Brå får i uppdrag att stödja arbetet mot otillåten påverkan i den offentliga förvaltningen

Regeringen har gett Statskontoret och Brå i uppdrag att ta fram och sprida stödmaterial som kan användas för att förebygga och hantera otillåten påverkan i myndigheter under regeringen, kommuner och regioner.

Statskontoret ska vara huvudansvarig för att genomföra uppdragets olika delar och för uppdragets redovisning. Brå ska bidra med den kunskap myndigheten har om otillåten påverkan och till att sprida framtagna stödmaterial inom ramen för sitt brottsförebyggande arbete.

Vid genomförandet av uppdraget ska Statskontoret inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket, Polismyndigheten, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, som också ingår i forumet för samverkan mot korruption. Statskontoret ska även inhämta synpunkter från de myndighetersom ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Vid behov ska Statskontoret även ge andra aktörer möjlighet att lämna synpunkter, t.ex. Arbetsgivarverket, Sveriges Kommuner och Regioner och arbetstagarorganisationer.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 december 2024. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2026.