Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–september 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Få tydliga konsekvenser av pandemin i september


Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. I september 2020 anmäldes lika många brott som i september 2019. Bedrägeribrotten minskade kraftigt i augusti 2020 jämfört med augusti 2019. En minskning av det slaget återfinns inte i september, vilket har bidragit till den oförändrade nivån av totalt antal anmälda brott jämfört med september förra året. Andra brottstyper, så som misshandel mellan obekanta samt övrig stöld, har likväl fortsatt att minska även under september.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har fortsatt att prägla samhället även i september, även om vissa restriktioner dock har mildrats sedan i mars månad. Det gäller exempelvis restriktioner om resande inom landet som lättade från och med i mitten av juni.

Antalet anmälda brott ökade under juni och juli

Nivån för samtliga anmälda brott i september 2020 var oförändrad jämfört med september 2019. Ökningarna under juni och juli 2020 vändes till en minskning i augusti för att sedan visa på en oförändrad nivå i september. Förändringar av den här storleksordningen är inte unika. Det framgår även av prognosen fram till september 2020, som visar att det totala antalet anmälda brott under pandemimånaderna inte avviker nämnvärt från de förväntade nivåerna. Att minskningen 2020 inleddes just i mars, och sedan fortsatte i april och maj, indikerar dock att pandemin kan ha haft en generellt minskande inverkan på det totala antalet anmälda brott under marsmaj. Pandemins minskande inverkan har dock på ett översiktligt plan avmattats från maj, och inte gjort sig gällande i och med ökningen i juni och juli. Den generella utvecklingen i juni och juli hänger dock samman med en markant ökning av skadegörelsebrotten i region Stockholm, vars effekt har avtagit i augusti. I september märks ingen effekt av pandemin på det totala antalet anmälda brott.

Pandemins konsekvenser på den preliminära statistiken över anmälda brott

Här ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken för mars–september antyder i relation till pandemin. Redovisningen är endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemin. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats. Det bör också påpekas att denna genomgång baseras på preliminär statistik. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020 publiceras i slutet av mars 2021.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i oktober publiceras den 19 november.

Här hittar du statistiken över anmälda brott

Stockholm är den region som drabbades först och hårdast av pandemin, och särskilt stockholmarna uppmanades inledningsvis att om möjligt arbeta hemifrån. I mars 2020, jämfört med i mars 2019, var det både i Stockholm och i landet som helhet ett övergripande skifte från ökningar till minskningar av de anmälda brotten. I region Stockholm var minskningen dock något större än i landet som helhet, under pandemins två första månader. I maj mattades minskningen av, både i Stockholm och landet som helhet, och övergången till en ökning i juni 2020 jämfört med motsvarande månader 2019 var större i Stockholm än i landet som helhet. I juli fortsatte ökningarna både i Stockholm och i hela landet, men i Stockholm var ökningen betydligt större än för hela landet. Så gott som hela juli månads ökning i Stockholm gäller antalet anmälda skadegörelsebrott, för vilka nivån var hela 156 procent högre i juli 2020 än i juli 2019. Ökningen i Stockholm var så stor att den skulle kunna ligga bakom det mesta av ökningen av samtliga anmälda brott i hela landet.

I september ökade antalet anmälda brott något i Stockholm (2 %), medan det i landet som helhet var oförändrat. Skadegörelsebrotten ökar återigen i Stockholm – inte i nivå med ökningen i juli, men de bidrar till ökningen totalt sett i Stockholm. Den kraftiga minskningen av antalet bedrägeribrott som märktes i augusti, både i Stockholm och i hela landet, har gått tillbaka i september. Antalet bedrägeribrott har visserligen fortsatt att minska i september 2020 jämfört med september 2019 men betydligt svagare, vilket har bidragit till skiftet från minskningar i augusti till en ökning i Stockholm och en oförändrad nivå i landet som helhet i september 2020 jämfört med september 2019.

Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–september 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Övergripande utveckling i regionerna

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i de sju polisregionerna i januari–september 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Polis­region

jan 2019 -
jan 2020

feb 2019 -
feb 2020

mar 2019 -
mar 2020

apr 2019 -
apr 2020

maj 2019 -
maj 2020

juni 2019 -
juni 2020

juli 2019 -
juli 2020

aug
2019 -
aug 2020

sep
2019 -
sep 2020

Nord

11 %

8 %

2 %

-5 %

-7 %

3 %

5 %

-2 %

-7 %

Mitt

11 %

7 %

-4 %

-10 %

-15 %

-2 %

1 %

1 %

-4 %

Stock­holm

8 %

14 %

-7 %

-7 %

-2 %

9 %

26 %

-4 %

2 %

Öst

8 %

13 %

-4 %

-7 %

2 %

7 %

-6 %

-2 %

4 %

Väst

5 %

10 %

-4 %

-1 %

0 %

2 %

-1 %

-5 %

0 %

Syd

-1 %

7 %

-4 %

-4 %

1 %

0 %

-3 %

-5 %

0 %

Bergs­lagen

16 %

8 %

1 %

-3 %

-9 %

-7 %

1 %

2 %

4 %

 

Under september 2020 har utvecklingen skiftat i de flesta regionerna: region Stockholm och region Öst går från minskningar till ökningar om 2 respektive 4 procent jämfört med september 2019. Även region Väst och Syd går från minskningar, men då till en oförändrad nivå jämfört med september 2019. Region Mitt går däremot från en ökning till en minskning i september, med 4 procent jämfört med september 2019. Undantagen är region Nord och Bergslagen där utvecklingen i september 2020 fortsätter i samma riktning som i augusti, med fortsatt minskning i Nord med 7 procent och fortsatt ökning i Bergslagen med 4 procent, jämfört med september 2019.

Att tänka på överlag är att vissa regioner hanterar anmälningar från hela landet när det gäller vissa brottstyper (dock inte skadegörelsebrotten), vilket kan påverka utfallet i dessa regioner. Samtidigt behöver man hålla i minnet att det inte är ovanligt med tillfälliga nivåförändringar på regionnivå.

Utvecklingen för olika brottskategorier

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott under 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, totalt samt indelat efter övergripande brottskategorier. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

jan. 2019–
jan. 2020

feb. 2019–
feb. 2020

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

maj 2019–
maj 2020

juni 2019–
juni 2020

juli 2019–
juli 2020

aug.
2019 -
aug. 2020

sep.
2019 -
sep. 2020

Samtliga brott

7 %

10 %

-4 %

-5 %

-3 %

3 %

6 %

-3 %

0 %

Brott mot person

1 %

8 %

-5 %

-4 %

-2 %

9 %

8 %

3 %

2 %

Stöldbrott m.m.

13 %

15 %

-4 %

-17 %

-15 %

-6 %

-7 %

0 %

0 %

Bedrägeribrott m.m.

-7 %

-10 %

-14 %

-11 %

-19 %

-18 %

-13 %

-25 %

-11 %

Skadegörelsebrott

17 %

22 %

-1 %

4 %

12 %

40 %

86 %

9 %

11 %

Trafikbrott

-2 %

2 %

-9 %

4 %

4 %

-3 %

1 %

-1 %

-4 %

Narkotikabrott

9 %

22 %

2 %

15 %

28 %

3 %

6 %

2 %

2 %

Övriga brott

20 %

21 %

6 %

-2 %

5 %

12 %

3 %

-6 %

0 %

 

Anmälda brott – brottskategorier

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott september 2020 jämfört med september 2019. Preliminär månadsstatistik.

Brott mot person

Kategorin Brott mot person innehåller exempelvis misshandel, hot, fridskränknings­brott och sexualbrott. Denna kategori är en av de kategorier där det i juni månad skedde ett skifte i utvecklingen, från minskning till ökning. Även i augusti och september 2020 fortsatte antalet anmälda brott att öka, jämfört med motsvarande månader 2019, men svagare än i juni och juli. Även om utvecklingen för kategorin totalt sett under pandemimånaderna befinner sig inom den statistiska prognosens konfidensintervall, handlade det trots allt om ett skifte från ökningar till minskningar i marsmaj 2020. Det indikerar att pandemin under dessa månader kan ha inverkat på nivåerna av de anmälda brotten mot person.

Anmälda brott – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott september 2020 jämfört med september 2019. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Antalet anmälda misshandelsbrott minskade under de tre första pandemimånaderna för att sedan öka i juni, juli och augusti 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Ökningen skiftade till en minskning i september 2020, med 2 procent färre anmälda brott än i september 2019. Att minskningen inleddes i just mars, och inte kunde noteras för januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, indikerar att den lägre nivån anmälda misshandelsbrott under marsmaj kan ha varit en följd av pandemi­n, men att denna generella inverkan i så fall inte fanns kvar under sommarmånaderna (juniaugusti).

Det framgår vidare att minskningarna under tre första pandemimånaderna främst var koncentrerade till misshandelsbrott mot pojkar och män. I juniaugusti 2020 ökade de dock jämfört med motsvarande månader 2019, för att återigen minska i september, till en 5 procent lägre nivå än i september 2019. För misshandelsbrott mot flickor och kvinnor märks även lägre nivåer i marsmaj 2020 jämfört motsvarande månader 2019, men minskningarna var svagare än för misshandel mot pojkar och män. Även utvecklingen av misshandelsbrott mot flickor och kvinnor har skiftat till en ökning från och med juni. Till skillnad från anmäld misshandel mot pojkar och män fortsätter ökningen även i september 2020, till en 2 procent högre nivå än i september 2019.

Sexualbrott

För sexualbrotten var nivån anmälningar under både mars och april 2020 lägre än motsvarande månader 2019. Antalet anmälda sexualbrott ökade i maj–augusti 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. I september 2020 var nivån oförändrad jämfört med september 2019. Ökningar under maj–augusti 2020 utgörs till stor del av ett ökat antal anmälda sexualbrott mot barn, men i juni och juli även av anmälda våldtäkter mot vuxna samt anmält sexuellt ofredande. Minskningen av sexualbrotten inleddes i mars, efter ökningar i januari och februari 2020, jämfört med motsvarande månader året innan. Skiftet indikerar att minskningarna i mars och april kan hänga samman med pandemin.

Man bör dock vara försiktig med att dra slutsatser, eftersom det inte är sällsynt att statistiken över sexualbrott präglas av tillfälliga upp- och nedgångar från månad till månad. I tolkningen av utvecklingen bör man också vara uppmärksam på att antalet anmälda sexualbrott, och i synnerhet anmälda våldtäkter, kan omfatta enstaka anmälningar med ett stort antal brott, vilket ger upphov till stora variationer i statistiken.

Stöldbrott

Den övergripande brottskategorin stöldbrott har totalt sett minskat i mars, april och maj 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. För stöldbrotten fortsatte minskningen även i juni och juli 2020, om än svagare än i april och maj. Både i augusti och i september 2020 var antalet anmälda stöldbrott oförändrat jämfört med motsvarande månader 2019. Till saken hör att de anmälda stöldbrotten generellt sett har minskat under många år, men trots den nedåtgående trenden var nivåerna från och med den första pandemimånaden mars och fram till och med juli 2020 signifikant lägre än förväntat. Detta, tillsammans med att antalet stöldbrott skiftat från ökningar till minskningar under samma period, mars–juli 2020, talar för att minskningarna av de anmälda stöldbrotten totalt sett hänger samman med pandemin.

Anmälda brott – stöld m.m.

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott september 2020 jämfört med september 2019. Preliminär månadsstatistik.

*) Här ingår stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder.

Övrig stöld

Utvecklingen för kategorin stöld totalt sett påverkas till stor del av minskningar i övrig stöld, som varit framträdande under pandemimånaderna marsjuli, med minskningar på mellan 12 och 28 procent per månad jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen inom brottstypen övrig stöld fortsatte alltså även i augusti och september 2020, om än något svagare, med 10 respektive 6 procent färre brott än motsvarande månader 2019. Minskningar kunde konstateras redan i januari, men däremot inte i februari. Minskningarna under pandemimånaderna (marsaugusti) var dock större än i januari, och var även signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen, vilket ytterligare gör det troligt att utvecklingen har påverkats av pandemin.

Bostadsinbrott

Utvecklingen för de anmälda bostadsinbrotten har fluktuerat under de första pandemimånaderna. Störst minskning var det i april, med 22 procent färre anmälda bostadsinbrott än i april 2019. Samtidigt noterades ökningar i både mars och maj. I september 2020 ökade nivån med 17 procent jämfört med september 2019. I nuläget går det inte att utifrån statistiken utläsa om pandemin haft en generell inverkan på antalet anmälda bostadsinbrott. Något annorlunda är utvecklingen av anmälda inbrott i fritidshus, som började minska från och med mars månad och fram till och med augusti, dock med undantag för juli då nivån ökade markant med 25 procent jämfört med i juli 2019. I september 2020 var nivån 1 procent högre än i september 2019. Även om antalet anmälda inbrott i fritidshus minskade under de fyra första pandemimånaderna marsjuni, gör utvecklingen under de påföljande månaderna det svårt att dra slutsatser om pandemins inverkan under hela pandemitiden.

Cykelstöld

Cykelstölder är en brottstyp som ökade i mars 2020 men minskade i april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen vändes i juni till en ökning som fortsatte i september, då nivån var 7 procent högre än i september 2019. Ökningen i mars hade också påbörjats tidigare, och noteras för både januari och februari. Ökningarna kan till viss del hänga samman med de allt vanligare och stöldbegärliga elcyklarna. Förekomsten av elcyklar, och därmed också stölderna av dem, har ökat påtagligt under senare år. Sammantaget går det inte utifrån statistiken att dra slutsatsen att de senaste månadernas ökningar och minskningar skulle vara kopplade till pandemin.

Stöld av motorfordon

Antalet anmälda tillgrepp av motorfordon (bilar m.m.) ökade fram till april, jämfört med motsvarade månader föregående år. I maj 2020 minskade nivån med 6 procent jämfört med maj 2019, för att därefter visa på en successiv ökning under juni–augusti 2020. I september 2020 var nivån 3 procent högre än i september 2019. Det finns inga tydliga indikationer på att pandemin skulle ha haft en inverkan på brottstypen.

Rån

Inom den övergripande brottskategorin stöld m.m. ingår även rån. Totalt sett inrymmer brottstypen både rån mot privatpersoner, vilket är den vanligaste typen av rån, och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter. Antalet anmälda rån i september 2020 var 6 procent högre än i september 2019. Under de tre första pandemimånaderna, samt även i juli, var nivån däremot lägre än motsvarande månader 2019. Minskningen i mars föregicks i januari och februari 2020 av ökningar jämfört med januari och februari 2019. 

Ett liknande mönster gäller för så kallade personrån, med skillnaden att minskningarna fortsatte även i augusti 2020, för att i september vändas till en ökning med 7 procent fler brott än i september 2019. Antalet personrån har varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under pandemimånaderna, mars–september, med undantag för juni. Inledningsvis minskade framför allt personrånen mot unga under 18 år, men i juni, juli och augusti var det i stället personrånen mot vuxna som stod för minskningen. I september minskade antalet personrån mot minderåriga med 9 procent, jämfört med september 2019, medan personrånen mot vuxna ökade, för första gången under pandemiperioden, med 6 procent. Det är möjligt att pandemin har haft en minskande inverkan på de anmälda personrånen, vilket också stöds av att nivåerna under mars–maj samt juli–september är signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen.

Andra brottskategorier

Bedrägeri

Bedrägeribrotten har minskat varje månad under 2020. Minskningarna är något kraftigare från och med den första pandemimånaden mars, och i augusti syns den kraftigaste minskningen hittills med en 25 procent lägre nivå än i augusti 2019. September visade på en minskning med 11 procent jämfört med september 2019. Nivåerna för perioden ligger inom konfidensintervallet för prognosen för perioden och det finns därmed ingen tydlig indikation på att det totala antalet bedrägerier har påverkats av pandemin, även om en sådan inverkan inte kan uteslutas.

Den enskilt vanligaste typen av anmälda bedrägerier är kortbedrägerier. Dessa har minskat påtagligt under hela året, och i september 2020 med 26 procent jämfört med i september 2019. Antalet anmälda kortbedrägerier minskade redan i januari och februari 2020 jämfört med året innan, och i och med detta finns det inte heller här någon tydlig indikation på att minskningarna beror på pandemin. Samtidigt har flera andra typer av bedrägeri ökat under flera eller alla pandemimånader jämfört med motsvarande månader 2019, bland annat identitetsbedrägerier, annonsbedrägerier och bedrägeri genom social manipulation. För de flesta av dessa bedrägerityper började ökningarna dock redan före pandemin i mars.

Skadegörelse

Skadegörelsebrotten låg totalt sett på en lägre nivå under den första pandemimånaden mars 2020 jämfört med mars månad året innan. Men sedan skedde en ökning, och i juni och juli ökade de anmälda skadegörelsebrotten markant, med 40 respektive 86 procent jämfört med i juni och juli 2019. Merparten av de ökningarna kunde härledas till region Stockholm. Där gäller ökningen primärt klotter mot kollektivtrafiken samt skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), vilket slog igenom på statistiken för hela landet. Även i augusti och september 2020 ökade antalet anmälda skadegörelsebrott jämfört med augusti och september 2019, dock betydligt svagare, med 9 respektive 11 procent. Ökningar av skadegörelsebrotten totalt sett kunde ses redan både i januari och februari 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, men i jämförelse med prognosen var nivåerna under de senare pandemimånaderna april–juli avvikande stora.

Skadegörelsebrotten uppvisar vanligtvis stora svängningar över tid, vilket bland annat hänger samman med rapporteringsrutinerna hos de aktörer som anmäler och registrerar skadegörelsebrott. Det går inte att dra några generella slutsatser om pandemins inverkan på de anmälda skadegörelsebrotten totalt sett.

Trafikbrott

De anmälda rattfylleribrotten var 35 procent lägre i september 2020 än i september 2019. Där framgår också att nivåerna för mars–augusti 2020 var påtagligt lägre än nivåerna för motsvarande månader 2019. Det var en viss minskning redan i januari och februari 2020, men minskningarna i mars och månaderna därefter var mer markanta. Enligt uppgifter från polisen har myndigheten sedan i mars kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstesten, vilket delvis förklarar minskningen under perioden. Sedan mars gör polisen i huvudsak kontroller i de fall där det finns en misstanke om att föraren kört berusad. Den tilltagande minskningen anmälda rattfylleribrott från mars månad och framåt hänger alltså samman med pandemin.

Narkotika

Narkotikabrott är en kategori som fortsatte att öka även i september. Nivån var 2 procent högre i september 2020 än i september 2019. Narkotikabrotten ökade dock redan före pandemin, och ökningen har pågått alla månader hittills under 2020 men varierat i styrka. Enligt prognosen var nivån signifikant högre än förväntat i maj, men däremot signifikant lägre i juni och även så nu i september. Utvecklingen visar att polisen upprätthållit och tidvis ökat nivån anmälda narkotikabrott under de första pandemimånaderna.

Kommande statistik

Preliminär statistik över anmälda brott i september publiceras den 19 november.

Fördjupning

Få tydliga konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i september 2020

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se