Redovisning av uppdraget att analysera möjligheterna att i NTU inkludera bakgrundsinformation om hbtqi-identitet och andra diskrimineringsgrunder

Brå har haft ett regeringsuppdrag som innebar att analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. I uppdraget ingick även att analysera i vilken mån bakgrundsinformation kopplat till andra diskrimineringsgrunder som inte redan ingår i NTU är möjliga att inkludera.

Bedömningen av möjligheten att föra in bakgrundsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna i NTU har gjorts genom en avvägning utifrån metodologiska aspekter, juridiska aspekter samt synpunkter från berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.

Brå gör bedömningen att det utifrån ett metodologiskt perspektiv finns mycket goda möjligheter att föra in bakgrundsfrågor för de diskrimineringsgrunder som ingick i pilotundersökningen: könsöverskridande identitet eller uttryck (inklusive transerfarenhet), sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning samt funktionsnedsättning. Det finns inga tecken på att respondenterna i pilotundersökningen valt att avbryta sitt deltagande vid dessa frågor på grund av att de skulle anses vara särskilt känsliga. Vidare uppvisar samtliga bakgrundsfrågor gällande dessa diskrimineringsgrunder ett lågt internt bortfall, och det framkommer inga systematiska skillnader i det interna bortfallet på övriga bakgrundsfrågor eller på andra nyckelvariabler mellan pilotundersökningen och NTU 2022. Dessutom tycks svarsmönstren för bakgrundsfrågorna om diskrimineringsgrunder i pilotundersökningen vara snarlika svarsmönstren i andra undersökningar där liknande frågor ställs. Det framkommer inte heller några systematiska skillnader i svarsmönstren på de nyckelvariabler som använts för att göra jämförelser mellan pilotundersökningen och NTU 2022. Vid ett eventuellt införande av bakgrundsfrågor om diskrimineringsgrunderna kan dock mindre justeringar i frågeformuleringarna behövas.

Brås bedömning är dock att en förutsättning för att kunna inkludera bakgrundsfrågor om olika diskrimineringsgrunder i NTU är att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken kompletteras för att säkerställa att diskrimineringsgrunderna täcks in.

Bakgrundsinformationen i NTU

Brå ska analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. Brå ska även analysera i vilken mån bakgrundsinformation kopplat till andra diskrimineringsgrunder som inte redan ingår i NTU är möjliga att inkludera. Synpunkter ska inhämtas från relevanta myndigheter och aktörer.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Frenzel

Enheten för statistiska undersökningar

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1061

Tips på andra rapporter