Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i november 2020

Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019, och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad 2020 jämfört med 2019. Inom vissa brottstyper – såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott – fortsatte dock antalet anmälda brott att minska i november, jämfört med i november 2019, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna.

Utvecklingen under de två första månaderna 2020 var en pågående ökning av antalet anmälda brott, jämfört med motsvarande månader 2019. I och med pandemin, med start från en bit in i mars 2020, blev det under vårmånaderna skiften från ökningar till minsk­ningar i flertalet av de sju övergripande brottskategorierna, och en sammantagen minsk­ning på 4 procent, jämfört med vårmånaderna 2019. Brå har sedan tidigare dragit slut­satsen att det tycks ha varit en konsekvens av pandemin, som framför allt handlat om färre anmälda brott inom kategorierna brott mot person och stöldbrott samt färre an­mälda rattfyllerier.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-949

Rapport 2020

Tips på andra rapporter