Utdömda strafftider för nio brottstyper


Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott.

Brås kortanalys Utdömda strafftider – en jämförelse av fullbordade brott och försöksbrott visar att försök till brott ger kortare straff än fullbordade brott i de flesta av brotten som studerats, med undantag för stöld och narkotikabrott av normalgraden.

Genomsnittlig strafftid – Brott mot person

Genomsnittlig strafftid i antal månader ur fängelsedomar i tingsrätt år 2013. Domar med endast ett brott i lagföringen (dvs. ett mindre urval av samtliga fängelsedomar med respektive huvudbrott). Exkl. livstids fängelse och sluten ungdomsvård.

År 2013 fanns inga domar med försök till synnerligen grov misshandel eller försök till grov våldtäkt.

Genomsnittlig strafftid – Förmögenhetsbrott

Genomsnittlig strafftid i antal månader ur fängelsedomar i tingsrätt år 2013. Domar med endast ett brott i lagföringen (dvs. ett mindre urval av samtliga fängelsedomar med respektive huvudbrott). Exkl. livstids fängelse och sluten ungdomsvård.

Analysen visar också att det finns ett antal kategorier där ett fullbordat brott ger ett längre respektive kortare straff jämfört med de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken. Det beror på att i kriminalstatistiken redovisas de utdömda strafftiderna sammantaget för alla domar med ett visst huvudbrott. För många brottstyper är det vanligt att det ingår fler brott än huvudbrottet i varje dom, så kallad bibrottslighet, vilket påverkar både straffvärdet och den utdömda strafftiden.

Genomsnittlig strafftid – Mord

Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordade mord (n=184) (endast domar med ett brott i lagföringen) samt genomsnittlig strafftid redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar inkl. bibrottslighet). Exkl. livstids fängelse.

Tillkommer gör 169 domar där straffet blev livstids fängelse. De ingår inte i beräkningen av strafftiden.

Genomsnittlig strafftid – Misshandel

Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad misshandel av normalgraden (n=6 284) (endast domar med ett brott i lagföringen) samt genomsnittlig strafftid redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar inkl. bibrottslighet).

I kortanalysen studeras nio brottstyper där de fullbordade brotten separeras från försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott. Andelen fullbordade respektive försöksbrott kartläggs för respektive brott och de genomsnittliga strafftiderna under perioden studeras separat för fullbordade brott och försöksbrott. Dessa sätts också i relation till de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken.