Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2020

En redovisning av omständigheter kring rapporterade brottshändelser

Den här kortanalysen syftar till att redovisa ett urval av resultaten från de uppföljningsintervjuer som gjordes för andra gången i sin nuvarande form i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2020.

Intervjuerna gjordes med ett slumpmässigt urval av de som i huvudundersökningen för NTU 2020 uppgivit via en webb- eller postenkät att de utsatts för brott, i syfte att få fördjupad kunskap om omständigheter kring brotten. De brottstyper som ingick i uppföljningsintervjuerna för NTU 2020 var personrån, sexualbrott, misshandel, hot, trakasserier, försäljningsbedrägeri och kort-/kreditbedrägeri. De omständigheter som presenteras i kortanalysen handlar dels om gärningspersonen: gärningspersonens kön och ålder, vilken relation den brottsutsatta hade till gärningspersonen samt om gärningspersonen var alkohol- eller drogpåverkad vid händelsen. Vidare presenteras resultat över vilken typ av plats som händelsen skedde på samt om händelsen uppges ha polisanmälts. Det här är viktig kunskap för att man ska kunna rikta brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser på ett bra sätt.

Typ av brottsplats

Typen av brottsplats varierar sett till den brottsutsattas kön. Misshandel som män utsattes för skedde främst på en allmän plats, medan de flesta misshandelshändelserna som kvinnor utsattes för skedde i en bostad. Vad gäller hot uppges en majoritet av händelserna ha inträffat på en allmän plats, oavsett den utsattas kön, även om det är vanligare när män utsattes. När en kvinna utsattes för hot var en bostad den näst vanligaste platsen, något som i stället är minst vanligt när den brottsutsatta var en man. Vidare var en allmän plats den vanligaste brottsplatsen både när kvinnor utsattes för sexualbrott och när män utsattes för personrån.

Relation till gärningsperson

Störst andel brottshändelser 2019 uppges ha begåtts av en helt okänd person, oavsett den brottsutsattas kön. Däremot syns flera skillnader när man studerar varje brottstyp. När män utsattes för misshandel var gärningspersonen oftast okänd, medan gärningspersonen oftast var en vän eller bekant samt en partner eller före detta partner när kvinnor utsattes. Både vid hot och misshandel var gärningspersonen oftast helt okänd oavsett den utsattas kön, däremot är detta vanligare när män utsattes. Vidare är det vanligast att gärningspersonen var helt okänd både när kvinnor utsattes för sexualbrott och när män utsattes för personrån.

Fakta om publikationen

Författare: Sofie Lifvin

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1018

Rapport 3/2021

Tips på andra rapporter