Utsatthet bland förtroendevalda

Delredovisning: Otillåten påverkan av systemhotande aktörer

I den här studien studeras hot, våld och skadegörelse från systemhotande aktörer som riktar sig mot förtroendevalda i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Detta pm är en delredovisning av ett regeringsuppdrag som redovisas i sin helhet under 2025.


Pressmeddelande

Politiker utsätts för påverkansförsök av systemhotande aktörer

Var tionde förtroendevald uppger i Politikernas trygghetsundersökning (PTU) att de utsatts för hot, våld eller skadegörelse av en systemhotande aktör på grund av sitt politiska uppdrag. Vänster- och högerextremister står bakom de flesta av dessa händelser men det förekommer även att förövaren tillhör en kriminell gruppering. Andelen som årligen utsätts har inte förändrats sedan 2012, men hot på sociala medier har ökat. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Brå har identifierat två huvuddrag i påverkansförsöken av systemhotande aktörer. Det ena är den mer utbredda förekomsten av olika former av hot från extremistiska grupperingar som drivs av en ideologisk övertygelse. Det kan ta sig uttryck i exempelvis hatiska kommentarer på sociala medier eller andra påhopp mot politiker som driver vissa sakfrågor. Den andra formen av påverkansförsök är betydligt mer sällsynt – men desto allvarligare för den som drabbas. Det handlar framför allt om situationer där systemhotande aktörer, ofta kriminella grupperingar, riktat in sig på en specifik förtroendevald. I de fallen är påtryckningarna mer omfattande och strategiska. Tillvägagångssättet kan variera men det som utmärker systemhotande aktörer är att det ofta räcker med subtilare hot för att den som utsätts ska uppleva det som skrämmande.

- Förtroendevalda har berättat för oss om situationer som är mycket obehagliga för den som drabbas men som samtidigt kan vara svåra att komma åt genom polisiära insatser då det rör sig om en gråzon mellan olämpligt och olagligt, säger Linnea Littman, projektledare, Brå.

Andelen som uppger att de utsatts av en systemhotande aktör är högre bland riksdagsledamöter. Samtidigt visar Brås studie att konsekvenserna kan bli allvarligare på lokal nivå. Hoten förmedlas oftare muntligt och de förtroendevalda upplever sig som mer ensamma när de drabbas.

- Sen handlar det ju också om att hotet kommer närmare rent fysiskt. Som kommunpolitiker rör du dig i lokalsamhället och kan riskera att träffa på förövaren när du handlar i den lokala mataffären eller hämtar dina barn på skolan, säger Linnea Littman.

Andelen utsatta har vare sig ökat eller minskat under perioden 2012–2022. Däremot har karaktären på påverkansförsöken förändrats. Exempelvis förmedlas allt fler hot via nätet, trots att andelen förtroendevalda politiker som är aktiva på sociala medier under samma period har minskat.

Kontakt

Sammanfattning

Minst var tionde förtroendevald utsätts årligen

Knappt en tredjedel av de förtroendevalda som besvarat PTU uppger att de under föregående år varit utsatta för någon form av hot, våld eller skadegörelse. På frågan om vem som stod bakom den senaste händelsen uppfattade drygt en tredjedel av alla utsatta att förövaren hade koppling till en systemhotande aktör. Resultatet i PTU tyder därmed på att minst var tionde förtroendevald årligen utsätts av en systemhotande aktör. Utsattheten är ojämnt fördelad bland de förtroendevalda, där bland annat unga och vissa partitillhörigheter är överrepresenterade.

Det går varken att urskilja en tydlig ökning eller minskning av andelen utsatta under den studerade perioden. Däremot framgår det att höger- och vänsterextremister till stor del driver den ökade utsattheten under valåren och att hot och påhopp på sociala medier från dessa aktörer blivit allt vanligare det senaste årtiondet.

Olika grupperingar använder olika metoder

De allra flesta händelser med systemhotande aktörer handlar om muntliga eller skriftliga hot mot de förtroendevalda. Hoten förmedlas ofta digitalt och i en majoritet av händelserna uppfattas förövaren vara en högerextremist. Våld och skadegörelse är mindre förekommande men är istället något vanligare bland vänsterextremistiska liksom kriminella grupperingar. Kriminella grupperingar förekommer också i högre grad i händelser där förövaren använt andra mer ovanliga metoder som obehagliga besök och förföljelse. De förtroendevalda upplever även att de kriminella i högre utsträckning riktar hot mot anhöriga och personer i den förtroendevaldas omgivning. I intervjuer med förtroendevalda och säkerhetsansvariga framkommer att påverkan från kriminella grupperingar framför allt uppstår som en reaktion på att förtroendevalda fört en politik som missgynnat grupperingens verksamhet.

Systemhotande aktörer – särskilt kriminella grupperingar – upplevs överlag som mer skrämmande än övriga aktörer. Det framgår tydligt när det gäller hot, vilket kan kopplas till deras kollektiva skrämselkapital. När aktörens kapacitet att omsätta hot till handling är välkänd räcker det med att använda lagliga, men olämpliga och obehagliga metoder, för att påverka de förtroendevalda. I materialet har Brå fått kännedom om ett antal mer allvarliga fall där både handlingarna och konsekvenserna varit mer omfattande. Dessa är dock få till antalet och inte representativa för den mer generella utsattheten.

Konsekvenser för både privatliv och politiskt uppdrag

Majoriteten av de förtroendevalda som utsatts för en systemhotande aktör uppger att det påverkat dem efteråt. Många har förändrat sina rutiner i vardagen, begränsat sina aktiviteter i sociala medier eller undvikit att driva vissa frågor. Oro för hot och våld i rollen som förtroendevald förekommer även bland dem som inte själva blivit utsatta. I intervjuerna framgår dessutom att föreställningar om riskerna att utsättas kan påverka intresset från medborgare att engagera sig politiskt, särskilt på den lokala nivån.

Vad är otillåten påverkan?

Otillåten påverkan är ett begrepp som används för att beskriva odemokratiska och ibland olagliga metoder som används för att påverka en individs agerande, exempelvis i syfte att ändra ett politiskt beslut eller engagemang i en viss fråga. I den här studien inkluderas de former av hot, våld och skadegörelse som redovisas i PTU, men också korruption och mer subtila påverkansförsök som fångats upp i intervjuerna. Påverkare som tillhör en ideologisk extremiströrelse eller kriminell gruppering beskrivs i den här studien som systemhotande aktörer. Grupperna kan drivas av olika motiv men det de har gemensamt är att de besitter ett så kallat kollektivt skrämselkapital och att de har antagonistiska inslag eller annan verksamhet som tydligt utmanar samhällets skyddsvärden.

Om studien

Studien ”Utsatthet bland förtroendevalda” är en delredovisning av ett regeringsuppdrag om otillåten påverkan av systemhotande aktörer. I delredovisningen studeras hot, våld och skadegörelse från systemhotande aktörer som riktar sig mot förtroendevalda i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Underlaget till studien är primärt svar från Politikernas trygghetsundersökning (PTU) som genomförts vid sex tillfällen sedan 2012. Utöver analyser av PTU har Brå intervjuat förtroendevalda, sakkunniga och experter inom området. Slutredovisning av regeringsuppdraget sker senast i april 2025.

Fakta om publikationen

Författare: David Andersson, Anna Horgby och Linnea Littman

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1152

Tips på andra rapporter