Arbetssättet som ger en bredare lägesbild 

Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun och Erik Åkerlund, polisintendent i Botkyrka.

Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun och Erik Åkerlund, polisintendent i Botkyrka.


Kommunerna Botkyrka och Sollentuna ingår sedan 2016 i ett pilotprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete som Brå drivit i sju pilotområden. För att bättre systematisera och strukturera samverkan har man testat arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST). I Botkyrka pratar polisen om att uppfattas som en person, inte som en institution och i Sollentuna kommun vittnar man om en betydligt bättre systematik i trygghetsarbetet.

Det har varit väldigt positiva reaktioner från både politiker och tjänstemän, men framför allt från de som jobbar i vardagen.

- Caroline Olsson

Caroline Olsson är trygghetssamordnare i Sollentuna kommun, norr om Stockholm. Hon samarbetar dagligen med andra förvaltningar inom kommunen, men sedan ett år tillbaka även med samordning enligt EST, effektiv samordning för trygghet.

– Vi har systematiserat vårt trygghetsarbete, med veckovisa och månadsvisa gemensamma lägesbilder – vi arbetar numera med olika forum där vi analyserar läget på ett helt annat sätt, konstaterar hon. Jag brukar säga hur det var innan och efter. Tidigare hade egentligen ingen en samlad bild av läget. Nu har vi en gemensam, sammanfattad och systematiserad lägesbild som alla berörda känner till, det vill säga alla har samma information.

Erik Åkerlund är polisintendent i Botkyrka strax söder om Stockholm.

– Med EST får vi en samverkansmodell att utgå ifrån i det dagliga arbetet; vilka avvikelser vi har att hantera där och då – en lägesbild helt enkelt.

 

EST, effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet en metodik framtagen av Örebro universitet i samarbete med Örebro kommun, Örebro fastighetsbolag och Polismyndigheten. Arbetssättet bygger på den process som bland annat beskrivs i boken Samverkan i brottsförebyggande arbete. Arbetsprocessen har förstärkts med bland annat checklistor för kartläggningsarbetet och tydligare mötesstrukturer.

Läs mer om Brås pilotprojekt och om arbetssättet:

Bättre fördelade resurser

Skillnaden ligger i det systematiska och Caroline berättar att polisen i Sollentuna upplever att de deltar i färre möten idag, att strategiska möten är mer effektiva sedan alla utgår från samma lägesbild.– Vi har bilden klar, vi har ett mycket tydligare underlag när, och var, vi ska vara med våra resurser. I maj/juni förra året gick vi in i skarpt läge, först i ett område, sedan i två. Sista maj i år satte vi igång med, ett digitalt verktyg för kartläggning, och under nästa år kommer vi att köra den här metodiken i hela kommunen.

Erik har själv en polisbakgrund i Södertälje och Järva och kände att det här sättet att arbeta problemorienterat i samverkan var betydligt bättre än andra han stött på, eller arbetat efter.

– Vi letade efter någon form av modell för att strukturera upp vår samverkan. Lägesbilderna var fundamentalt olika, berättar Erik.

Arbetet enligt EST har medverkat till att identifiera adresser och platser där de olika aktörerna kunnat göra skillnad. I Botkyrkas tertialrapporter upptäcks återkommande avvikelser. Utifrån dessa görs så en fördjupande kunskapsinventering, en tydligare analys efter konstens alla regler.

– Årsanalysen utgör grund för kommunens aktivitetsplanering – istället för att följa konsekvenser så förebygger vi skeendet, och det sparar pengar till staten. Facit är tre år utan oro, som i social oro – vi har inte haft några så kallade kravaller eller upplopp sedan 2016, fortsätter Erik.

Effektivare organisation

I Sollentuna startade man EST med en arbetsgrupp, bestående av representanter från kommun, polis och det kommunala bostadsbolaget, Sollentunahem. De kartlade olika trygghetsforum, vilka inrapportersom fanns och vilka samverkansforum det gick att utgå från och hur det skulle effektiviseras. Veckomöten och rapporter strukturerades liksom de regelbundna avstämningarna.

– Det är stora frågor, säger Caroline. Vad är trygghet? Det finns i allt och spänner i stort sett över all kommunal verksamhet. Det har varit väldigt positiva reaktioner från både politiker och tjänstemän, men framför allt från de som jobbar i vardagen, som fältare, liksom ett bra informationsflöde från invånare.

Även i Botkyrka är det kommun, polis och det kommunala bostadsbolaget som samarbetar. Under dessa huvudaktörer finns ett nätverk av andra fastighetsägare, förvaltare, räddningstjänst, väktare med mera; det hela ger en väldigt bra sammansatt bild, och Erik konstaterar att det skulle bli rörigt att plocka in fler, såväl offentliga som privata aktörer. Han berättar vidare att den största vinningen att strukturera samverkan med hjälp av EST är den gemensamma lägesbilden som identifierar avvikelser plus ett samägande; en investering i engagemang och känsla.

Systematik i trygghetsarbetet

De direkta vinster som märkts i Sollentuna är att man kan fokusera på rätt saker, att enstaka händelser sätts i ett sammanhang och skapar en helhet. Vidare finns det en systematik i trygghetsarbetet, polisen får en bredare lägesbild och det finns ett färskt underlag till samverkansöverenskommelsen mellan kommun, polis och annat prioriterat trygghetsarbete.

Planen är som sagt att arbetet ska sträcka sig över kommunens samtliga nio kommundelar under nästa år.

– Vi ser det som ett utvecklingsarbete, och vi räknar med att det tar tid att implementera, med behovet av fördjupning. Nu har vi en systematik i kartläggning, som blir ett bättre underlag till de åtgärder vi sätter in. Och framför allt så vet alla berörda samma sak förklarar Caroline.

Sollentuna ingår i lokalpolisområde med Sigtuna och Upplands Väsby, bägge kommuner som följt Sollentunas implementering av metodiken. Det enda direkta medskick Caroline ger till grannkommunerna är att lägga tid på förankringsarbetet och att sträva efter funktion – det är lätt att det blir ett personbundet eldsjälsarbete till en början, så att försöka se till funktion gör att samarbetet blir mindre sårbart.

Lärdom att hämta

Med den vetskap och erfarenhet Erik har skulle han rekommendera andra att vid uppstart gå in i det precis som ett pilotprojekt; följa processer och vägledning och se orsak/verkan i arbetet.

– Vi måste lyckas med uppdraget att ta tillbaka platsen till de boende, alternativt ett incitament att de boende själva gör det, och det gör vi genom att uppfattas som en person, inte som en institution. Vi arbetar utifrån vad Botkyrka behöver, inte från vad polisen behöver.