Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020

Resultat från NTU 2021 tilläggsmodul

Kortanalys av utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier samt våld i hemmet under mars–december 2020.

Resultaten av kortanalysen gäller utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier samt våld i hemmet under mars–december 2020, det vill säga den tid då pandemin gjorde sig gällande i Sverige under det första pandemiåret. Analysen beskriver hur den självrapporterade utsattheten varierade med kön, ålder och förändrade levnadsmönster under pandemin. Underlaget utgörs av data från de 3 603 individer mellan 16 och 84 år som besvarade frågor i tilläggsmodulen.

Om kortanalysen

I samband med datainsamlingen till Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 riktade Brottsförebyggande Rådet (Brå) en särskild tilläggsmodul till ett extraurval om 10 000 personer. De tillfrågade fick besvara ingående frågor om sina levnadsmönster och om brottskategorier som särskilt kan ha påverkats av coronapandemin. Tilläggsmodulens utformning ger en unik möjlighet till fördjupade analyser av pandemirelaterad utsatthet för brott under en begränsad period. Att analyserna bygger på en tillfällig specialundersökning innebär dock samtidigt att det endast finns begränsade möjligheter att belysa förändringar i brottsutsatthet under pandemin jämfört med tiden innan.

Resultat

  • Bluffmeddelanden och annonsbedrägerier vanligast överlag
  • Annonsbedrägerier störst bland de yngsta, medan bluffmeddelanden och befogenhetsbedrägerier vanligast i medelåldern
  • Inget samband mellan bedrägeribrott och kön eller förändrade levnadsmönster
  • En av tio sammanboende utsatta för våld i hemmet under pandemin
  • Fler kvinnor än män utsatta för våld i hemmet under pandemin
  • Utsattheten för våld i hemmet störst bland de yngsta
  • Fler våldsutsatta bland de som vistats hemma mer än vanligt

Fakta om publikationen

Författare: Stefanie Luthman

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1062

Rapport 2/2022

Tips på andra rapporter