Nationella trygghetsundersökningen
2006-2017 - regionala resultat

Regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. I rapporten redogörs på ett övergripande vis resultat för Sveriges 21 län och de sju polisregionerna. NTU mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brottslighet är ett ämne som ständigt engagerar, och allt högre krav ställs på samhällets förmåga att motverka de konsekvenser som brottsligheten medför i form av brottsoffer och otrygga människor. Behovet av faktabaserad information om brottslighet och otrygghet är stort. I detta sammanhang är Nationella trygghetsundersökningen (NTU) en viktig faktakälla. NTU kan dessutom verka som ett underlag i rättsväsendets arbete för att minska brottsligheten.

I denna rapport publiceras resultaten från NTU 2017 för Sveriges sju polisregioner och 21 län. Rapporten beskriver utvecklingen mellan 2005 och 2016 vad gäller utsatthet för brott, samt mellan 2006 och 2017 vad gäller otrygghet och förtroende för rättsväsendet.

Parallellt med den reguljära NTU 2017 genomfördes för första gången ytterligare en nationell trygghetsundersökning, kallad NTU Lokal. Undersökningen har utvecklats i syfte att bättre mäta hur situationen ser ut inte bara nationellt, utan även på regional nivå och lokalpolisområdesnivå. Eftersom NTU Lokal ännu bara genomförts en gång, och därmed inte visar utveckling över tid, presenteras dess resultat dock inte i denna rapport.

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Johanna Viberg

ISSN 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-744

Kundkorg

Summa: