Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2022

En redovisning av omständigheter kring rapporterade brottshändelser

Den här kortanalysen syftar till att redovisa ett urval av resultaten från de uppföljningsintervjuer som genomförs inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022. För att kunna studera resultat för flera år inkluderar kortanalysen även resultat från uppföljningsintervjuerna till NTU 2019–2021. Resultat från uppföljningsintervjuerna 2019 och 2020 har tidigare publicerats i separata kortanalyser, medan resultat från 2021 publiceras för första gången i samband med denna kortanalys.

Resultat

Gärningspersonens kön

Gärningspersonen uppges ha varit en man i en tydlig majoritet av brottshändelserna 2021, oavsett vilken av de fyra brottstyperna som studeras eller om den utsatta var en man eller en kvinna. Detta syns särskilt tydligt när män utsattes för personrån och när kvinnor utsattes för sexualbrott.

Gärningspersonens ålder

En stor andel av händelserna 2021 begicks av någon som var 18–34 år, något som syns särskilt tydligt när män utsattes för personrån och när kvinnor utsattes för sexualbrott, vilket var fallet i mer än hälften av händelserna. Även när män utsattes för hot och kvinnor utsattes för misshandel var det vanligare att gärningspersonen var 18–34 år jämfört med övriga åldersgrupper. Däremot utsattes kvinnor oftare för hot av en person som var 35–64 år och när män utsattes för misshandel var det ungefär lika vanligt att gärningspersonen var 17 år eller yngre som 18–34 år. För samtliga brottstyper, oavsett om den brottsutsatta var en kvinna eller man, var det få händelser som uppges ha begåtts av en person som var 65 år eller äldre.

Relation till gärningspersonen

Den brottsutsattas relation till gärningspersonen skiljer sig åt mellan brottsutsatta män och kvinnor. När den utsatta var en man var gärningspersonen oftast en helt okänd person 2021, oavsett brottstyp (misshandel, hot eller personrån). Studeras i stället utsatta kvinnor varierar relationen till gärningspersonen efter vilken brottstyp det gäller. Det var vanligast att gärningspersonen var en partner eller före detta partner när kvinnor utsattes för misshandel, och en vän eller bekant vid sexualbrott. Vid hot var gärningspersonen oftast helt okänd även bland utsatta kvinnor. Att gärningspersonen uppges varit en partner eller före detta partner var betydligt vanligare när kvinnor utsattes för misshandel och hot än när män utsattes.

Alkohol- eller drogpåverkan

Överlag visar resultaten 2021 att det var något vanligare att gärningspersonen inte var påverkad av alkohol eller någon drog vid brottstillfället än att personen var det, med undantag för händelser av misshandel. I stället var det något vanligare att gärningspersonen uppges ha varit påverkad när män utsattes för misshandel. Bland kvinnor utsatta för misshandel var det nästan lika vanligt att gärningspersonen var påverkad som inte påverkad. Något som också bör noteras är att det för de flesta brottstyper var relativt vanligt att den utsatta inte vet om gärningspersonen var påverkad eller inte vid händelsen.

Typ av brottsplats

Den vanligaste brottsplatsen när män utsattes för någon av brottstyperna misshandel, hot eller personrån 2021 var en allmän plats, något som var särskilt tydligt vid utsatthet för personrån. När kvinnor utsattes för misshandel eller sexualbrott skedde det oftast i en bostad. Vad gäller brottshändelser där kvinnor utsatts för hot var brottsplatsen, precis som för män, oftast en allmän plats. Däremot utsattes kvinnor för hot i en bostad i större utsträckning än män. Att ha utsatts för misshandel eller hot på arbetsplatsen eller i skolan var något vanligare bland män än bland kvinnor.

Anmälningsbenägenhet

De flesta brottshändelserna under 2021, oavsett brottstyp och den brottsutsattas kön, uppges inte ha anmälts till polisen. Anmälningsbenägenheten var något större vid misshandel oavsett om den utsatta var en man eller kvinna, följt av personrån när den utsatta var en man och hot när den utsatta var en kvinna. Andelen händelser som polisanmälts var minst när kvinnor utsattes för sexualbrott.

Om studien

I den här kortanalysen presenteras resultat över olika omständigheter kring de brottshändelser som personer i åldern 16–84 år uppgett att de utsattes för under 2021. De brottstyper som studeras är misshandel, hot, sexualbrott och personrån. De omständigheter kring brottshändelser som presenteras gäller gärningspersonens kön, ålder och vilken relation den brottsutsatta hade till gärningspersonen samt om gärningspersonen var alkohol- eller drogpåverkad vid händelsen.

Utöver det presenteras resultat över vilken typ av plats det skedde på samt om händelsen uppges ha polisanmälts. Kunskapen från uppföljningsintervjuerna kan hjälpa rättsväsendet att veta vilka brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder som behöver prioriteras. Uppföljningsintervjuer har genomförts, i sin nuvarande form, sedan 2019, och resultaten från uppföljningsintervjuerna till NTU 2019–2021 har inkluderats i kortanalysen för att resultaten ska kunna studeras över tid.

Fakta om publikationen

Författare: Emelie Holst

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1115

Rapport 1/2023