Nationella trygghetsundersökningen 2021. Teknisk rapport

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

Fakta om publikationen

Författare: Maria Molin och Sara Westerberg

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1006

Rapport 2021:12

Tips på andra rapporter