Kunskapssammanställning om polisens arbete med partnervåld


Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Brå har haft i uppdrag att sammanställa kunskap om lovande polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld.

Ett av de jämställdhetspolitiska målen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I rapporten Polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld – med fokus på våldsutövare konstaterar Brå att det saknas forskning och utvärderingar om hur polisen ska arbeta förebyggande med våldsutövare. I rapporten redovisar Brå några polisiära metoder och arbetssätt, inklusive framgångsfaktorer, som kan användas i Polismyndighetens arbete för att förebygga upprepat partnervåld.

I rapporten framträder tre viktiga förutsättningar för ett effektivt polisiärt förebyggande arbete med fokus på våldsutövaren: att det finns rutiner för samverkan, att det finns systematiskt samlad och tillgänglig information om kända våldsutövare och att det finns upparbetade åtgärder och insatser.

Arbetssätt från utlandet

I rapporten beskriver Brå tre utländska exempel på arbetsätt för att förebygga upprepat partnervåld. De har implementerats på olika platser i England, USA och Kanada. Alla tre arbetssätt bygger på samverkan där polisen är huvudaktör. Beskrivningarna av arbetssätten kan fungera som underlag för den svenska polisens arbete med att utveckla det förebyggande arbetet med fokus på våldsutövaren.

  • Multi agency tasking and co-ordination (Matac) är ett arbetssätt som kommer från Storbritannien. Det är en operativ samverkansform på individnivå, där polis och andra relevanta myndigheter och aktörer möts var fjärde vecka (i så kallade Matac-möten) för att diskutera enskilda våldsutövare och tillsammans ta fram en handlingsplan för vilka åtgärder som ska sättas in för att förmå just den personen att upphöra med våldet.
  • Domestic violence intervention (DVI) är ett arbetssätt från High Point, North Carolina i USA. Principen i DVI är att ju fler gånger våldutövare misstänkts för partnervåld, desto mer omfattande blir åtgärderna mot dem. Målet med arbetssättet är att våldsutövare ska avskräckas från att upprepa sitt våld genom hot om rättsliga konsekvenser och de mest brottsaktiva ska lagföras och dömas.
  • Second Responder Program (SRP) för våldsutövare är ett arbetsätt
    från London, Ontario i Kanada. Det är ett exempel på ett strukturerat och systematiserat samarbete mellan polis och psykologer. Polisen identifierar häktade våldsutövare som har hög- eller medelhög risknivå att återfalla. Polisanställda psykologer kontaktar sedan dessa våldsutövare för att motivera dem att uppsöka terapi mot sitt våldsamma beteende efter att de släppts.

Läs rapporten här