Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

Nuläge och utvecklingsbehov 2018

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

ISBN: 978-91-87335-98-3
Pris för tryckt rapport 127 SEK inkl. moms
Lägg till

Några resultat ur årets enkät

Om enkäten

Brå har genomfört enkätundersökningar för att få bättre inblick i det lokala och regionala brottsförebyggande arbetet och de utvecklingsbehov som finns. De målsättningar och ambitioner som anges i regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott ligger till grund för frågorna i enkäterna. Ladda ner eller beställ rapporten här ovan för att ta del av resultaten!

Årlig rapport om det brottsförebyggande arbetet

Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige – lokalt, regionalt och nationellt – och att sammanfatta nuläget och utvecklingsbehoven. Detta är den andra årsrapporten som Brå redovisar inom ramen för detta uppdrag. Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (skrivelse 2016/17:126). Rapporten riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner inom brottsförebyggande arbete på nationell, regional eller lokal nivå.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-87335-98-3
URN:NBN:SE:BRA-756

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Malin Jonsson och Johan Lindblad

Kundkorg

Summa: