Här är sommarens nya lagar

Vid halvårsskiftet infördes möjligheten att besluta om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek, straffen för knivbrott skärptes och för att effektivisera terrorismlagstiftningen samlas nu de tidigare lagarna på området i en enda lag. Dessutom införs flera lagändringar för att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter. Här kan du läsa om några av de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli.

Möjlighet till tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek införs

Det införs en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek. Ett sådant tillträdesförbud ska grundas på en bedömning av risken för brott och allvarliga trakasserier samt, för bibliotekens del, risken för vissa ordningsstörningar.

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Det klargörs nu att olaga intrång även omfattar gårdsplaner. Maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse i högst ett år. De grova svårhetsgraderna av brotten ska betecknas grovt hemfridsbrott respektive grovt olaga intrång. Straffskalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

Straff för knivbrott skärps

Maximistraffet för uppsåtliga knivbrott av normalgraden skärps till fängelse i ett år. För grovt knivbrott skärps straffet till fängelse i lägst sex månader och högst två år. Vidare ska fler knivbrott än tidigare bedömas som grova. Det kan exempelvis handla om att kniven har innehafts i en kriminell miljö, på en nattklubb eller på en skola. Det kan också handla om att kniven har innehafts på en brottsutsatt plats eller att det har varit fråga om en särskilt farlig kniv, exempelvis en springstilett.

Skärpt straff för gravfridsbrott

Ett nytt brott införs: grovt gravfridsbrott med ett straff på fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt kan till exempel handla om att ett lik stympats, bränts eller gömts undan för att det inte ska upptäckas. Det kan också handla om vandalisering av begravningsplatser.

Den straffrättsliga terrorismlagstiftningen samlas i en lag

Den nya lagen ersätter de tidigare lagarna på området och reglerar straffansvar för terroristbrott och andra brott kopplade till terrorism. Nu kan alla uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott betraktas som terroristbrott, om övriga förutsättningar är uppfyllda. Straffet skärps för de flesta av de brott som förs in i den nya lagen. Domsrätten utvidgas så att svensk domstol ska kunna döma över samtliga brott i lagen oavsett vem som har begått brottet och var det har begåtts.

En stärkt rättsprocess för att bryta tystnadskulturen

För att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter införs flera lagändringar. De innebär bland annat att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff samtidigt som straffet för olika former av falska anklagelser skärps. Sekretess ska gälla för uppgift om var den befinner sig som deltar i ett sammanträde inför rätten genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Övergrepp i rättssak och grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till betydligt strängare straff.

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Migrationsverket ska få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, och kommunerna ges befogenhet att anordna boenden för dessa personer.

Nytt regelverk för de som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet införs

Den nya regleringen innebär bland annat utvidgade möjligheter att utvisa utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet, att fler tvångsmedel ska få användas, att kraven för att få ett tillstånd till hemliga tvångsmedel sänks och att straffen skärps för flera av brotten i den nya lagen.

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition. Det innebär att jägare och sportskyttar inte behöver ansöka om separat tillstånd för ljuddämpare som passar till deras vapen.

Effektivare system för delgivning och bevisupptagning inom EU

Den omarbetade EU-förordningen innebär bland annat att medlemsstaterna ska kommunicera elektroniskt med varandra via ett decentraliserat it-system från det att it-systemet kan tas i bruk år 2025. Det ges möjlighet att delge handlingar till en delgivningsmottagare i en annan medlemsstat på elektronisk väg. När muntlig bevisning ska tas upp direkt av en medlemsstat ska videokonferens eller liknande teknik som huvudregel användas. Syftet är att effektivisera samarbetet mellan medlemsstater.

Samfällighetsföreningar får själva ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar

Fastigheterna i en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning har andelstal som reglerar fastigheternas ansvar för anläggningens kostnader. När förhållandena i föreningen förändras kan också andelstalen behöva ändras, vilket normalt sker genom lantmäteriförrättning. Ändringarna innebär att samfällighetsföreningar själva får ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar genom ett beslut på en föreningsstämma.

Rätten till skadestånd för brottsoffer stärks

I syfte att påtagligt höja nivåerna på kränkningsersättning tydliggörs och stärks upprättelsefunktionen vid bestämmandet av ersättningens storlek. Vidare utvidgas rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap och det införs en ny form av ideell ersättning för efterlevande anhöriga, så kallad särskild anhörigersättning. Möjligheterna att utmäta frihetsberövandeersättning till förmån för brottsoffer utvidgas, och fordringar som avser skadestånd på grund av brott ges företräde framför oprioriterade fordringar vid löneutmätning.