Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

Nuläge och utvecklingsbehov 2018

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Några resultat ur årets enkät

Om enkäten

Brå har genomfört enkätundersökningar för att få bättre inblick i det lokala och regionala brottsförebyggande arbetet och de utvecklingsbehov som finns. De målsättningar och ambitioner som anges i regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott ligger till grund för frågorna i enkäterna. Ladda ner eller beställ rapporten här ovan för att ta del av resultaten!

Årlig rapport om det brottsförebyggande arbetet

Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige – lokalt, regionalt och nationellt – och att sammanfatta nuläget och utvecklingsbehoven. Detta är den andra årsrapporten som Brå redovisar inom ramen för detta uppdrag. Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (skrivelse 2016/17:126). Rapporten riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner inom brottsförebyggande arbete på nationell, regional eller lokal nivå.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-87335-98-3
URN:NBN:SE:BRA-756

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Malin Jonsson och Johan Lindblad

Kundkorg

Summa: