Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–oktober 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Anmälda brott: Svaga indikationer på konsekvenser av pandemin i oktober


Hittills under hösten har nivån av anmälda brott i september 2020 varit den samma som i september 2019, medan nivån i oktober minskade med 1 procent jämfört med oktober 2019. Minskningarna av antalet anmälda brott under vårmånaderna 2020 – jämfört med motsvarande period 2019 – vändes i juni till en ökning, som höll i sig i juli. Därefter minskade antalet anmälda brott på nytt i augusti, jämfört med augusti 2019. Minskningen i oktober märks framförallt i kategorierna stöldbrott och skadegörelsebrott. Stöldbrotten minskade i oktober med 5 procent från att i både augusti och september ha uppvisat oförändrade nivåer, jämfört med motsvarande månader 2019. Även de anmälda skadegörelsebrotten minskade med 5 procent i oktober 2020 jämfört med oktober 2019, vilket innebär att utvecklingen med ökningar som pågått sedan i april har brutits.

På grund av tilltagande smittspridning under hösten har skärpta allmänna råd om social distansering nu införts i en rad områden. Tre veckor in i oktober infördes skärpta allmänna råd i Uppsala och en vecka senare i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Pandemin har således fortsatt att prägla samhället även i oktober. Med utgångspunkt i att pandemin inneburit att vissa aktiviteter i samhället minskat, skulle även brottsligheten generellt sett kunna förväntas minska. Situationen kan dock också tänkas leda till ökningar inom vissa delar av brottsligheten, exempelvis brott mellan närstående i hemmen.

Antalet anmälda brott ökade under juni och juli

Antalet anmälda brott i oktober 2020 har minskat något jämfört med oktober 2019. Ökningarna under juni och juli 2020 vändes till en minskning i augusti, för att sedan visa på en oförändrad nivå i september. Förändringar av den här storleksordningen är inte unika. Det framgår även av prognosen fram till oktober 2020, som visar att det totala antalet anmälda brott under pandemimånaderna inte avviker nämnvärt från de förväntade nivåerna. Att minskningen 2020 inleddes just i mars, och sedan fortsatte i april och maj, indikerar dock att pandemin kan ha haft en generellt minskande inverkan på det totala antalet anmälda brott under mars–maj. Pandemins minskande inverkan har dock på ett översiktligt plan mattats av från maj, och inte gjort sig gällande i och med ökningen i juni och juli. Den generella utvecklingen i juni och juli hänger dock samman med en markant ökning av skadegörelsebrotten i region Stockholm, vars effekt har avtagit i augusti. I september märks ingen effekt av pandemin på det totala antalet anmälda brott, medan antalet i oktober återigen minskar något jämfört med föregående år.

Pandemins konsekvenser på den preliminära statistiken över anmälda brott

Här ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken för mars–september antyder i relation till pandemin. Redovisningen är endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemin. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats. Det bör också påpekas att denna genomgång baseras på preliminär statistik. Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020 publiceras i slutet av mars 2021.

Brå kommer framöver, som alltid, publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i november publiceras den 17 december.

Här hittar du statistiken över anmälda brott

Stockholm är den region som drabbades först och hårdast av pandemin, och särskilt stockholmarna uppmanades inledningsvis att om möjligt arbeta hemifrån. I mars 2020, jämfört med i mars 2019, var det både i Stockholm och i landet som helhet ett övergripande skifte från ökningar till minskningar av de anmälda brotten. I region Stockholm var minskningen dock något större än i landet som helhet, under pandemins två första månader. I maj mattades minskningen av, både i Stockholm och landet som helhet, och övergången till en ökning i juni 2020 jämfört med motsvarande månader 2019 var större i Stockholm än i landet som helhet. I juli fortsatte ökningarna både i Stockholm och i hela landet, men i Stockholm var ökningen betydligt större än för hela landet. Så gott som hela juli månads ökning i Stockholm gäller antalet anmälda skadegörelsebrott, för vilka nivån var hela 156 procent högre i juli 2020 än i juli 2019. Ökningen i Stockholm var så stor att den skulle kunna ligga bakom det mesta av ökningen av samtliga anmälda brott i hela landet.

I oktober 2020 minskade de anmälda brotten både i Stockholm (- 4 %) och i hela landet (-1 %), jämfört med oktober 2019. Både i Stockholm och i hela landet var det främst minskningar av stöldbrotten och skadegörelsebrotten som bidrog till färre anmälda brott totalt sett. Även fortsatt färre anmälda bedrägeribrott har bidragit till minskningen, främst i Stockholm, där minskningen av bedrägeribrotten var starkare i oktober efter en svagare minskning i september, jämfört med motsvarande månader 2019.

Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–oktober 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Övergripande utveckling i regionerna

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott i de sju polisregionerna i mars–oktober 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

Polis­region

mar 2019 -
mar 2020

apr 2019 -
apr 2020

maj 2019 -
maj 2020

juni 2019 -
juni 2020

juli 2019 -
juli 2020

aug
2019 -
aug 2020

sep
2019 -
sep 2020

okt
2019 -
okt 2020

Nord

2 %

-5 %

-7 %

3 %

5 %

-2 %

-7 %

1 %

Mitt

-4 %

-10 %

-15 %

-2 %

1 %

1 %

-4 %

-4 %

Stock­holm

-7 %

-7 %

-2 %

9 %

26 %

-4 %

2 %

-4 %

Öst

-4 %

-7 %

2 %

7 %

-6 %

-2 %

4 %

2 %

Väst

-4 %

-1 %

0 %

2 %

-1 %

-5 %

0 %

-3 %

Syd

-4 %

-4 %

1 %

0 %

-3 %

-5 %

0 %

5 %

Bergs­lagen

1 %

-3 %

-9 %

-7 %

1 %

2 %

4 %

-2 %


Hittills under höstmånaderna har utvecklingen skiftat i de flesta regioner. I september 2020 gick utvecklingen i region Stockholm och region Öst från minskningar till ökningar jämfört med september 2019. Även regionerna Väst och Syd gick från minskningar, men då till en oförändrad nivå jämfört med september 2019. Region Mitt skiftade däremot från en ökning till en minskning i september jämfört med september 2019. Undantagen är regionerna Nord och Bergslagen där utvecklingen i september 2020 fortsatte i samma riktning som i augusti, med fortsatt minskning i Nord och fortsatt ökning i Bergslagen, jämfört med september 2019.

I oktober 2020 skiftade utvecklingen ånyo i de flesta regioner. Region Stockholm och Bergslagen gick då från tidigare ökningar till minskningar om 4 respektive 2 procent färre anmälda brott jämfört med i oktober 2019. I region Nord ökade nivån i oktober med 1 procent från tidigare minskningar. Regionerna Väst och Syd skiftade från oförändrad nivå till en minskning om 3 procent i Väst och en ökning om 5 procent i Syd, jämfört med oktober 2019. I regionerna Mitt och Öst fortsatte utvecklingen med 4 procent färre anmälda brott i Mitt och 2 procent fler brott i Öst, jämfört med oktober 2019.

Att tänka på överlag är att vissa regioner hanterar anmälningar från hela landet när det gäller vissa brottstyper (dock inte skadegörelsebrotten), vilket kan påverka utfallet i dessa regioner. Samtidigt behöver man hålla i minnet att det inte är ovanligt med tillfälliga nivåförändringar på regionnivå.

Utvecklingen för olika brottskategorier

Tabell. Procentuell förändring i antalet anmälda brott under 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, totalt samt indelat efter övergripande brottskategorier. Preliminär månadsstatistik.

Brottstyp

mar. 2019–
mar. 2020

apr. 2019–
apr. 2020

maj 2019–
maj 2020

juni 2019–
juni 2020

juli 2019–
juli 2020

aug.
2019–
aug. 2020

sep.
2019–
sep. 2020

okt.
2019–
okt. 2020

Samtliga brott

-4 %

-5 %

-3 %

3 %

6 %

-3 %

0 %

-1 %

Brott mot person

-5 %

-4 %

-2 %

9 %

8 %

3 %

2 %

2 %

Stöldbrott m.m.

-4 %

-17 %

-15 %

-6 %

-7 %

0 %

0 %

-5 %

Bedrägeribrott m.m.

-14 %

-11 %

-19 %

-18 %

-13 %

-25 %

-11 %

-4 %

Skadegörelsebrott

-1 %

4 %

12 %

40 %

86 %

9 %

11 %

-5 %

Trafikbrott

-9 %

4 %

4 %

-3 %

1 %

-1 %

-4 %

-6 %

Narkotikabrott

2 %

15 %

28 %

3 %

6 %

2 %

2 %

10 %

Övriga brott

6 %

-2 %

5 %

12 %

3 %

-6 %

0 %

12 %


Anmälda brott – brottskategorier

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott oktober 2020 jämfört med oktober 2019. Preliminär månadsstatistik.

Brott mot person

Brott mot person är en av de kategorier där det i juni månad skedde ett skifte i utvecklingen, från minskning till ökning. Ökningarna fortsatte även i augusti, september och oktober 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, men svagare än i juni och juli. Även om utvecklingen för kategorin totalt sett under pandemimånaderna befann sig inom den statistiska prognosens konfidensintervall, handlade det trots allt om ett skifte från ökningar till minskningar i mars–maj 2020. Det indikerar att pandemin under dessa månader kan ha inverkat på nivåerna av de anmälda brotten mot person.

Anmälda brott – urval av brottstyper

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott oktober 2020 jämfört med oktober 2019. Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Anmälningar av misshandel minskade under de tre första pandemimånaderna för att sedan öka i juni, juli och augusti 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Ökningen skiftade till en minskning i september 2020, som fortsatte i oktober med 2 procent färre anmälda brott än i oktober 2019. Att minskningen inleddes i just mars, och inte kunde noteras för januari eller februari 2020 jämfört med motsvarande månader 2019, indikerar att den lägre nivån anmälda misshandelsbrott under mars–maj kan ha varit en följd av pandemin, men att denna generella inverkan i så fall inte fanns kvar under sommarmånaderna (juni–augusti).

Det framgår vidare att minskningarna under tre första pandemimånaderna främst var koncentrerade till misshandelsbrott mot pojkar och män. I juni–augusti 2020 ökade de dock jämfört med motsvarande månader 2019, för att i september återigen skifta till en minskning som fortsatt i oktober, med en 4 procent lägre nivå än i oktober 2019. Även för misshandelsbrott mot flickor och kvinnor märktes lägre nivåer i mars–maj 2020, jämfört motsvarande månader 2019, men minskningarna var svagare än för misshandel mot pojkar och män. Även utvecklingen av misshandelsbrott mot flickor och kvinnor skiftat till en ökning från och med juni. Till skillnad från anmäld misshandel mot pojkar och män fortsatte emellertid ökningen även i september 2020, samt uppvisade en oförändrad nivå i oktober 2020, jämfört med i oktober 2019.

Sexualbrott

För sexualbrotten var nivån anmälningar under både mars och april 2020 lägre än motsvarande månader 2019. Antalet anmälda sexualbrott ökade i maj–augusti 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. I september 2020 var nivån oförändrad jämfört med i september 2019, för att återigen öka i oktober 2020 jämfört med i oktober 2019, med 8 procent fler anmälda brott. De brottstyper som bidrog till ökningen i oktober var främst våldtäkt men även andra brottstyper som sexuellt övergrepp mot barn. Ökningarna under maj–augusti 2020 utgjordes till stor del av ett ökat antal anmälda sexualbrott mot barn, men i juni och juli även av anmälda våldtäkter mot vuxna samt anmält sexuellt ofredande. Det framgår att minskningen av sexualbrotten inleddes i mars, efter ökningar i januari och februari 2020, jämfört med motsvarande månader året innan. Skiftet indikerar att minskningarna i mars och april kan hänga samman med pandemin.

Man bör dock vara försiktig med att dra slutsatser, eftersom det inte är sällsynt att statistiken över sexualbrott präglas av tillfälliga upp- och nedgångar från månad till månad. I tolkningen av utvecklingen bör man också vara uppmärksam på att antalet anmälda sexualbrott, och i synnerhet anmälda våldtäkter, kan omfatta enstaka anmälningar med ett stort antal brott, vilket ger upphov till stora variationer i statistiken.

Stöldbrott

Den övergripande brottskategorin stöldbrott minskade totalt sett under mars–juli 2020. Utvecklingen bröts emellertid i augusti, då nivån var densamma som i augusti 2019. Även i september var nivån fortsatt oförändrad, jämfört med september föregående år. I oktober 2020 märktes återigen en lägre nivå, med 5 procent färre anmälda brott jämfört med oktober 2019. De anmälda stöldbrotten har minskat under flera år, men under pandemimånaderna (mars–juli) var nivåerna signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för perioden. Det framgår också att det skedde ett skifte från ökning till minskning från och med mars 2020. Sammantaget är detta en tydlig indikation på att stöldbrotten totalt sett har påverkats av pandemin. Inom kategorin finns det dock många olika typer av stöld- och tillgreppsbrott, med olika utvecklingstendenser.

Anmälda brott – stöld m.m.

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott oktober 2020 jämfört med oktober 2019. Preliminär månadsstatistik.

*) Här ingår stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer, i form av fickstölder.

Övrig stöld

Utvecklingen för kategorin stöld totalt sett påverkas till stor del av minskningar i övrig stöld, som varit framträdande under pandemimånaderna mars–juli, med minskningar på mellan 12 och 28 procent per månad jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen inom brottstypen övrig stöld fortsatte alltså även i augusti–oktober 2020, om än något svagare, med 6–11 procent färre brott än motsvarande månader 2019. Minskningar kunde konstateras redan i januari, men däremot inte i februari. Minskningarna under pandemimånaderna (mars–augusti) var dock större än i januari, och nivåerna var även signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen, vilket ytterligare gör det troligt att utvecklingen har påverkats av pandemin.

Bostadsinbrott

I nuläget går det inte att utifrån statistiken utläsa om pandemin haft en generell inverkan på antalet anmälda bostadsinbrott. Något annorlunda är utvecklingen av anmälda inbrott i fritidshus, som började minska från och med mars månad och fram till och med oktober (-13 %), dock med två undantag. I juli, då nivån ökade markant med 25 procent jämfört med i juli 2019, samt i september, med en svag ökning om 1 procent, jämfört med i september 2019. Även om antalet anmälda inbrott i fritidshus minskade under de fyra första pandemimånaderna mars –juni, gör utvecklingen under de påföljande månaderna att det är svårt att dra slutsatser om pandemins inverkan under hela pandemiperioden.

Cykelstöld

Cykelstölder är en brottstyp som ökade i mars 2020 men minskade i april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019. Minskningen vändes i juni till en ökning som fortsatte i oktober, då nivån var 5 procent högre än i oktober 2019. Ökningen i mars hade också påbörjats tidigare, och noterats för både januari och februari. Ökningarna kan till viss del hänga samman med de allt vanligare och stöldbegärliga elcyklarna. Förekomsten av elcyklar, och därmed också stölderna av dem, har ökat påtagligt under senare år. Sammantaget går det inte utifrån statistiken att dra slutsatsen att de senaste månadernas ökningar och minskningar skulle vara kopplade till pandemin.

Stöld av motorfordon

Antalet anmälda tillgrepp av motorfordon (bilar m.m.) ökade fram till april, jämfört med motsvarade månader föregående år. I maj 2020 minskade nivån med 6 procent jämfört med maj 2019, för att därefter visa på en successiv ökning under juni–augusti 2020. I oktober 2020 vände ökningarna till en minskning, och nivån var då 3 procent lägre än i oktober 2019. Det finns inga tydliga indikationer på att pandemin skulle ha haft en inverkan på brottstypen.

Rån

Inom den övergripande brottskategorin stöld m.m. ingår även rån. Totalt sett inrymmer brottstypen både rån mot privatpersoner, vilket är den vanligaste typen av rån, och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter. Antalet anmälda rån i oktober 2020 var 4 procent lägre än i oktober 2019. Även under de tre första pandemimånaderna, samt i juli, var nivån lägre än motsvarande månader 2019. Minskningen i mars föregicks i januari och februari 2020 av ökningar jämfört med januari och februari 2019. 

Ett liknande mönster gäller för så kallade personrån, med skillnaden att minskningarna fortsatte även i augusti 2020, för att i september vändas till en ökning med 7 procent fler brott än i september 2019. I oktober 2020 minskade personrånen återigen, med 4 procent jämfört med oktober 2019. Antalet personrån har varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under pandemimånaderna, mars–september, med undantag för juni. Inledningsvis minskade framför allt personrånen mot unga under 18 år, men i juni, juli och augusti var det i stället personrånen mot vuxna som stod för minskningen. I september minskade antalet personrån mot minderåriga med 9 procent, jämfört med september 2019, medan personrånen mot vuxna ökade, för första gången under pandemiperioden, med 6 procent. Minskningen i oktober märks både för rån mot minderåriga och mot vuxna. Det är möjligt att pandemin har haft en minskande inverkan på de anmälda personrånen, vilket också stöds av att nivåerna under mars–maj samt juli–september är signifikant lägre än de förväntade nivåerna enligt prognosen.

Andra brottskategorier

Bedrägeri

Bedrägeribrotten har minskat varje månad under 2020. Minskningarna är något kraftigare från och med den första pandemimånaden mars, och i augusti syns den kraftigaste minskningen hittills med en 25 procent lägre nivå än i augusti 2019. Oktober visade på den svagaste minskning under perioden, med 4 procent färre brott än i oktober 2019. Nivåerna för perioden ligger inom konfidensintervallet för prognosen för perioden, och det finns därmed ingen tydlig indikation på att det totala antalet bedrägerier har påverkats av pandemin, även om en sådan inverkan inte kan uteslutas.

Den enskilt vanligaste typen av anmälda bedrägerier är kortbedrägerier. Dessa har minskat påtagligt under hela året, och så även i oktober 2020, med 12 procent jämfört med i oktober 2019. Antalet anmälda kortbedrägerier minskade redan i januari och februari 2020 jämfört med året innan, och i och med detta finns det inte heller här någon tydlig indikation på att minskningarna beror på pandemin. Samtidigt har flera andra typer av bedrägeri ökat under flera av pandemimånaderna jämfört med motsvarande månader 2019, bland annat identitetsbedrägerier, annonsbedrägerier och bedrägerier genom social manipulation. För de flesta av dessa bedrägerityper började ökningarna dock redan före pandemin i mars.

Skadegörelse

Skadegörelsebrotten låg totalt sett på en lägre nivå under den första pandemimånaden mars 2020 jämfört med mars månad året innan. Men sedan skedde en ökning, och i juni och juli ökade de anmälda skadegörelsebrotten markant, med 40 respektive 86 procent jämfört med i juni och juli 2019. Merparten av de ökningarna kunde härledas till region Stockholm. Där gäller ökningen primärt klotter mot kollektivtrafiken samt skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), vilket slog igenom på statistiken för hela landet. Även i augusti och september 2020 ökade antalet anmälda skadegörelsebrott jämfört med i augusti och september 2019, men betydligt svagare. I oktober bröts utvecklingslinjen av ökningar, då det istället var 5 procent färre anmälda skadegörelsebrott än i oktober 2019. Ökningar av skadegörelsebrotten kunde ses redan i både januari och februari 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, men i jämförelse med prognosen var nivåerna under de senare pandemimånaderna april–juli avvikande stora.

Skadegörelsebrotten uppvisar vanligtvis stora svängningar över tid, vilket bland annat hänger samman med rapporteringsrutinerna hos de aktörer som anmäler och registrerar skadegörelsebrott. Det går inte att dra några generella slutsatser om pandemins inverkan på de anmälda skadegörelsebrotten totalt sett.

Trafikbrott

De anmälda rattfylleribrotten var 23 procent lägre i oktober 2020 än i oktober 2019. Nivåerna för mars–september 2020 var också påtagligt lägre än nivåerna för motsvarande månader 2019. Det var en viss minskning redan i januari och februari 2020, men minskningarna i mars och månaderna därefter var mer markanta. Enligt uppgifter från polisen har myndigheten sedan i mars kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstesten, vilket delvis förklarar minskningen under perioden. Sedan mars gör polisen i huvudsak kontroller i de fall där det finns en misstanke om att föraren kört berusad. Den tilltagande minskningen anmälda rattfylleribrott från mars månad och framåt hänger alltså samman med pandemin.

Narkotika

Gällande narkotikabrott har anmälningsnivån varit högre under alla månader 2020 än motsvarande månader 2019. I oktober 2020 var nivån 9 procent högre än i oktober 2019. Men ökningen inleddes inte i mars, utan pågick redan tidigare. En del av ökningen under våren kan troligen kopplas till polisens särskilda insats mot kriminella miljöer inom ramen för operation Rimfrost, som avslutades den 14 juni. I nuläget är det inte möjligt att knyta den tilltagande ökningen till pandemin.

Kommande statistik

Preliminär statistik över anmälda brott i november publiceras den 17 december.

Fördjupning

Svaga indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i oktober 2020

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se