.

sep.–nov.

nov.

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

-11%

-29 %

-33 %

-30 %

-32 %

Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

10 %

21 %

14 %

11 %

24 %


Tittar man separat på den stora brottstypen rattfylleri framgår i tabellen att nivån anmälda rattfylleribrott minskade något före pandemin, men att minskningen sedan tilltog under våren, sommaren och hösten. Nivån var 32 procent lägre i november 2020 än i november 2019. Enligt uppgifter från polisen har myndigheten sedan i mars kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester, vilket delvis förklarar minskningen under perioden. Sedan mars gör polisen i huvudsak kontroller i de fall där det finns en misstanke om att föraren kört berusad. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren och framåt tycks alltså hänga samman med pandemin.

Polisens arbetssätt för att upptäcka rattfylleribrott under påverkan av narkotika har däremot inte förändrats påtagligt under pandemin. Liksom tidigare sker det genom testning av personer där det finns en misstanke om ett sådant brott. Anmälningarna om rattfylleribrott under påverkan av narkotika har heller inte minskat under pandemin, utan fortsatt att öka något under våren, sommaren och hösten. I november var nivån 24 procent högre än i november 2019. Men ökningen inleddes alltså inte i mars, utan pågick redan tidigare. I nuläget är det inte möjligt att knyta den pågående ökningen till pandemin.

Som nämnts har den anmälda narkotikabrottsligheten – som främst består av eget bruk – generellt sett fortsatt att öka under hela pandemiperioden. Men det har varit variationer; i maj var nivån högre än prognosen, medan nivån i juni och september var lägre än prognosen. Som nämnts ovan skulle ökningarna under våren delvis kunna vara en följd av pandemin i och med resursomläggningar inom polisen, som frigjort mer resurser till bland annat yttre tjänst för ökad synlighet på gator och torg.

Utvecklingen i regionerna

Trolig inverkan av pandemin i alla regioner under våren

I tabellen nedan redovisas den övergripande utvecklingen för anmälda brott i de sju regionerna. Under perioden januari och februari 2020 ökade antalet anmälda brott i alla regioner jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott mellan 2019 och 2020 för respektive period.

Polisregion

jan.–feb.

mar.–maj

jun.–aug.

sep.–nov.

nov.

Region Nord

9 %

-3 %

2 %

-2 %

1 %

Region Mitt

9 %

-10 %

0 %

-1 %

6 %

Region Stockholm

11 %

-5 %

10 %

-3 %

-7 %

Region Öst

11 %

-3 %

0 %

4 %

6 %

Region Väst

7 %

-2 %

-1 %

0 %

4 %

Region Syd

2 %

-2 %

-3 %

3 %

4 %

Region Bergslagen

12 %

-4 %

-1 %

0 %

-2 %


Samtliga regioner i landet har varit mer eller mindre drabbade av pandemin under de senaste nio månaderna. Under den första perioden, det vill säga under vårmånaderna 2020, återfanns det nationella mönstret, med ett skifte från ökningar till minskningar av antalet anmälda brott jämfört med 2019 i alla sju regioner. Men skiftet var kraftigast i Stockholm, som också var den region som drabbades först och hårdast av pandemin, och det var särskilt stockholmarna som inledningsvis uppmanades att om möjligt arbeta hemifrån. Symmetrin i förändringen pekar i riktning mot att det torde vara en konsekvens av pandemin.

Sammantaget under sommaren fortsatte nivåerna att minska i regionerna Väst, Syd och Bergslagen, medan nivåerna var oförändrade i regionerna Mitt och Öst, jämfört med sommar­månaderna 2019. I regionerna Nord och Stockholm ökade nivåerna under sommaren, och i Stockholm var ökningen kraftig, vilket alltså hängde samman med att många skadegörelsebrott som skett tidigare anmäldes först då. Det kan därför vara rimligt att bortse från den sammanlagda nivån i Stockholm under sommaren. Under hösten minskade nivåerna i regionerna Nord, Mitt och Stockholm, medan regionerna Väst och Bergslagen uppvisade oförändrade nivåer. Regionerna Öst och Syd hade högre nivåer under hösten, jämfört med motsvarande period 2019.

Vid utgången av november hade skärpta lokala allmänna råd införts i samtliga län i alla sju regioner. I de flesta län infördes råden under de två första veckorna i november och i några län redan i slutet av oktober. Stockholm är en av de regioner där de skärpta råden har funnits under hela november, och det är också den region som hade en stark nedgång i november 2020, med 7 procent färre anmälda brott än i november 2019. Minskningen i Stockholm var lika stor i november som den var under pandemins två första månader, mars och april. Även i region Bergslagen var nivån anmälda brott lägre, 2 procent färre än i november 2019. I de fem resterande regionerna var nivån mellan 1 och 6 procent högre i november 2020 jämfört med i november 2019.

Man bör hålla i minnet att det här handlar om grova analyser på det totala antalet anmälda brott i respektive region, analyser som inte även bygger på jämförelser mot prognoser (vilket analyserna för hela riket gör). I regel är det därför viktigt att inte dra långtgående slutsatser om utvecklingen i regionerna, innan fler förhållanden har belysts. Att tänka på överlag är att vissa regioner hanterar anmälningar från hela landet när det gäller vissa brottstyper (dock inte skadegörelsebrotten), vilket kan påverka utfallet i dessa regioner.

Kommande statistik

Preliminär statistik över anmälda brott i december publiceras den 21 januari.

Fördjupning

Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i november 2020 Pdf, 2 MB.

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se