Tydliga indikationer på att även pandemins tredje våg inverkat på de anmälda brotten under våren 2021

Det totala antalet anmälda brott under våren (mars–maj) 2021 var 6 procent lägre än våren 2019, det vill säga våren närmast före pandemin. Både ökningar och minskningar märks dock bland de övergripande brottskategorierna. De brottstyper som främst utmärker sig med en lägre nivå än våren 2019 är misshandel av obekant, personrån, fickstölder och rattfylleribrott, vilket troligtvis är konsekvenser av pandemins tredje våg med de kvarstående nationella restriktionerna.

Ser man till hela pandemiperioden hittills jämfört med motsvarande säsonger närmast före pandemin, har inverkan totalt sett varit störst under vintern 2020/2021, då antalet bekräftade fall av covid-19 i den andra vågen nådde sin högsta nivå, samt under den tredje vågen, våren 2021. Även under den första vågen, våren 2020 var inverkan relativt stor, men mindre vid inledningen av den andra vågen, hösten 2020, och minst under sommaren 2020.

Anmälda brott före och under pandemin

Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad från december 2018 till maj 2021.
Preliminär månadsstatistik.

Lägre nivå av anmälda brott totalt sett under våren 2021

Nivån av anmälda brott präglas totalt sett under pandemiperioden av fluktuationer kring en svagt ökande utveckling fram till oktober 2020. Därefter har utvecklingen varit entydigt nedåtgående till och med februari 2021. Nivån gick upp i mars 2021 för att i april och maj 2021 stanna på en något lägre nivå. I den här typen av figur ser man inte så tydligt om det finns avvikelser jämfört med tidigare år eller hur stora de är.

Det har nu passerat över ett år sedan pandemin bröt ut och för att undersöka dess inverkan kommer antalet anmälda brott under samtliga säsonger (såväl under 2020 som under 2021) att jämföras med motsvarande säsong 2019, det vill säga med motsvarande säsong innan pandemin bröt ut. Genom att använda 2019 som referensperiod är det också möjligt att undersöka om pandemins inverkan tycks ha ökat eller minskat, eller tycks vara oförändrad, jämfört med motsvarande perioder under 2020.

Nivån för samtliga anmälda brott under våren 2021 var 6 procent lägre än våren 2019. Under våren 2021 anmäldes totalt 362 490 brott, vilket var 23 786 färre brott än under våren 2019. Minskningen jämfört med våren 2019 var kraftigare under våren 2021, pandemins första våg, våren 2020. De övergripande brottskategoriernas utveckling under våren 2021 liknar utvecklingen under våren 2020, men i varierande grad. Ett undantag är dock kategorin brott mot person, som skiftat utvecklingsriktning, från en minskning under våren 2020 till en ökning under våren 2021, jämfört med våren 2019. Bedömningen är att konsekvenserna av pandemins tredje våg, med kvarstående skärpta restriktioner, har haft en fortsatt och ibland kraftigare inverkan på åtminstone anmälda brott om misshandel av obekant, vissa stöldbrott, personrån och rattfyllerier, under våren 2021.

Före pandemin, under vintern 2019/2020, sågs ökningar i det totala antalet anmälda brott och i flera redovisade brottskategorier, jämfört med motsvarande säsong 2018/2019. I och med pandemin minskade antalet anmälda brott med 4 procent under våren 2020. Brå har sedan tidigare dragit slutsatsen att minskningarna troligtvis var en konsekvens av pandemins första våg, och att de framför allt berodde på ett minskat antal anmälda brott inom kategorierna brott mot person och stöldbrott samt ett minskat antal anmälda rattfyllerier.

Under sommaren 2020 vände den sammantagna utvecklingen till en ökning, jämfört med motsvarande period 2019. Brå har tidigare påvisat att den sammantagna ökningen under sommaren kunde kopplas till en ökning av de anmälda skadegörelsebrotten i region Stockholm, vilket i sin tur hängde samman med att Polismyndigheten till följd av omfördelade resurser då kunde registrera stora volymer anmälda skadegörelsebrott som hade skett under tidigare månader. Under sommaren 2020 konstaterades också fortsatt lägre nivåer för brott inom kategorierna brott mot person och stöldbrott, samt rattfyllerier, jämfört med motsvarande period 2019, vilket satts i samband med pandemin.

Under hösten 2020, då pandemins andra våg startade, vände det sammantagna antalet anmälda brott åter nedåt en aning, jämfört med 2019. Det kan konstateras att minskningarna avsåg ungefär samma brottskategorier som tidigare, om än något svagare än under våren. Det tyder på fortsatta konsekvenser av pandemin i dessa kategorier och därmed även för de anmälda brotten sammantaget. Därtill dras slutsatsen för hösten att pandemin troligtvis haft konsekvenser även fortsatt, för åtminstone anmälda misshandelsbrott av obekant, stöldbrott, personrån och rattfyllerier.

Under vintern 2020/2021 noterades markant lägre nivå än vintern 2019/2020. Minskningarna var i paritet med minskningarna under pandemins första våg, våren 2020, och i vissa fall till och med kraftigare, och de märktes i samma brottskategorier som tidigare. Bedömningen är att konsekvenser av pandemins andra våg, med skärpta restriktioner, hade en fortsatt inverkan på åtminstone anmälningarna om misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfyllerier, under vintern 2020/2021.

Några slutsatser i genomgången

  • Lägre nivå av anmälda brott totalt sett under våren 2021
  • I några brottskategorier tycks utvecklingen ha påverkats, men i olika grad beroende på säsong
  • Fortsatt lägre nivå av anmälda misshandelsbrott mot obekant under våren 2021 – en inverkan av pandemins tredje våg
  • Fler anmälda sexualbrott under våren 2021 – ingen tydlig inverkan av pandemin
  • Fortsatt färre anmälda stöldbrott under våren 2021, men olika utvecklingslinjer inom kategorin och trolig inverkan av pandemin för vissa brottstyper
  • Färre anmälda rån mot privatpersoner under våren 2021 – och en möjlig inverkan under hela pandemiperioden
  • Färre anmälda skadegörelsebrott under våren 2021 – ingen märkbar koppling till pandemin
  • Fortsatt minskat antal rattfylleribrott, men ökat antal rattfylleribrott under påverkan av narkotika
  • Bidragsbrotten totalt sett minskade under våren 2020 – ingen koppling till pandemin
  • Trolig inverkan av pandemin i regionerna under pandemins första, andra och tredje våg

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-995

Tips på andra rapporter