Unga män i majoriteten bland utsatta för rån


Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås nya studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga.

Andelen personer som i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger att de utsatts för personrån under föregående år i Sverige har sedan undersökningarna inleddes år 2006 legat konstant på en nivå på cirka 0,7 procent. I de flesta fall handlar det om ett enstaka råntillfälle. I genomsnitt 13 procent av de utsatta anger att det skett vid två eller fler tillfällen. I NTU-undersökningarna sammanslagna uppges knappt hälften (46 procent) av rånhändelserna ha blivit polisanmälda. Uppgifterna från NTU gäller rån som inträffade i Sverige och som inte skedde under de utsattas yrkesutövning.

Andelen ungdomar i nionde klass som i Skolundersökningen om brott uppger att de utsatts för rån någon gång under de föregående 12 månaderna var 3,9 procent i undersökningen år 2008 och 3,3 procent i undersökningen år 2011.

Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och cirka en tredjedel är kvinnor. Könsfördelningen ser likadan ut för personer 16–79 år som bland elever i nionde klass. Utsattheten är större i de yngre ålderskategorierna än i de äldre, enligt NTU. Personer yngre än 35 år utgör en majoritet bland de rånade, omkring 60 procent under den senaste treårsperioden (år 2011–2013.

Brå-rapporten Personrån (2016:11) kartlägger rånens karaktär och utveckling samt bidrar med kunskap om vilka som utsätts och vilka som begår brotten. Studien bygger på uppgifter från NTU, Skolundersökningen om brott samt ett urval polisanmälningar.

Läs rapporten här

Andra slutsatser från rapporten:

  • Gärningspersonerna är ofta unga, flera och okända
  • Vapen och tillhyggen förekommer men oftast som hot
  • De allra flesta rånen sker på allmänna platser
  • Andelen utsatta personer är dubbelt så stor bland boende i storstad än bland boende i mindre städer eller landsbygd
  • Över hälften av de rånade ger uttryck för oro för att utsättas för våldsbrott

Kontakt

Jonas Ring

Tfn. 08-527 58 447