Regionala resultat av NTU 2006-2017


Sett över tid visar resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med störst andel brottsutsatta jämfört med riket som helhet.

Enligt 2017 års mätning (som avser utsatthet för brott under 2016) har Uppsala län en ungefär lika stor andel personer som uppger utsatthet för brott som Skåne och Stockholms län, och Uppsala län har tillsammans med Gävleborgs län den största ökningen i andel utsatta 2016 jämfört med 2015. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Norrbotten, Dalarna och Värmland.

Sett över tid har Stockholms och Skåne län haft störst andel otrygga i förhållande till rikssnittet, tillsammans med Örebro och Västmanlands län. Uppsala och Gävleborgs län har enligt NTU 2017 den största ökningen i andelen otrygga jämfört med mätresultatet i NTU 2016. Dalarna, Gotlands, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens, och Norrbottens län har under samtliga år som mätningarna genomförts haft en mindre andel personer som upplever otrygghet jämfört med riket i stort.

När det gäller förtroende för rättsväsendet visar resultatet från reguljära NTU 2017 att den uppmätta nivån för riket som helhet har sjunkit sedan 2014. Jämfört med rikssnittet har Blekinge, Skåne och Kronobergs län över tid haft en mindre andel personer med stort förtroende, medan Uppsala och Västerbottens län över tid har störst andel personer med stort förtroende för rättsväsendet.

Om NTU

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) beskriver den svenska befolkningens utsatthet för brott och upplevda trygghet samt dess förtroende för och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. I denna rapport presenteras en sammanställning av regionala resultat från undersökningarna gjorda mellan 2006 och 2017, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen i varje län och polisregion över tid.

Ladda ner rapporten