Handlagda brott ersätter Uppklarade brott


Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer överskådlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.

Den tidigare statistiken över uppklarade brott, omfattade endast en delmängd av de beslut som de brottsutredande myndigheterna fattat om brott under ett år. Handlagda brott redovisar istället en totalbild av samtliga beslut om brott under året.

– Syftet med revideringen har varit att höja statistikens relevans och tillförlitlighet, säger Åsa Lennerö, biträdande enhetschef på Brå. Genom förändringarna är beskrivningen av myndigheternas handläggning av brott mer transparent och heltäckande än tidigare. Bland annat redovisas nu alla förundersökningsbegränsade brott.


Nya indelningar och mått

Statistiken över Handlagda brott redovisas i sin nya form efter två övergripande indelningar. Dels efter om utredning har bedrivits för brotten eller om de har direktavskrivits, och dels efter om det finns minst en skäligen misstänkt person kopplad till brotten eller inte.

– De nya indelningarna av statistiken innebär att det exempelvis går att se i vilken utsträckning de anmälda brotten bedömts vara möjliga att personuppklara, säger Linn Brandelius, statistiker på Brå

I statistiken redovisas ett nytt mått, Lagföringsprocenten, som ett komplement till personuppklaringsprocenten. Den redovisar andelen personuppklarade brott utav de utredda brotten (exkl. förundersökningsbegräsning), istället för utav samtliga handlagda brott.

– Det ger en mer träffsäker bild av verksamheternas resultat jämfört med tidigare mått. säger Linn Brandelius.

Slutlig statistik över Handlagda brott 2014

  • Under förra året handlades 1,45 miljoner brott. För 50 procent av dem hade utredning bedrivits, medan resterande 50 procent var direktavskrivna. Omkring 4 procent av brotten förundersökningsbegränsades.
  • Cirka en tredjedel (32 %) av de handlagda brotten hade minst en misstänkt person kopplad till sig.
  • Personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten uppgick till 15 procent, vilket är samma nivå som föregående år.
  • Lagföringsprocenten, som beräknar andelen personuppklarade brott utav de utredda brotten, uppgick till 31 procent.

På grund av revideringen bör försiktighet iakttas när man jämför antalet personuppklarade brott och personuppklaringsprocenten 2014, med tidigare år.