Kartläggning ska ge ökad kunskap om häktning


Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder.

I uppdraget ingår att utifrån kartläggningen redovisa eventuella identifierade hinder för en human, säker och effektiv häktesverksamhet samt vid behov ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas.

Närmare om uppdraget

Brå får i uppdrag att kartlägga situationen i häkte. I uppdraget ingår att kartlägga häktespopulationen gällande personer misstänkta för brott avseende

  • kön och ålder,
  • vilken brottslighet de häktade är misstänkta för, och
  • häktningstider och häktningsskäl.

Kartläggningen ska också innehålla en redogörelse av

  • användningen av olika former av restriktioner och andra kontroll- och tvångsåtgärder,
  • i vilken utsträckning möjligheten att begära rättens prövning av ett beslut om restriktioner av visst slag används, och
  • tillämpningen av olika former av lättnader och isoleringsbrytande åtgärder med och utan mänsklig kontakt.

I uppdraget ingår att analysera de åtgärder som idag används för att bryta isolering i svenska häkten, utifrån nationella och internationella erfarenheter och forskning.

Kartläggningen ska även innehålla en beskrivning av andra förhållanden som kan påverka situationen i häkte, som till exempel Åklagarmyndighetens och Kriminalvårdens ansvarsfördelning, rutiner och samverkan i frågor som rör häktning och restriktioner. I uppdraget ingår även att utifrån kartläggningen redovisa eventuella identifierade hinder för en human, säker och effektiv häktesverksamhet samt vid behov ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas.

Läs uppdraget på Regeringskansliets webbplats