Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

Nuläge och utvecklingsbehov 2024

Brå tar årligen fram en övergripande bild hur det brottsförebyggande arbetet i Sverige bedrivs och utvecklas på lokal, regional och nationell nivå.

Brå har i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige, med syfte att ge en övergripande bild av hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs och utvecklas på lokal, regional och nationell nivå.

Rapporten bygger främst på underlag från enkäter som Brå genomfört under 2023 riktade till kommuner, lokalpolisområden, länsstyrelser, polisregioner samt ett urval av nationella myndigheter. Rapporten beskriver också sådant som framkommit genom myndighetens omvärldsbevakning, nätverksträffar och vid handläggning av ekonomiska stöd.

Under 2023 har mycket av det brottsförebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå haft ett fokus på lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft sommaren 2023, och Polismyndighetens strategi för brottsförebyggande arbete som beslutades 2022. Den här årsrapporten har därför en tonvikt på dessa styrdokument, eftersom de på sikt kan få en avgörande påverkan på det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Den här publikationen går att beställa

ISBN:
Pris för tryckt rapport 242 SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Slutsatser från rapporten

Under flera år har det pågått en ambitionshöjning av det brottsförebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Inget tyder på att reformtakten och ambitionerna nu kommer att klinga av.

Under 2023 har svensk kriminalpolitik haft ett stort fokus på organiserad brottslighet och dess koppling till ekonomisk brottslighet. Som exempelvis brottsförebyggande arbete kopplat till kontroll och tillsynsarbete för att motverka otillåten påverkan, välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet. Att det nationella fokuset legat på organiserad brottslighet har sin bakgrund i utvecklingen av det grova våldet i kriminella miljöer och den negativa påverkan som den typen av kriminalitet har på samhället i stort, och särskilt på de lokalsamhällen som drabbas. Det är ett väl motiverat nationellt fokus.

Ett annat stort fokus har varit att förebygga rekryteringen av unga till kriminella grupper med högt våldskapital. Det senaste året har fler kommuner än de som ligger i anslutning till Sveriges storstäder drabbats av organiserad brottslighet, av det grova våldet och av att unga dras in i den. Det är fortfarande av största vikt att brottsförebyggande åtgärder sätts in för att förebygga en ytterligare spridning. Det finns dock en risk, särskilt där det saknas genomförda lokala lägesbilder, att insatser sätts in där de inte behövs. Det är inte väl spenderade resurser. En annan risk är att andra insatser inte sätts in där de behövs, det vill säga att välbehövliga insatser som identifierats i det lokala kartläggningsarbetet får stå tillbaka när arbetet i stället prioriteras utifrån nationella direktiv. Mot bakgrund av alla de initiativ som nu tas nationellt runt den här typen av kriminalitet vill Brå framhålla vikten av att inte tappa kopplingen till den lokala problembilden och den lokala förankringen av insatser.  

Ett annat behov som funnits länge och som fortfarande finns är att involvera hälso- och sjukvården i det brottsförebyggande arbetet. Det gäller såväl i arbetet med unga på väg in i kriminalitet som de som kommit längre i sin kriminella karriär.

Något som Brå har sett och fortfarande ser behov av är ett strukturerat arbete för att förebygga återfall i brott vid frigivning från anstalt (vuxna) eller vid hemkomst från placering enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (unga). Det som Brå anser behöver stärkas är inte de mer akuta insatser som behövs vid ett avhopp från organiserad brottslighet eller vid risk att rekryteras, utan det mer vardagliga samverkansarbetet. Brå bedömer att nationella aktörer behöver vara mer involverade i lokal samverkan för att förebygga återfall i brott.

Brå har fått signaler från aktörer på såväl lokal som regional nivå att det är svårt att överblicka allt arbete och alla initiativ som sker på det brottsförebyggande fältet. Om många nationella initiativ påverkar innehåll eller former för organiseringen av arbetet lokalt riskerar det att motverka den rörelse som implementeringen av lagen (2023:196) och polisens brottsförebyggande strategi förväntas ge på sikt. De insatser som görs för att implementera lagen (2023:196) och polisens brottsförebyggande strategi kan bara lyckas fullt ut om utrymme och tid ges för det arbetet.

Sammantaget tyder underlaget till den här rapporten på att kommunerna under 2023 förberett sig för att ta ett ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det är en stor framgång för den nya lagens genomslag på lokal nivå att så många i de lokala enkäterna lyfter den som anledning till att det brottsförebyggande arbetet nu prioriteras.

För det fortsatta arbetet vill Brå belysa vikten av att kommunernas implementeringsarbete av lagen (2023:196), i enlighet med paragraf 7, säkerställer att det brottsförebyggande arbetet sker i enlighet med andra författningar. Det gäller exempelvis arbetet med den nya reformen av socialtjänstlagen när
den träder i kraft, eftersom den innefattar flera förslag på hur socialtjänsten ska arbeta brottsförebyggande. Skolans roll som brottsförebyggande aktör är just nu under utredning, och på
sikt ser även skolorna ut att ytterligare kunna förstärka det totala brottsförebyggande arbetet lokalt. Vikten av att dessa delar inom den kommunala verksamheten förstärker varandra, och inte leder
till olika spår inom det brottsförebyggande arbetet, kan inte nog poängteras.

Brås utvecklingsarbete 2023

 • Brås utvecklingsarbete har under 2023 påverkats i hög grad av att lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har trätt i kraft. Det har bland annat inneburit att myndigheten har fått nya uppdrag kring kunskapsstöd, operativt stöd och ekonomiskt stöd som ska riktas till lokal nivå. Brå har under 2023 byggt upp organisationen internt för att kunna svara mot uppdragen.
 • Ett stort fokus under 2023 har varit att sprida information om lagen (2023:196), och det är 275 kommuner som på olika sätt har nåtts av den här satsningen.
 • Brå har utökat antalet utbildningsplatser, och fler kommuner än tidigare uppger att de har utbildning i brottsförebyggande arbete.
 • Arbetet med riktat stöd till det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden och för implementering av GVI-strategin har fortsatt under 2023 med lovande resultat. Syftet är framför allt att förebygga skjutningar och att samverka runt unga i risk för kriminalitet.
 • Brås ekonomiska stöd till utvärderingar av brottsförebyggande arbete har resulterat i en erfarenhetsbank som efter 2023 består av drygt 260 slutrapporter. Erfarenhetsbanken är en viktig kunskapskälla om brottsförebyggande insatser.
 • Från 2023 finns ett nytt statsbidrag till kommuner för att stödja det brottsförebyggande arbetet. Det har resulterat i många ansökningar som synliggör vilka utmaningar och behov som kommunerna står inför i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Brås återkoppling om kommuners brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram kommunspecifik återkoppling, där kommunen får en översiktlig lägesbild av hur deras brottsförebyggande arbete såg ut i relation till lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, innan lagen trädde i kraft.

Det lokala brottsförebyggande arbetet

 • Fler kommuner än tidigare uppgav att de var förberedda inför ikraftträdandet av lagen (2023:196) och många lyfte framgångar i det lokala arbetet tack vare att lagen skulle träda i kraft sommaren 2023. Särskilt samverkan mellan kommun och polis har bidragit till utvecklingen.
 • Under de senaste åren har det skett en stor ökning av andelen kommuner som genomför brottsförebyggande åtgärder. Andelen har ökat från ungefär hälften av kommunerna 2018 och 2019 till över 90 procent 2023.
 • Avsatt arbetstid och utbildning är viktiga komponenter för att ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete ska kunna genomföras i kommunerna. I år har en ökning skett av andelen brottsförebyggande samordnare som har utbildning i brottsförebyggande arbete.
 • De senaste två åren har det skett en minskning av andelen kommuner och lokalpolisområden som genomfört en kartläggning och orsaksanalys, de moment inom kunskapsbaserat arbete som ger aktörerna en lokal lägesbild. Andelen kommuner och lokalpolisområden som följer upp det brottsförebyggande arbetet har också minskat.
 • Tidsbrist uppges vara den vanligaste anledningen till att en orsaksanalys, åtgärdsplan och uppföljning av vidtagna åtgärder inte har genomförts av kommunerna.
 • Att en kartläggning inte genomförts uppges av många kommuner bero på att de tar del av en annan aktörs lägesbild, eller att de har en egen problembild som inte anses vara en strukturerad kartläggning.
 • De lokala lägesbilderna behöver utvecklas för att säkerställa att de håller en hög kvalitet, i enlighet med lagen (2023:196) och polisens brottsförebyggande strategi. Framför allt saknar många lägesbilder en kartläggning av brottslighetens konsekvenser.

Det regionala brottsförebyggande arbetet

 • Det har tillsatts fler regionala samordnare nu vid både länsstyrelserna och polisregionerna. Det tyder på en mobilisering för stöd till arbetet i kommunerna och lokalpolisområdena för implementeringen av lagen (2023:196) och polisens brottsförebyggande strategi. Dessvärre uppger endast 13 av 21 länsstyrelser att det finns motsvarande 1 heltidstjänst eller mer avsatt för arbetet med den brottsförebyggande samordningen, vilket är den lägsta noteringen sedan Brå började följa de uppgifterna.
 • Många kommuner får stöd från länsstyrelserna i arbetet med att ta fram lokala lägesbilder, bland annat i hur kommunerna kan inkludera ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv.
 • Lagen (2023:196) har inneburit en dörröppnare för flera länsstyrelser för att nå ut med stöd i brottsförebyggande arbete till kommunerna.
 • Polisregionerna har stort fokus på implementeringen av polisens brottsförebyggande strategi, och stöd för att underlätta i det kunskapsbaserade arbetet med att implementera strategin finns att få vid brottsförebyggande arbete på lokal nivå.
 • Samordnarna vid polisregionerna lyfter stora utmaningar för det långsiktiga brottsförebyggande arbetet eftersom Polismyndigheten prioriterar om resurserna till åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten.
 • Det regionala brottsförebyggande arbetet har inneburit arbete genom nya samarbeten, exempelvis kring föräldraskapsstöd och arbetslivskriminalitet.

Det nationella brottsförebyggande arbetet

 • Tidigare års ambitionshöjningar för det brottsförebyggande arbetet fortsätter, men i en mer intensiv reformtakt.
 • Det brottsförebyggande arbetet blir allt mer uttalat en del av brottsbekämpningen. Ett sådant exempel är att lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete lyfts nationellt som en åtgärd för att bekämpa gängkriminalitet.
 • Ett stort fokus under 2023 har varit uppdrag och initiativ mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Flera myndigheter har fått gemensamma eller liknande uppdrag för att arbeta förebyggande.
 • Nya reformer för att reglera att både socialtjänsten och skolan ska arbeta brottsförebyggande är under utredning.
 • Precis som på lokal och regional nivå lyfts samverkan mellan nationella myndigheter som ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Katarina Ramanius

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1172