Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning


Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

I rapporten redogörs på ett övergripande vis resultat för Sveriges 21 län och de sju polisregionerna.

Tidigare redovisades de regionala resultaten i de årsvisa publikationerna av NTU (för åren 2007–2012). Från och med NTU 2013 ingår de inte längre i de årsvisa publikationerna, utan presenteras samlade för alla år i en separat rapport.

Om NTU

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

Ytterligare information


Publikationer