Ökat stöd till kommuner med utsatta områden

Ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt skapar effekt. Brå har därför fått i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden. Lisa Pedersen, projektledare, Brå, berättar här mer om vad uppdraget innebär och hur Brå kommer stötta kommunerna i deras arbete.

– Stödet som vi ger utgår från kommunens förutsättningar och den lokala problembilden. Målet med arbetet är att kommunerna ska öka sina förutsättningar för att kunna arbeta mer effektivt mot den specifika problematik som finns i deras utsatta områden och stärka deras förmåga att förebygga kriminalitet, säger Lisa Pedersen, projektledare, Brå.

Uppdraget startades upp under hösten 2022 och pågår fram till juni 2024, då det ska avrapporteras till regeringen. Nu pågår för fullt arbetet med att följa och ge stöd till fem av de kommuner i Sverige som enligt Polismyndigheten identifierats har särskilt utsatta områden och riskområden i sin kommun. De kommuner som kommer medverka i uppdraget är Linköping, Södertälje, Sigtuna, Trollhättan och Göteborg.

– Arbetet med att ge stöd till ett antal kommuner i Sverige är redan igång och just nu besöker vi dessa kommuner för att ta del av deras behov, för att kunna ge ett så anpassat stöd som möjligt. Vi kommer arbeta med kommunerna löpande och ge ett praktiknära stöd samtidigt som vi vid ett antal tillfällen under åren kommer samla kommunerna så att de kan utbyta erfarenheter, berättar Lisa Pedersen.Stödet kommer att omfatta kunskapshöjande insatser, stöd för verksamhetsutveckling samt införande av arbetsmetoder och program. Samtliga delar av stödet kommer utgå från sex olika fokusområden som har identifierats; unga som rekryteras till kriminalitet, individer som vill lämna kriminalitet, parallella samhällsstrukturer, situationellt och platsbaserat brottsförebyggande arbete, våldsbejakande extremism och välfärdsbrottslighet.

– Vilket stöd vi kommer ge kommer se olika ut beroende på vad kommunen har för behov. Det kan exempelvis handla om att vi hjälper en kommun att kartlägga brottsligheten på olika platser, handleder dem i hur man arbetar med barn och unga i riskzon eller hjälper till att utbilda och rusta kommunens personal i hur de kan hantera otillåten påverkan och göra egna riskbedömningar, säger Lisa Pedersen.

Kort om uppdraget

Initiativ: Regeringsuppdrag

Målgrupp: Kommuner med utsatta områden

Kommuner som ingår i uppdraget: Linköping, Södertälje, Sigtuna, Trollhättan och Göteborg

Samarbetspartners: Uppdraget kommer att genomföras i samverkan med andra nationella myndigheter som ex. Polismyndigheten, Kriminalvården, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Socialstyrelsen och länsstyrelser.

Startår: 2022

Redovisningsår: Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 10 juni 2024 men det praktiknära stödet till de utvalda kommunerna pågår löpande från och med uppdragets start.

Lisa Pedersen, projektledare Brå.

Lisa Pedersen, projektledare Brå.