Medborgarlöfte ska skapa ett tryggare stationsområde i Jakobsberg

2017-06-26

När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen i samverkan med andra lokala aktörer i området med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla sitt löfte till medborgarna.

Tunnelbaneingång i Jakobsberg.

Foto: Anna Lennartsson

– När vi sammanfogade tidigare erfarenhet med statistikuppgifter, medborgardialog och medarbetardialog så var det ganska enkelt att se att vi behövde fokusera på det här området ur ett trygghetsperspektiv, säger Magnus Nilsson.

Stationsområdet är kommunens viktigaste knutpunkt och en plats där många av invånarna rör sig regelbundet, vilket gör att platsen blir central i både polisen och kommunens arbete.

– Vi har bra koll på problembilden och vad som skapar otrygghet på olika platser runt stationsområdet. I bussterminalen finns inga spärrar och det är en samlingspunkt för ungdomar i stora grupper och det förekommer viss narkotikaverksamhet där. Sen har vi en lång tunnel som blivit bättre då kommunen genomfört åtgärder för att öka tryggheten men det finns fortfarande otrygghetsfaktorer kvar. Bortanför tunneln, vid Kvarnplan, pågår det mer omfattande narkotikahantering. Vi arbetar givetvis med detta hela tiden men medborgarlöftet kan vara en bra gemensam bas och en möjlighet att kommunicera med invånarna, säger Frida Törnvall.

Lång tunnel vid Jakobsbergs tunnelbanestation.

Foto: Anna Lennartsson

Polisens medborgarlöfte, om ökad trygghet vid stationsområdet, ska genomföras tillsammans med Järfälla kommun och Stockholms lokaltrafik (SL) och innebär konkreta situationella åtgärder. En viktig utgångspunkt har varit att löftet ska vara resursanpassat och att polisen i samverkan med kommunen och SL ska kunna hålla vad de lovar. I medborgarlöftet utlovas att man gemensamt ska göra:

  • en trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön
  • minst tio insatser med synlig närvaro från polis, kommun, SL och andra trygghetsskapande aktörer på platsen, framför allt kvällstid
  • minst fyra narkotikainsatser på platsen
  • nattvandring på helger och lov
  • arbeta med brottsförebyggande alkoholtillsyn med fokus på närliggande restauranger

Samverkan och utveckling i fokus

En central del i medborgarlöftet och arbetet runt Jakobsbergs stationsområde är samverkan mellan olika aktörer. Kommunen har en viktig roll då de koordinerar olika typer av insatser så som exempelvis trygghetsvärdar och nattvandrare från föreningslivet. Kommunen kan också arbeta med förändringar i den fysiska miljön som kan verka brottsförebyggande och trygghetsskapande.

– Medborgarlöftet är en del av ett större gemensamt arbete och vi försöker hela tiden hitta nya sätt att involvera fler aktörer och utveckla arbetet med trygghet och brottsförebyggande, säger Alexander Lejonrike, brottsförebyggande samordnare i Järfälla kommun.

En av de stora fördelarna med arbetet är att det skapas kontinuitet och samverkansstrukturer runt de här platserna. Idag samverkar bland andra kommun, polis, MTR, Nobina, SL, nattvandrare, Lugna gatan, ordningsvakter och Järfällahus kring den gemensamma problembilden vid Jakobsbergs stationsområde och de trygghetsinsatser som genomförs. Ett exempel på detta och ett sätt att stärka synligheten i lokalsamhället ytterligare är att utsättningar infor trygghetsinsatserna genomförs på plats i Nobinas lokaler vid busstationen.

– Vi vill utveckla arbetet ytterligare och hitta nya sätt att involvera olika aktörer som exempelvis näringslivet. Fler engagerade aktörer ger en naturlig övervakning som fungerar brottsförebyggande och trygghetsskapande. Det är viktigt att skapa ett stort lokalt engagemang kring utvecklingen runt de här platserna vid stationen, menar Alexander Lejonrike.

Riddarplatsen i Jakobsberg.

Foto: Anna Lennartsson

Miljömässiga förändringar för trygghet

I det gemensamma arbetet kring stationsområdet ingår också att överväga och analysera behovet av miljömässiga förändringar. En dialog pågår med stadsbyggnadskontoret kring hur man skulle kunna åtgärda området vid Kvarnplan bortanför tunneln där det pågår en mer omfattande narkotikahantering och där det skapas otrygghet bland personer som passerar. En åtgärd som kan tänkas bli aktuell är att stänga av gator och förändra möjligheterna att köra och parkera bilar där för att försvåra för dem som vill uppehålla sig på platsen och hantera narkotika.

Kommunen har också tagit hjälp av Anna Lennartsson som studerar vid KTH och som hjälper till med organisering av nätverket Säkra platser. Säkra platser är ett nätverk kring situationell prevention för såväl akademiker som praktiker inom brottsförebyggande verksamhet. Anna har som en del i sina studier analyserat när och var brott begås kring stationsområdet, när och var människor är otrygga i området, vilka faktorer i miljön som påverkar förekomsten av brott och otrygghet samt vad som kan förändras i stationsmiljön för att förebygga brott och öka tryggheten.

I analysen framgår att antalet brott är högst vid entrén från Riddarplatsen och i bussterminalen. Olika brott har olika fördelning men flest sker på dagtid under vardagar. Otryggheten är också störst på dessa platser samt i tunneln.

– Begränsad sikt och bevakning verkar ha stor del i både brottslighet och otrygghet runt stationen och åtgärder för att förbättra naturlig övervakning skulle kunna göra människor tryggare och förhoppningsvis minska brottsligheten i området. Fler olika verksamheter i området som ger en känsla av kontroll på platsen samt punktinsatser som medborgarlöftets gemensamma trygghetsinsatser kan också ge positiva effekter säger Anna Lennartsson.

Medborgarlöftet är en del av ett strategiskt brottsförebyggande arbete där den genomförda analysen fungerar som underlag för gruppens fortsatta arbete för att öka tryggheten kring stationsområdet.

– Det är viktigt att vi arbetar långsiktigt med medborgalöftet och dess insatser för att kunna skapa oss förändringar över tid. På så sätt kan vi öka tryggheten och minska brottsligheten i området, menar Magnus Nilsson.