Brå medverkar i Almedalen

Under Almedalsveckan medverkar vi för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. I år genomförs Almedalsveckan 27 juni – 1 juli. Här kan du se när du kan följa våra seminarier.

Våld mot barn i familjen. Hur arbetar rättsväsendet och vilket stöd och skydd kan barnen få?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

27 juni

kl. 13.00–13.45

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E 30"

Vad karaktäriserar anmälningar om grov fridskränkning mot barn? Hur hanterar rättsväsendet anmälningarna och vilka svårigheter stöter man på i hanteringen av brottet? Vilket stöd och skydd ges barnen efter att brottet anmäls?

Som ett led i arbetet att bekämpa våld i nära relationer, infördes år 1998 brottet grov fridskränkning, som tar sikte på upprepat våld i nära relation. Sedan lagens tillkomst har fokus främst legat på den del av bestämmelsen som rör våld mot kvinnor, d v s grov kvinnofridskränkning. Trots att i storleksordningen 1 000 anmälningar om grov fridskränkning mot barn görs varje år har ingen studie gjorts om vad dessa anmälningar innebär eller hur rättsväsendet hanterar dem. Därför har Brå haft i uppdrag av regeringen att studera brottets innehåll och den rättsliga hanteringen av det. Brå har också studerat i vilken utsträckning socialtjänsten omhändertar barnen i samband med anmälan. Utifrån resultaten i den nya Brå-rapporten diskuteras bland annat hur rättsväsendet arbetar mot den här typen av brott samt i vilken utsträckning socialtjänsten ingriper när en brottsanmälan görs.

Läs mer

Grov fridskränkning mot barn

Medverkande

 • Stina Holmberg, Utredare, Brå
 • Susanne Sommargren, Polisinspektör, Barnahus, Polismyndigheten
 • Alexandra Bopp, Vice chefsåklagare, Norrorts åklagarkammare, Åklagarmyndigheten
 • Maria von Bredow, Moderator, Brå

Hur kan vi förebygga brottslighet bland barn och unga?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

27 juni

kl. 14.00–14.45

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E 30"

Brott bland barn och unga är en ständigt aktuell fråga som kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande med unga? Både de som redan begår brott och de som riskerar att hamna i brottslighet.

För att förhindra och förebygga att barn och unga hamnar snett, är samverkan mellan olika aktörer en viktig framgångsfaktor. Det finns flera exempel på arbetssätt och samverkan som utvecklats, ibland med stöd av Brå. Vanliga sådana är SSPF – Samverkan Skola, Polis, Fritid samt SIG – Sociala insatsgrupper. Vid seminariet diskuteras framgångsfaktorer i dessa samverkansformer, vad kan vara viktigt att tänka på om vi ska lyckas? Det talas ofta om att insatser på ett tidigt stadium i en negativ utveckling är viktigt, och här får vi lyssna till ett konkret exempel på tidig insats i form av LOSAM – lokal samverkan mot kriminalitet.

Läs mer:

SSPF –Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid

SIG – Samverkan i sociala insatsgrupper

Medverkande

 • Christina Söderberg, Utredare, Brå
 • Åsa Furén-Thulin, Sektionschef, Sveriges kommuner och regioner, SKR
 • Linnea Lindquist, Bitr rektor, Hammarkullsskolan
 • Jonas Söderlund, Familjebehandlare, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
 • Maria von Bredow, Moderator, Brå

Barn som utsätts för brott – hur ser brottsligheten ut och vilket stöd finns att få?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

27 juni

kl. 15.00–15.45

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E 30"

Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp, samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än brott som begås mot vuxna. Vilka mönster finns när det gäller brott mot barn, och vilket stöd finns att få?

Ungdomar utsätts för brott för brott i högre grad än vuxna, samtidigt som brotten upptäcks och polisanmäls i mindre utsträckning. Samtidigt har det funnits en begränsad kunskap om den brottslighet som barn och unga utsätts för.Brå har nyligen publicerat en rapport om vad som karaktäriserar brott mot barn mellan 7 och 15 år och vilka mönster som finns när det gäller kön, ålder och olika geografiska områdens socioekonomiska status. Under seminariet presenteras resultat från den nya studien, samtidigt som vi diskuterar vilken hjälp unga brottsutsatta behöver, och vilket stöd som finns att få.

Läs mer:

Polisanmälda brott mot barn i åldern 7–15 år

Medverkande

 • Lisa Westfelt, Utredare, Brå
 • Maria von bredow, Moderator, Brå
 • Ing-Mari Larsson, Socionom/Barnrättsombud, Stödcenter för unga brottsoffer
 • Charlotte Qvandt, Utredare och barnförhörsledare, Barnahus, Polismyndigheten

Psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism

ARRANGÖR: Center mot våldsbejakande extremism, Segerstedtinstitutet

28 juni

kl. 08.30–09.30

Plats: Mellangatan 19, Gotlands museum, Sävesalen, "Gotlands museum"

Psykisk ohälsa lyfts allt oftare fram som en gemensam nämnare hos våldsverkare som motiveras av våldsbejakande extremism (VBE), inte minst ensamagerande individer.

Under seminariet diskuteras denna fråga av experter från Center mot våldsbejakande extremism, Segerstedtinstitutet och Säkerhetspolisen.

Medverkande

 • Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism
 • Christer Mattsson, Föreståndare, Segerstedtinstitutet
 • Ahn-Za Hagström, Chef, Nationellt centrum för terrorhotsbedömning
 • Maria von Bredow (moderator), Utredare, Brottsförebyggande rådet
 • Niklas Långström, Professor i psykiatrisk epidemiologi och barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska institutet

Att arbeta brottsförebyggande i socialt utsatta områden - annorlunda förutsättningar och nya krav?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

28 juni

kl. 10.00–10.45

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E 30"

Behöver en kommun jobba annorlunda i områden där parallella samhällsstrukturer påverkar lokalsamhället? En komplex kriminalitet kan försvåra det brottsförebyggande arbetet och ställer nya krav på såväl strategiska beslutsfattare som på personalen som arbetar närmast invånarna.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med relevanta aktörer utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden. Tillsammans med fem utvalda kommuner utvecklar Brå ett systematiskt och långsiktigt arbete som ökar förutsättningar för att förebygga brott och kriminalitet. Seminariet beskriver ur olika perspektiv hur arbetet kan se ut. Vi får tips på praktiska exempel och reflektioner kring utmaningar och framgångsfaktorer.

Läs mer

Ökat stöd till kommuner i utsatta områden

Medverkande

 • Lisa pedersen, Utredare, Brå
 • Karin Svanberg, Moderator, Brå
 • Christina Kiernan, Samordnare samordnare mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, SKR
 • Camilla Tjernberg, Utvecklingschef, Bostadsbolaget
 • Karin Olanders, Kultur- och fritidschef, Linköpings kommun

Antisemitism - kittet som förenar extremismerna

ARRANGÖR: Center mot våldsbejakande extremism, Segerstedtinstitutet

28 juni

kl. 10.00-11.00

Plats: Mellangatan 19, Gotlands museum, Sävesalen, "Gotlands museum"

Våldsbejakande extremister motiveras av en mångfald av idéer. Vissa drivkrafter är dock konstanta och spänner över samtliga miljöer. Antisemitismen har drivit våldsamma hataktörer i århundraden, och utgör en självklar del av nutida våldsbejakande extremistiska världsbilder.

Säkerhetspolisen ser i informationsflödet fler unga tonåringar som uttrycker att de mår dåligt, refererar till terrorister och olika typer av attentat och uttrycker vilja att ”göra något”. I flera fall har Säkerhetspolisen sett en koppling mellan psykisk ohälsa och mottagligheten för propaganda. Det är också allt yngre personer som tar del av våldsbejakande budskap och instruktioner kring hur vapen och sprängmedel kan tillverkas. Utvecklingen späs på av digitala plattformar där olika drivkrafter kan kombineras. Regeringen har i juni tillsatt en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. CVE har parallellt fått ett regeringsuppdrag att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan. Välkommen till ett samtal med CVE, Säkerhetspolisen, Doku och Expo om vad samhälle kan göra för att bemöta ungas radikalisering.

Medverkande

 • Ahn-Zha Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Emma Holmgren, senior rådgivare, CVE
 • Sofie Löwenmark, journalist, Doku
 • Daniel Poohl, vd och chefredaktör, Expo
 • Jonas Trolle, särskild utredare för säkerhet i skolan, CVE, moderator

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

ARRANGÖR: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

28 juni

kl. 11.00–11.45

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E 30"

Nyligen klubbades en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Hur kan det brottsförebyggande arbetet vässas och göras mer effektivt? Vilket direkt stöd behövs, och varifrån är det tänkt att komma?

Den 1 juli får kommunerna ett lagstadgat ansvar att förebygga brott. Syftet är att ge förutsättningar för effektivt brottsförebyggande arbete, genom att ställa krav på att detta ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och i samverkan. Vad innebär lagförslaget för kommuner och deras samverkansparter? Vad kan lokala brottsförebyggare göra för att möta lagkraven? Hur påverkas kommuner av den nya lagen? Är kommunerna redo? Vilka aktörer kan involveras och samverka i det brottsförebyggande arbetet – hur påverkas polisen av lagförslaget? Och hur kan samverkan mellan olika aktörer stärkas i och med detta?

Läs mer

Kommuner mot brott

Medverkande

 • Charlotta Gustafsson, Utredare, Brå
 • Karin Svanberg, Moderator, Brå
 • Greta berg, Handläggare, SKR
 • Annica Odelind, Polisinspektör, Utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
 • Rickard Silva, Samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västra Götaland

Hat mot kvinnor och våldsbejakande extremism

ARRANGÖR: Center mot våldsbejakande extremism

28 juni

kl 11.30-12.30

Plats: Mellangatan 19, Gotlands museum, Sävesalen, "Gotlands museum"

Extremiströrelser inkluderar ofta en strävan att bibehålla mäns makt över kvinnor i sina ideologier. Allt oftare uppmärksammas även att hat mot kvinnor i sig kan radikalisera vissa aktörer och få dem att ta till våld. Vilka kopplingar finns mellan ideologiskt motiverade brott och våld mot kvinnor?

I en rapport beställd av CVE och Jämställdhetsmyndigheten slår forskaren Lukas Gottzén fast att våldsbejakande extremister ofta betonar ett våldsamt maskulinitetsuttryck. Han introducerar begreppet våldsbejakande misogyni för att beskriva aktörer som drivs av hat och en vilja att begå våldshandlingar mot kvinnor. Samtidigt ser barnrättsorganisationen Ecpat att övergreppsmaterial på nätet allt oftare sprids med hat mot flickor och kvinnor som motiv, ibland med närmast ideologiska övertoner. Hur ska förhållandet mellan hat och brott mot kvinnor och flickor, våldsamma mansbilder och våldsbejakande extremistiska ideologier förstås? Vilka lärdomar kan utbytas mellan det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, och våldspreventiva metoder med en genusförändrande ansats?

Medverkande

 • Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism
 • Mikael Thörn, Enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
 • Jonas Karlsson, Utredare, Ecpat
 • Sari Römpötti, Senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism
 • Maria von Bredow (moderator), Utredare, Brottsförebyggande rådet

Skolattacker – hur kan de förebyggas?

ARRANGÖR: Center mot våldsbejakande extremism

28 juni

kl 13.00-14.00

Plats: Mellangatan 19, Gotlands museum, Sävesalen, "Gotlands museum"

På senare år har flera fall av pågående dödligt våld ägt rum på skolor i Sverige. Det förekommer att skolattacker motiveras av våldsbejakande extremism, men än vanligare är att de som begår denna typ av handlingar inspireras – snarare än motiveras – av extremistiskt tankegods, symbolspråk, etc.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ser i sitt arbete att denna företeelse orsakat stor oro hos såväl skolpersonal som andra yrkesverksamma som elever och anhöriga. Flera av de ärenden som Centret hanterar just nu rör skolans värld. Jonas Trolle, chef för CVE, leder just nu en utredning om hur skolor kan och bör skyddas från attacker. I detta panelsamtal presenterar han utredningens delbetänkande från den 15:e juni 2023, och diskuterar det förebyggande arbetet mot skolattacker med kollegor från CVE och övriga Myndighetssverige.

Medverkande

 • Jonas Trolle (moderator), Chef, Center mot våldsbejakande extremism
 • Joakim von Scheele, Utbildningsansvarig, Center mot våldsbejakande extremism
 • Johan Höglund, Verksamhetsutvecklare, Polismyndigheten
 • Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap