Sprängningarna ökar


Under 2019 anmäldes 257 brott om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, vilket var 59 procent fler jämfört med 2018.

Under 2019 anmäldes 257 brott om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning.

De flesta anmälda brott om allmänfarlig ödeläggelse bestod av just sprängningar, både 2018 och 2019. År 2019 anmäldes 32 brott om allmänfarlig ödeläggelse, ej genom sprängning, och 2018 anmäldes 28 sådana brott.

Observera att statistiken för 2019 är preliminär, den slutliga statistiken för året publiceras den 31 mars. I statistiken över anmälda brott ingår även försöksbrott.

Statistik finns tillgänglig från och med 2018

Sprängningar rubriceras i regel som allmänfarlig ödeläggelse (13 kap. 3 § i Brottsbalken, se nedan). Ödeläggelse kan ske på olika sätt och vara mindre allvarligt eller grovt.

Sedan 2018 redovisas allmänfarlig ödeläggelse uppdelat på genom sprängning resp. ej genom sprängning i statistiken. Tidigare redovisades paragrafen om allmänfarlig ödeläggelse tillsammans med ett flertal andra brott gemensamt i statistiken. Eftersom det endast finns statistik för två år går det inte att säga hur utvecklingen av sprängningar har sett ut över en längre period bakåt i tiden.

13 kap. 3 § BrB:

Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år.

Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid.

Lag (2009:396).

Statistik