Marita Andersson, Jacob Högfeldt och Lars Ekström på Strängnäs kommun

Marita Andersson, trygghetssamordnare, Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande och Lars Ekström, kommundirektör på Strängnäs kommun.

Stort fokus på samverkan i Strängnäs brottsförebyggande arbete

I Strängnäs kommun är det brottsförebyggande arbetet en högt prioriterad fråga. Trygghetssamordnaren Marita Andersson, kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt och kommundirektör Lars Ekström berättar om hur man lyckats lyfta och prioritera det brottsförebyggande arbetet i kommunen och hur arbetet ska utvecklas framöver.

Strängnäs är en kommun med knappt 40 000 invånare. Kommunen har jobbat aktivt med brottsförebyggande arbete och har sedan fem år tillbaka en samordnartjänst och ett kommunalt centralt brottsförebyggande råd, som fungerar som styrgrupp för fyra mer lokala råd. När lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft bedömde kommunen att de redan uppfyllde flera av de krav som lagen ställer.

Marita Andersson, trygghetssamordnare på Strängnäs kommun, berättar att hon och andra i kommunen deltog i konferenser med fokus på den nya lagstiftningen för att sätta sig in i hur arbetet med den nya lagen ska genomföras.

– Vi har det mesta på plats, som samverkansöverenskommelser, lägesbilder och åtgärdsplaner. Det vi ser framöver är att vi ska göra fler skriftliga samverkansöverenskommelser med fler aktörer, främst inom näringslivet, säger Marita Andersson.

Vilka framgångsfaktorer kan du identifiera för ert arbete?

– Dels att kommunen har satsat resurser och att det finns ett bra samarbete mellan kommun och polis. Dels att kommunen redan jobbar med ”effektiv samordning för trygghet” (EST) och träffas digitalt varje vecka så alla har samma bild av läget. På dessa möten deltar polisen och alla kommunala aktörer som har en funktion i det brottsförebyggande arbetet, säger hon och tillägger:

– Vi är också en lagom stor stad, inte stor och inte för liten. Det hjälper.

Har ni använt Brås stödfunktioner?

­– Vi använder Brås handböcker om kartläggning, samverkan och orsaksanalys sedan många år tillbaka. Jag har tidigare gått Brås grundkurs i brottsförebyggande arbete, säger Marita Andersson.

Ser du att ni kommer att använda er av det utökade stöd Brå kan ge i och med den nya lagen framöver?

– Vi har gjort en ansökan om stöd för fem olika insatser som genomförs av bland annat förvaltningarna för fritid, socialtjänst och kultur, säger Marita Andersson.

Näringslivet är en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet

Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande, berättar om kommunens prioriteringar framåt och vilka aktörer som är viktiga att ha med i arbetet.

Vad är viktigt att prioritera i Strängnäs givet den nya lagstiftningen?

– Jag upplever att vi redan har hittat en god systematik i vårt brottsförebyggande arbete. Framöver kommer vi att arbeta för att hitta ännu mer systematik, för att ytterligare förstärka vår samverkan med polisen, säger Jacob Högfeldt.

Vilka aktörer är viktiga att få med?

– Vi har ett bra samarbete med näringslivet som vi kommer att fortsätta att utveckla. De är intresserade av samverkan eftersom de påverkas både direkt och indirekt om platsen bildsätts som en otrygg plats. De inser att de inte kan sitta på händerna, utan måste ta ett eget ansvar och verka för att sätta en bild av en trygg plats, säger han.

Vilken roll har du i det brottsförebyggande arbetet i Strängnäs?

– Som ordförande i kommunstyrelsen är alla verksamheter ytterst mitt ansvar och i Strängnäs är tryggheten och det brottsförebyggande arbetet högt prioriterat. Jag finns med i vårt centrala Brå och det är jag som skriver under samverkansöverenskommelsen med polisen, säger Jacob Högfeldt.

Samverkan viktig i hela processen

Lars Ekström är kommundirektör i Strängnäs och är ordförande i centrala Brå.

Vilken roll har du i det brottsförebyggande arbetet?

– Som kommundirektör leder jag hela förvaltningens arbete. Som ordförande i vårt centrala Brå leder jag våra möten och håller i kontakterna med polischefen. Vårt centrala Brå har hittills träffats två gånger per halvår, men vi kommer framöver att förtäta våra möten eftersom lägesbilden är sådan att vi har fler frågor att hantera, säger Lars Ekström.

Vilka förändringar har ni gjort, eller ser du framför dig att ni kommer att göra, för att möta kraven i den nya lagstiftningen?

– Vi menar att vi redan nu uppfyller lagstiftningens krav, men vi kommer att förfina delårsrapporteringen till kommunstyrelsen så att det brottsförebyggande arbetet får en egen punkt och blir lättare att följa. Vi kommer också att ytterligare fördjupa lägesbilden tillsammans med polisen så den blir mer strategisk, säger han.

Vilka framgångsfaktorer ser du att ni har i Strängnäs för ett bra brottsförebyggande arbete?

– Vi har en samsyn i hela förvaltningen och ser det brottsförebyggande arbetet som en viktig fråga. Redan innan lagstiftningen hade vi avsatt ytterligare resurser till bland annat samordning. Vi har dessutom lagt upp ett systematiskt arbete och skapat lokala Brå där civilsamhället medverkar. Samverkan med polisen är jätteviktig och att vi inte bara tar fram lägesbilder tillsammans, utan att vi också riktar insatser och kraftsamlar mot de problem som lyfts och får effekt där det behövs, säger han.

Kommuner mot brott

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Förhoppningen med den nya lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Brå erbjuder flertalet stödinsatser som underlättar kommunernas brottsförebyggande arbete.

Läs mer om lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete här.