Analys gav nytt fokus för arbete mot ordningsstörningar vid fotbollsmatcher


Trygg fotboll i Göteborg har tagit sig an problemen med våld och ordningsstörningar bland vissa supportrar och den otrygghet som det skapar. Satsningen har testats vid IFK Göteborgs hemmamatcher och är nu utvärderat av Malmö universitet med ekonomiskt stöd från Brå.

I Göteborg har polis och kommun skapat modellen ”Trygg i…” utifrån de olika stegen i Brås, SKL:s och Polisens samverkansbok och applicerat det på olika områden och fenomen. Trygg fotboll i Göteborg syftar till att ta sig an de problem som förekommit med våld och ordningsstörningar bland vissa supportrar och den otrygghet som det skapar bland andra åskådare. Satsningen på samverkan enligt modellen mellan IFK Göteborg, Göteborgs stad och Polismyndigheten har testats vid IFK Göteborgs hemmamatcher under säsongen 2018 och är nu utvärderat av Malmö universitet med ekonomiskt stöd från Brå.

Anders Almgren från Enable Sverige, en organisation som arbetar för en hållbar samverkan inom svensk fotboll har varit projektledare för satsningen. Anders har, med sin bakgrund som bland annat ordförande i Supporterklubben Änglarna, SLO (Supporter Liaison Officer, länken mellan supportrarna och klubben) i IFK Göteborg samt en masterexamen i sociologi, kunskap om supporterkulturen och erfarenhet av samverkan mellan de aktuella aktörerna. Han fick mandat att driva arbetet och ställa krav på de andra aktörerna. Han menar att genom att skapa formella rutiner som alla följer, möjliggörs framgång och att de fasta mötestider och den agenda som sattes tveklöst var rätt väg att gå.

– Man inte kan göra allt direkt. Det är bättre att börja i det lilla och låta arbetet växa successivt, till exempel om fler aktörer ska bli delaktiga. Och jobba långsiktigt. I vårt fall tog det ju ungefär ett halvår att lära sig modellen. En erfarenhet är att ta saker i rätt ordning. Det var bättre att börja med de situationella delarna och bli duktig på dem. Inte minst för att socialt förebyggande arbete är mer komplicerat säger Anders Almgren.

Den ursprungliga tanken med arbetet var att försöka nå de unga killarna som befinner sig i riskzon för kriminalitet, med tyngdpunkt på social prevention. Ett problem man upplevde var att IFK:s supportrar kommer från hela länet, vilket innebär att sociala insatser skulle kunna involvera en lång rad kommuner med olika rutiner. Det var inte hanterbart. En annan utmaning var att deltagandet i den här sociala interventionen bygger på frivillighet. Innan kännedom och tillit om modellen spridit sig, var det endast ett mycket begränsat antal individer som ville delta.

– Vi såg att samarbetet var en framgångsfaktor i arbetet med Trygg fotboll i Göteborg, säger Manne Gerell, forskare och universitetslektor vid Malmö Universitet samt en av två som lett arbetet med processutvärderingen av projektet.

På frågan om vilka som är de mest betydelsefulla erfarenheterna från projektet menar han att lägesbilden var av vikt, liksom att alla deltagare prioriterade arbetet och följde de gemensamt beslutade arbetsrutinerna. Sammantaget började projektet med en social brottsförebyggande intention, men det visade sig att situationellt inriktat arbete blev lämpligare att börja med.

Lägesbilder gav samstämmighet

Det som kanske var mest avgörande menar Anders Almgren, var att parterna ständigt arbetade med lägesbilder vilket ledde till att de kunde prata om verkligheten på ett för dem, samstämmigt sätt. En tydlig erfarenhet var en hemmamatch när det blev riktigt stökigt på arenan. Istället för att, som ofta varit fallet tidigare, ägna sig åt att skylla på varandra, satte sig berörda parter inom TFG ner och analyserade problemen systematiskt och tog fram åtgärder som matchade problembilden. Det intressanta i det arbetet var att det växte fram en mer tydlig situationell inriktning med fokus på evenemangets säkerhet; bland annat att hålla isär supportrar och förhindra inkastande av föremål. Detta menar Anders Almgren visade på att arbetssättet var mycket betydelsefullt.

Projekttiden är nu över och polisen ska ta över som processledare av det fortsatta arbetet. Anders Almgren ser tillbaka på en spännande och mycket lärorik tid som projektledare och ser väldigt positivt på att projektet blev utvärderat av Malmö universitet. Det finns många lärdomar för kommande arbete med fotbollens svans.

Fakta

Göteborgs stad och polisen i Storgöteborg skapat samverkansmodellen Trygg i Göteborg. Modellen består av sex steg. Staden och polisen arbetar nära tillsammans i alla steg. Trygg i-modellen innebär en fördjupad och strukturerad samverkan på bred front utifrån en gemensam lokal problembild.