Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2019

En resultatredovisning

Den här kortanalysen syftar till att redovisa ett urval av resultat från de uppföljningsintervjuer som gjordes för första gången i sin nuvarande form i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019.

Intervjuerna gjordes med ett urval av de respondenter som i enkät­undersökningen för NTU 2019 uppgivit att de utsatts för brott, i syfte att få fördjupad kunskap om omständigheter kring brotten. De brottstyper som ingår i 2019 års material är misshandel, hot, sexualbrott, personrån, trakasserier och nätkränkning. De omständigheter som uppföljningsintervjuerna berör är exempelvis var och när brottshändelserna ägt rum, om de polisanmälts och vilken relation de brottsutsatta hade till gärningspersonerna. Det här är viktig kunskap för att man ska kunna rikta brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser på ett bra sätt.

Typ av brottsplats

Generellt sett var allmän plats den vanligaste brottsplatsen under 2018. Det gäller bland annat hot för både män och kvinnor, men även när kvinnor utsatts för sexualbrott samt när män utsatts för personrån. Vid misshandel ser dock mönstret lite annorlunda ut och tydliga könsskillnader kan utläsas. Den vanligaste platsen när män utsattes var på en allmän plats, medan störst andel händelser bland kvinnor istället skedde i en bostad.

Relation till gärningsperson

För de flesta brottstyperna var det vanligast att gärningspersonen var helt okänd för den brottsutsatta. Dock kan man se skillnader mellan könen vad gäller utsatthet för misshandel och trakasserier. Vid misshandel var det för män vanligast att ha utsatts av en helt okänd person. Att gärnings­personen var en bekant var istället det vanligaste för kvinnor. Vid trakasserier var det för män lika vanligt att brottshändelsen begicks av en helt okänd person som av en bekant, medan det för kvinnor var vanligast att gärningspersonen var en bekant följt av en helt okänd person.

Fakta om publikationen

Författare: Sofie Lifvin

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-938

Rapport 3/2020

Tips på andra rapporter