Kommuner med utsatta områden stärker sitt brottsförebyggande arbete genom utveckling

Brottsförebyggande rådet har i uppdrag att ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden och nu har projektet kommit halvvägs. Lisa Pedersen, projektledare på Brå, och Ulrika Ivarsson, enhetschef på Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs stad, berättar om hur arbetet gått hittills.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer ge stöd till fem av de kommuner som enligt Polismyndigheten har särskilt utsatta områden och riskområden i sin kommun. De medverkande kommunerna är Linköping, Södertälje, Sigtuna, Trollhättan och Göteborg. Stödet utgår från den aktuella kommunens behov och kan utformas på olika sätt.

– Kommuner med utsatta områden har särskilda utmaningar och i projektet stöttar vi de deltagande kommunernas utvecklingsarbete, för att de ska kunna möta utmaningarna de står inför. Vi har haft en mängd aktiviteter med kommunerna, exempelvis ett arbete för att rusta kommunen mot otillåten påverkan och att integrera brottsförebyggande arbete i samhällsbyggnadsprocessen, berättar Lisa Pedersen, projektledare på Brå.

Kommunerna har också fått möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyten.

– Vi har haft tillfällen då kommunerna kunnat träffas, exempelvis vid den stora konferens vi arrangerade i somras. Konferensen hade ett hundratal deltagare från de fem kommunerna, som fick ny kunskap och inspiration genom föreläsningar om aktuell forskning om kriminalitet och brottsförebyggande arbete. Men konferensen var också ett tillfälle för deltagarna att prata och utbyta erfarenheter med varandra, fortsätter Lisa Pedersen.

Uppdraget ska redovisas till regeringen i juni 2024, och nu pågår arbetet att se över hur Brå kan stötta kommuner med utsatta områden även fortsättningsvis.

– Just nu är det fullt ös med aktiviteter i kommunerna, och till våren börjar vi med uppföljningar. Vi ser också över hur Brå kan ge stöd även efter projektets slut, säger Lisa Pedersen, projektledare på Brå.

Fokus på unga som rekryteras till kriminalitet

Brås stöd utgår från ett antal olika fokusområden; unga som rekryteras till kriminalitet, parallella samhällsstrukturer, situationellt och platsbaserat brottsförebyggande arbete, våldsbejakande extremism och välfärdsbrottslighet. Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs stad har under året bland annat arbetat med fokusområdet Unga som rekryteras till kriminalitet, med experthjälp från Christina Söderberg, utredare på Brå. Brå har pratat med Ulrika Ivarsson, enhetschef för Resursenheten Unga.

– Under året har vi startat upp UngSydväst. Det är ett utvecklingsarbete där vi samlar metoder och verktyg, som kan motivera unga mellan 12–25 år som är i riskzon för kriminalitet, våldsbejakande extremism och negativ gängbildning att bryta en destruktiv livsstil och/eller beteende, under ett paraply. Syftet är att effektivisera arbetet och ge varje ungdom rätt stöd vid rätt tid, berättar Ulrika Ivarsson.

Under hösten 2023 har de bland annat identifierat vilka verktyg och metoder som ska användas, sett över behov av kompetensutveckling och påbörjat en struktur för kontinuerlig uppföljning. Projektet har också tydliggjort kopplingar mellan individarbete och tidig upptäckt, socialtjänstlagen, samt det brottsförebyggande arbetet och lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

– Vårt tänkta projektresultat för UngSydväst är formulerat ”Ha samlat alla befintliga insatser under ett paraply”. Nu har vi samlat resurserna i teorin, men det är först när vi börjar arbeta med individer i ett större flöde och när vi börjar följa upp det samlade arbetet som vi kan konstatera om allt verkligen är samlat på ett bra sätt, säger Ulrika Ivarsson.

Bättre förutsättningar för brottsförebyggande arbete

Socialförvaltningen Sydväst har fått stöd av Brå på flera sätt under året.

– Stödet från Brå har varit oerhört betydelsefullt för oss i Sydväst, det har gett oss möjlighet att samla berörda enheter och medarbetare med ett gemensamt fokus och mål. Vi har fått verktyg för att fortsätta vårt brottsförebyggande arbete, genom bland annat metodstöd, rådgivning och expertkunskap. Vi har också fått möjlighet till utbildning i brottsförebyggande arbete och ekonomiskt stöd för brottsförebyggande insatser, vilket är en viktig del för vårt fortsatta arbete i UngSydväst. Vi har nu bättre förutsättningar för att kunna arbeta mer effektivt i våra utsatta områden och förebygga kriminalitet, säger Ulrika Ivarsson.

Det är mycket på gång på Socialförvaltningen Sydväst. Ulrika ger några exempel på vad som finns på agendan framöver.

– Just nu har vi flera projekt igång, som exempelvis ett föräldraskapsstöd för föräldrar som upplever att de håller på att förlora kontrollen över sitt barn. Vi arbetar också för en riktad familjebehandling till unga i riskzon för kriminalitet. Vi samverkar redan idag med skolor i Sydväst, exempelvis genom skolsocionomer på tre skolor i utsatta områden. Nu har vi fått möjlighet att öka upp det befintliga teamet och skapa ett skolsocialt team, med fokus på en lyckad skolgång för att minska risken för utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa som vuxen, avslutar Ulrika Ivarsson.

Konferens för kommuner med utsatta områden

I filmen kan du ta del av vad några av deltagarna tog med sig från konferensen för kommuner med utsatta områden, som arrangerades under sommaren 2023.

Lisa Pedersen, projektledare på Brå.

Lisa Pedersen, projektledare på Brå.

Ulrika Ivarsson, enhetschef på Socialförvaltningen Sydväst

Ulrika Ivarsson, enhetschef på Socialförvaltningen Sydväst

Kort om uppdraget

Initiativ: Regeringsuppdrag

Målgrupp: Kommuner med utsatta områden

Kommuner som ingår i uppdraget: Linköping, Södertälje, Sigtuna, Trollhättan och Göteborg

Samarbetspartners: Uppdraget genomförs i samverkan med andra nationella myndigheter som exempelvis Polismyndigheten, Kriminalvården, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Socialstyrelsen och länsstyrelser.

Startår: 2022

Redovisningsår: Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 10 juni 2024 men det praktiknära stödet till de utvalda kommunerna pågår löpande från och med uppdragets start.